กรรมการอำนวยการ กรรมการอำนวยการ

กรรมการอำนวยการ

บัญชีรายชื่อกรรมการอำนวยการสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย (ชุดวาระปี 2557-2559)

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ดำรงตำแหน่ง

1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญมณี  บูรณกานนท์

นายกสมาคมฯ

2

อาจารย์ ดร.ทิพาภรณ์  โพธิ์ถวิล

อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 1

3

นางณัฐวดี ณ มโนรม

อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 2

4

นางสาวสมศิริ  บุญศิริ

อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 3

5

นางสาวบุญล้อม  กานต์ศักดิ์สราญ

กรรมการ

6

นางรุ่งกานดา  พงศ์ธรกุลพานิช

กรรมการ

7

นางสาวดารณี  นฤดมพงศ์

กรรมการ

8

นายเสรีภาพ  สมทรัพย์

กรรมการ

9

นางสาวน้ำค้าง  คันธรักษ์

กรรมการ

10

ดร.สดใส  คุ้มทรัพย์อนันต์

กรรมการ

11

นางวรรภา  ลำเจียกเทศ

กรรมการ

12

นางเสาวคนธ์  เจษฎารักษ์

กรรมการ

13

นางเพลินพิศ  จันทรศักดิ์

กรรมการ

14

นางนภารัตน์  เอนกบุณย์

กรรมการ

15

นางสาวลัดดา  เบญจเตชะ

กรรมการ

16

อาจารย์ ดร.วิไลภรณ์  โคตรบึงแก

กรรมการ

17

อาจารย์นันทภรณ์  เอี่ยมวนานนทชัย

กรรมการ

18

นางมณีรัตน์  สุวันทารัตน์

กรรมการและเหรัญญิก

19

นางสาวกาญจนา  ชื่นทองอร่าม

กรรมการและเลขาธิการ

             

รายละเอียด...
ที่ปรึกษาสมาคม ที่ปรึกษาสมาคม

ที่ปรึกษาสมาคม

บัญชีรายชื่อที่ปรึกษาสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย (ชุดวาระปี 2557-2559)

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ดำรงตำแหน่ง

1

ศาสตราจารย์ยุพา  วงศ์ไชย

ที่ปรึกษา

2

รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา  สังขวรรณ

ที่ปรึกษา

3

รองศาสตราจารย์อภิญญา เวชยชัย

ที่ปรึกษา

4

อาจารย์นวลใย  วัฒนกูล

ที่ปรึกษา

5

นายปกรณ์  พันธุ

ที่ปรึกษา

6

นางผานิต  กุลสืบ

ที่ปรึกษา

7

ดร.โสภณ  พรโชคชัย

ที่ปรึกษา

8

นายชินชัย  ชี้เจริญ

ที่ปรึกษา

9

นางปิยะฉัตร  ชื่นตระกูล

ที่ปรึกษา

10

พ.ต.อ.หญิงจิรวัส  ฉัตรไชยสิทธิกูล

ที่ปรึกษา

รายละเอียด...