แจ้งให้ทราบ
  • Simple Image Gallery Pro Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.
คุณกำลังอยู่ที่:หมวดหมู่ข่าวสารสมาคมนักสังคมฯ»อบรม»อบรม มสค.ผู้ทรงคุณวุฒิ

อบรม มสค.ผู้ทรงคุณวุฒิ

นำขึ้นเว็บ โดย  วันอังคาร, 10 กันยายน 2556 04:12


หลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ /ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมสงเคราะห์ และนักวิชาการ

เพื่อขอรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ (มสค.)
และเพื่อให้มีคุณสมบัติเพื่อเข้าสู่กระบวนการเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต


ความสำคัญและความเป็นมาของหลักสูตร

ตามข้อบัญญัติของกฎหมายวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ มาตรา 28 (2) ได้กำหนดวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ที่ดำเนินการโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมสงเคราะห์ หรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสวัสดิภาพกลุ่มเป้ าหมาย ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวเป็นกำลังในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา การฟื้นฟู การป้ องกันและการพัฒนา ในงานสังคมสงเคราะห์ และยังมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระบบ มาตรการ หรือการผลักดันแผนหรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับงานสังคมสงเคราะห์ ผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านีป้ ระกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมสงเคราะห์ และนักวิชาการที่ได้รับการแต่งตัง้ ให้ปฏิบัติงานตามกฎหมายสำคัญต่างๆ ในด้านสังคมสงเคราะห์ จึงจำเป็นต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ (มสค.) รวมทั้ง เพื่อให้มีคุณสมบัติสมัครเป็นสมาชิกสามัญสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ อันจะนำไปสู่กระบวนการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตต่อไป ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และตามมติการประชุมสภาวิชาชีพ ครัง้ ที่ 2/2556

ในการนี้สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรและมาตรฐาน ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ได้ร่วมจัดทำหลักสูตรการอบรมผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการด้านสังคมสงเคราะห์ ขึน้ เพื่อเป็นขัน้ ตอนเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน และการขอใบอนุญาตตามกระบวนการของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ต่อไป

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสังคมสงเคราะห์มาตรา 28 (2) ได้เข้าสู่การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ อันเป็ นขัน้ ตอนที่จะเข้าสู่การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต

2. เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิในสายวิชาการ ที่ประจำอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาหลักสูตรการเรียนการสอนสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ระดับปริญญา สามารถเข้าสู่การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ อันเป็ นขัน้ ตอนที่จะเข้าสู่การขอรับใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต

 

กลุ่มเป้าหมาย

1. คณาจารย์/นักวิชาการในสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาใดปริญญาหนึ่ง ด้านสังคมสงเคราะห์ หรือ นโยบายสังคม
2. เป็นผู้มีชื่อเสียงเป็ นที่ประจักษ์ในวงการสังคมสงเคราะห์ เช่น การได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนทางสังคมสงเคราะห์ หรือได้รับการประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นประเภทนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ จากมูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์
3. ผู้ที่ครองตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญตามพระราชบัญญัติต่างๆ ตามที่ระบุในมาตรา 28 (2) แห่ง พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556

 

ระยะเวลาการอบรม

ใช้ระยะเวลาการอบรม 16 ชั่วโมง (2 วัน) วันเสาร์ที่ 25- อาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค

อ่านแล้ว 4631 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันพฤหัสบดี, 19 กันยายน 2556 21:39
ให้คะแนนบทความนี้
(0 ผู้ให้คะแนน)
สมศักดิ์ นัคลาจารย์

อ.สมศักดิ์ นัคลาจารย์

อาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10140

เว็บไซต์: facebook.com/paewsak

อัลบั้มรูปภาพ

{gallery}24{/gallery}
ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น

บทความล่าสุด

ความเห็นล่าสุด

ปฏิทินอัพโหลดข้อมูล

« January 2018 »
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

K2 Tag Cloud

: Покупка квартиры в ипотеку. Как взять в ипотеку квартиру быстро. Квартира в ипотеку от застройщика. Снять квартиру длительно без посредников. Быстро снять квартиру без посредников недорого. Снять квартиру посуточно без посредников. Сделать теплый пол своими руками. Как сделать теплый пол электрический своими руками. Инфракрасный теплый пол своими руками.
Ремонт компьютера своими руками. Как взять кредит малому бизнесу без поручителей. Помощь малому бизнесу кредиты. Новые серверы world of warcraft. Все популярные серверы world of warcraft. Играть бесплатно в world of warcraft. Чертежи фрезерного станка по дереву. Качественные чертежи самодельных фрезерных станков. Чертеж фрезерного станка. Оценка стоимости недвижимости. Узнать рыночная оценка недвижимости. Оценка рыночной стоимости недвижимости. Хороший ремонт компьютеров срочно. Ремонт компьютеров на дому. Кредит на развитие малого бизнеса.