คุณกำลังอยู่ที่:หมวดหมู่ข่าวสารสมาคมนักสังคมฯ»อบรม»ประกาศรายชื่อผู้เข้าทบทวนความรู้ (10 ก.ย. 59)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าทบทวนความรู้ (10 ก.ย. 59) Featured

นำขึ้นเว็บ โดย  วันพฤหัสบดี, 08 กันยายน 2559 10:49

ประกาศรายชื่อผู้เข้าทบทวนความรู้

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

 

รายชื่อสมาชิกที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทบทวนความรู้ ครั้งที่ 2/59  
วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559
ลำดับ นำหน้า ชื่อ-สกุล เลขสมาชิก
       
1 นาง กรรณชนม์ ใจบุญ ปิ่นแก้ว 2252
2 นางสาว กาพย์ประภา สง่าใจ 2209
3 นางสาว เกศสุดา โยรภัตร 2351
4 นาย คณิศร  บัวบังใบ 2416
5 นางสาว ชมฤดี  นาทะศิริ 2005
6 นาง ชมัยพร     อนุอัน 1531
7 นางสาว ญาณิกา  นิลแจ้ง 2326
8 นางสาว ณณิณี  อินทร์จันทร์ 2147
9 นางสาว ณัฏฐนันท์  สุวรรณจินดา 1861
10 นางสาว ณัฐมน  พงศ์สุพัฒน์ 2418
11 นางสาว ทอสี  เขียวสุทธิ 2194
12 นาง ทิพย์วรรณ  ศิริพันธุ์ 1339
13 นาย เทียนชัย คุณยศยิ่ง 2240
14 นางสาว นภาลักษณ์ ริมสีม่วง 2386
15 นาง นิภา  จวนโสม 2331
16 นางสาว นุชนาฏ  คำสีแก้ว    2336
17 นางสาว ปฏิญญา  แกล้วทนงค์ 1923
18 นางสาว ปณิตา  อิทธิกุล 1888
19 นางสาว ประไพศรี  สุทธิกิติวรกุล 00377
20 นางสาว พชรวรรณ  จุลเดชะ 2222
21 นาง พัชรภรณ์  ภวภูตานนท์ 2217
22 นางสาว พัชราภรณ์  สาระนัย 2417
23 นางสาว ยุพิน  ยศโสทร 2046
24 นางสาว รติกร  เนื่องชมพู 2197
25 นางสาว วนิดา  เปี่ยมศักดิ์ศิริกกุล 2415
26 นาย วรพันธ์ ต้องใจ 2129
27 นางสาว วาสุณีย์ อัศววิภาส 2117
28 นาง วิไล    หนาแน่น 2349
29 นางสาว วีรนุช  เภอรักษ์ 2029
30 นาง ศรัณย์ญา  หล้าพิรุณภาวรรณ 2100
31 นางสาว สุกัญญา  สุพล 1711
32 นางสาว สุกัญญา จำนงค์บุญ 2266
33 นางสาว สุจิญา  ก่ำแสง 2352
34 นางสาว สุชาดา ทองสุก 2116
35 นางสาว เสาวรส  ทองแก้ว 2354
36 นางสาว อัฏฐพร  ศรีฟ้า 2220

 

รายชื่อผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทบทวนความรู้ ครั้งที่ 2/59 
 วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559
ลำดับ นำหน้า ชื่อ-สกุล
     
1 นางสาว กมลทิพย์  บุญสุข
2 นางสาว กันยิกา เจตนเสน
3 นางสาว ขวัญจิรา   แสนตา
4 นางสาว ขวัญใจ  พรหมศรี
5 นางสาว จินตนาภรณ์  คล่องดี
6 นางสาว จินตหรา พานิชกุล.
7 นางสาว จุฑามาศ คำน้อย
8 นางสาว เฉลิมรัฐ    อินทร์เพ็ญ
9 นางสาว ชนินาถ แพเรือนทอง
10 นางสาว ณัฐรัฐ  พิมพา
11 นางสาว ทิฆัมพร  เสาร์วิบูลย์
12 นางสาว นางสาวปัณชวี  เกิดสุภาพ
13 นางสาว นิลวลี  มั่งมี
14 นางสาว บุณฑริกา  พิมพ์แสง
15 นางสาว ปภารัช  พวงน้อย
16 นางสาว ปาริชาติ เงาเดช
17 นางสาว เปรมจิตร ศรีสารคาม
18 นาง ภรณิกา อรุณ
19 นางสาว มนทกานติ์ ขัดมา
20 นางสาว ลัชชา  ประกอบธรรม
21 นางสาว วณิชกรณ์ โพธิ์เนตร
22 นางสาว วรนาถ วรฉัตร
23 นางสาว วรรณฤดี  ศรีเดช
24 นาง วรรณวิมล  รัตนวิศิษฏ์กุล
25 นาง วรรณวิมล รัตนวิศิษฏ์กุล
26 นางสาว วริษฐา  ใจแจ้ง 
27 นางสาว วไลทิพย์ หงษ์ไทย
28 นางสาว วิลาวัลย์ คำใบศรี
29 นางสาว ศรัญญา  อภิวงค์งาม
30 นางสาว ศิริจิตต์ คณากูล
31 นางสาว สตรีรัตน์   อมรรัตนเดโช
32 นางสาว สมปรารถนา  เอี่ยมประเสิรฐ
33 นางสาว สวรรยา  สุพรม
34 นางสาว สิริพร กุมารสิทธิ์
35 นางสาว สุจิตตรา เก่งตรง
36 นางสาว สุจิตรา  สมศรี
37 นาง สุจีรา  หะยีอับดุลเลาะ
38 นางสาว สุภาพร  ทองคำเปลว     
39 นางสาว อนินทิตา  รุจิประภา
40 นางสาว อภิญญา  ศรจันทร์
41 นางสาว อรพรรณ  เรืองเนตร
42 นางสาว อรวรรณ  ตางาม
43 นางสาว อัญติยา  ทองปัญญา
44 นางสาว อุณาโลม  พิลึก
45 นาง เอื้อกมล  รักษ์ศรีทอง 

