ไฟล์ประกอบการบรรยายวิทยากร ทบทวนความรู้ 10 ก.ย. 59

ไฟล์ประกอบการบรรยายวิทยากร ทบทวนความรู้ ครั้งที่ 2/59

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 59

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

องค์ความรู้ทฤษฏีสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และจรรยาบรรณวิชาชีพ องค์ความรู้ทฤษฏีสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และจรรยาบรรณวิชาชีพ

hot!
Date added: 09/15/2016
Date modified: 09/15/2016
Filesize: Empty
Downloads: 274

องค์ความรู้ทฤษฏีสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และจรรยาบรรณวิชาชีพ

ผศ.ชานนท์  โกมลมาลย์

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ในวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559

ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

 

รูปแบบและทักษะในการทำงานสังคมสงเคราะห์ รูปแบบและทักษะในการทำงานสังคมสงเคราะห์

hot!
Date added: 09/15/2016
Date modified: 09/15/2016
Filesize: Empty
Downloads: 290

รูปแบบและทักษะในการทำงานสังคมสงเคราะห์

โดย อ.ปรียานุช โชคธนวณิชย์

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559

ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

ผศ.โสภา  อ่อนโอภาส ผศ.โสภา อ่อนโอภาส

hot!
Date added: 09/15/2016
Date modified: 09/15/2016
Filesize: Empty
Downloads: 386

ผศ.โสภา  อ่อนโอภาส

 
- การนิเทศงานสังคมสงเคราะห์
- การประเมินในงานสังคมสงเคราะห์และเครื่องมือฯ
- การเสริมพลังอำนาจ
- พรบ.วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 2556 
- สรุปบทเรียนการสอบข้อเขียน
 

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559

ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

ความรู้กฎหมายเพื่อใช้ในงานสังคมสงเคราะห์เด็กและครอบครัว ความรู้กฎหมายเพื่อใช้ในงานสังคมสงเคราะห์เด็กและครอบครัว

hot!
Date added: 09/15/2016
Date modified: 09/15/2016
Filesize: Empty
Downloads: 228

ความรู้กฎหมายเพื่อใช้ในงานสังคมสงเคราะห์เด็กและครอบครัว

คุณวาสนา เก้านพรัตน์

ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

 

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559

ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

การวางแผนและเครื่องมือ การวางแผนและเครื่องมือ

Date added: 09/23/2016
Date modified: 09/23/2016
Filesize: Empty
Downloads: 33

การวางแผนและเครื่องมือ

คุณบุญล้อม กานต์ศักดิ์สราญ

สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

 

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559

ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี