เอกสารอบรม 450 ชั่วโมง

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

ใบสมัครอบรมหลักสูตร 450 ชั่วโมง ใบสมัครอบรมหลักสูตร 450 ชั่วโมง

hot!
Date added: 04/22/2015
Date modified: 04/22/2015
Filesize: Empty
Downloads: 188

ใบสมัครเข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรมบุคคลที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาอื่นที่มีประสบการณ์

การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ไม่ต่ำกว่า 2 ปี- 5 ปี (หลักสูตร 450 ชั่วโมง)

ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน - 26 มิถุนายน 2558 (อบรมร่วมหลักสูตร 200 ชั่วโมง)

 

The document is being edited/updated by a User and is unavailable at this moment.

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 450 ชั่วโมง โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 450 ชั่วโมง

hot!
Date added: 04/22/2015
Date modified: 04/22/2015
Filesize: Empty
Downloads: 124

โครงการฝึกอบรมบุคคลที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาอื่น ที่มีประสบการณ์

การปฎบัติงานสังคมสงเคราะห์ไม่ต่ำกว่า 2 ปี - 5 ปี (หลักสูตร 450 ชั่วโมง)

The document is being edited/updated by a User and is unavailable at this moment.

หลักเกณฑ์ในการกลั่นกรองคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมฯ หลักเกณฑ์ในการกลั่นกรองคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมฯ

hot!
Date added: 04/22/2015
Date modified: 04/22/2015
Filesize: Empty
Downloads: 177

หลักเกณฑ์ในการกลั่นกรองคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเป็นนักสังคมสงเคราะห์ที่สภาวิชาชีพกำหนด

The document is being edited/updated by a User and is unavailable at this moment.

หนังสือรับรองประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ หนังสือรับรองประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์

hot!
Date added: 04/22/2015
Date modified: 04/22/2015
Filesize: Empty
Downloads: 155

หนังสือรับรองประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ (หลักสูตร 450 ชั่วโมง)

The document is being edited/updated by a User and is unavailable at this moment.

หนังสือ เรื่อง การเบิกค่าลงทะเบียน หนังสือ เรื่อง การเบิกค่าลงทะเบียน

hot!
Date added: 04/22/2015
Date modified: 04/22/2015
Filesize: Empty
Downloads: 546

หนังสือกระทรวงการคลัง เรื่อง การเบิกค่าลงทะเบียน

อ้างอิงเลขหนังสือ ที่ กค 0409.7/ว.51 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2548

The document is being edited/updated by a User and is unavailable at this moment.