 

ผู้เข้าทบทวนความรู้ ท่านใดที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกของ

“สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย”

 จะมีเจ้าหน้าที่ไปรับสมัครสมาชิกที่หน้างาน สถานที่จัดทบทวนความรู้

วิธีการสมัครคือ

1.<<ดาวน์โหลดใบสมัคร>>

(หรือไปที่หัวข้อดาวน์โหลด->ดาวน์โหลดเอกสาร->เอกสารสำหรับสมาชิกสมาคม)

เลือกหัวข้อ "ใบสมัคร"

2. นำรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป (ติดใบสมัคร 1 รูป ยื่นเจ้าหน้าที่ 1 รูป) พร้อม สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (มีเลขประจำตัวประชาชนและ ชื่อ- สกุลภาษาไทย/อังกฤษชัดเจน)

3. พร้อมยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบ และชำระเงินจำนวน 330 บาท (ค่าสมัครสมาชิก 300 บาท ตลอดชีพ และค่าดำเนินการทำบัตร 30 บาท)

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว เนื่องจากมีผู้สมัครจำนวนมาก ควรเตรียมเงินให้พอดี

 

 หมายเหตุ

- การรับประทานอาหารกลางวัน-

เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทบทวนความรู้เป็นจำนวนมาก ขอให้ผู้เข้าร่วม นำอาหารกล่อง หรือ ปิ่นโต และน้ำดื่ม มาเอง เพื่อรับประทานในระหว่างพักกลางวัน เนื่องจากบริเวณโดยรอบสถานที่จัดกิจกรรม ซึ่งเป็นวันหยุด อาจมีร้านอาหารรองรับไม่เพียงพอต่อผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และเป็นการประหยัดเวลาในการเดินทางไปรับประทานอาหาร เพื่อไม่ให้เป็นการล่าช้าในการเข้าสู่เนื้อหาในช่วงบ่าย เนื่องจากการทบทวนความรู้มีเนื้อหาเป็นจำนวนมาก

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

084-0925763  เจ้าหน้าทีสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

อ่านแล้ว 2105 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันพฤหัสบดี, 08 กันยายน 2559 17:34
ให้คะแนนบทความนี้
(1 ผู้ให้คะแนน)
ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น

บทความล่าสุด

ความเห็นล่าสุด

ปฏิทินอัพโหลดข้อมูล

« January 2018 »
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

K2 Tag Cloud

: Покупка квартиры в ипотеку. Как взять в ипотеку квартиру быстро. Квартира в ипотеку от застройщика. Снять квартиру длительно без посредников. Быстро снять квартиру без посредников недорого. Снять квартиру посуточно без посредников. Сделать теплый пол своими руками. Как сделать теплый пол электрический своими руками. Инфракрасный теплый пол своими руками.
Ремонт компьютера своими руками. Как взять кредит малому бизнесу без поручителей. Помощь малому бизнесу кредиты. Новые серверы world of warcraft. Все популярные серверы world of warcraft. Играть бесплатно в world of warcraft. Чертежи фрезерного станка по дереву. Качественные чертежи самодельных фрезерных станков. Чертеж фрезерного станка. Оценка стоимости недвижимости. Узнать рыночная оценка недвижимости. Оценка рыночной стоимости недвижимости. Хороший ремонт компьютеров срочно. Ремонт компьютеров на дому. Кредит на развитие малого бизнеса.