คุณกำลังอยู่ที่:หมวดหมู่ข่าวสารสมาคมนักสังคมฯ»สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

การจัดสอบใบอนุญาตสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558

ซึ่งจะดำเนินการจัดสอบในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

ณ สนามสอบ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีขอบเขตเนื้อหาในการสอบ ดังนี้

<<ขอบเขตเนื้อหาที่สำคัญ>>

จดหมายฉบับ1 สภาวิชาชีพ

นำขึ้นเว็บ โดย วันเสาร์, 30 พฤศจิกายน 2556 21:28

เรียน สมาชิกสภาวิชาชีพ ที่เคารพรัก

      สภาวิชาชีพของเราได้ดำเนินการตามข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556 มาจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2556 เป็นเวลาประมาณ 11 เดือน เราได้รับความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากท่านวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่กรุณารับเป็นนายกสภาคนแรกตามมาตรา 48 และได้ผลักดันให้การทำงานระหว่างการเปิดสภาชุดแรกอย่างเป็นทางการ เป็นไปได้อย่างครบถ้วนตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดไว้ทุกประการ โดยมีที่ปรึกษา 10 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ . นายชินชัย ชี้เจริญ เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อน และร่วมสานต่องานสภาวิชาชีพมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน

      โอกาสนี้ดิฉันขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆสมาชิกจำนวนมากที่ได้ผ่านการเป็นนักสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตรุ่นแรกของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และขอเรียนให้ทราบถึงความคืบหน้าต่างๆของสภาวิชาชีพของเรา ดังนี้

      1.สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ มีสมาชิกสามัญจำนวน 832 คน ในจำนวนดังกล่าวมีผู้ผ่านการประเมินมาตรฐานการปฎิบัติงานและขึ้นทะเบียนเป็นนักสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตแล้วเป็นจำนวน 628 คน เราทราบว่าทุกท่านรอให้สภาวิชาชีพออกหนังสือรับรองการเป็นนักสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต บัตรประจำตัว(บัตรสมาชิกและบัตรประจำตัวผู้รับอนุญาต)และใบอนุญาต เนื่องจากการดำเนินงานก่อนหน้านี้มีความผิดพลาดของระบบการพิมพ์ ทำให้ล่าช้า และต้องจัดพิมพ์ใหม่ทั้งหมด คาดว่าระบบการพิมพ์เอกสารจะแล้วเสร็จและส่งได้ถึงมือท่านภายในเดือนธันวาคม 2556 ในนามสภาวิชาชีพฯ ต้องขออภัยทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

      2.สรุปจำนวนสมาชิกสามัญและผู้ขึ้นทะเบียนขอรับใบอนุญาต แยกตามสังกัด ได้แก่

กระทรวงต้นสังกัด

สมาชิกสามัญ

การขึนทะเบียนและรับใบอนุญาต

1.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

130

71

2.กระทรวงสาธารณสุข / กรุงเทพมหานคร(สายการแพทย์)

2.1 สำนักอนามัย

2.2 โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ

2.3 โรงพยาบาลในภูมิภาค

418

 

80

 169

 161

332

 

62

 128

 134

3.กระทรวงยุติธรรม

150

127

4.กระทรวงมหาดไทย

-สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

8

 

8

5.กรุงเทพมหานคร

-สำนักพัฒนาสังคม กทม.

 

3

 

1

6.มหาวิทยาลัย

43

33

7.มูลนิธิ/สมาคม/องค์กรนิติบุคคล/องค์กรเอกชน

47

39

8.ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด / สถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด สำนักป้องกันและบำบัดยาเสพติด

13

5

9.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล)

13

7

10.ผู้เกษียณราชการ / นักวิชาการอิสระ /ไม่ระบุสังกัด

7

5

รวมยอดสุทธิ

832

628

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ สำรวจ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556

      3.ภารกิจของสภาวิชาชีพฯในปีนี้ มีเป้าหมายในการนำนักสังคมสงเคราะห์เข้าสู่ระบบวิชาชีพตามกฎหมายประมาณ 500-800 คน ประกอบด้วย
             3.1 นักสังคมสงเคราะห์ที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน (มสค.) แล้วและรอการเข้าสู่   การขึ้นทะเบียนใบอนุญาต

             3.2 นักสังคมสงเคราะห์ที่ไม่ได้มีวุฒิทางสังคมสงเคราะห์ โดยตรง แต่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา 10 ปีขึ้นไป ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรกลางก่อนเป็นเวลา 48 ชั่วโมง

             3.3 นักสังคมสงเคราะห์ที่ไม่ได้มีวุฒิทางสังคมสงเคราะห์ โดยตรง แต่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา 5-10 ปี ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรกลางก่อนเป็นเวลา 200 ชั่วโมง
             3.4 นักสังคมสงเคราะห์ที่ไม่ได้มีวุฒิทางสังคมสงเคราะห์ โดยตรง แต่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา 2-5 ปี ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรกลางก่อนเป็นเวลา 450 ชั่วโมง

             3.5 ผู้บริหารหน่วยงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม ระดับ 10 เพราะเป็นผู้ดูแลควบคุมนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพโดยตรง และนักวิชาการสายสังคมสงเคราะห์ ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตามกฎหมายและต้องเป็นผู้นิเทศการฝึกภาคปฏิบัติตามกฎหมาย

      4.การเตรียมการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสังคมสงเคราะห์ ตามพ.ร.บ.วิชาชีพ มาตรา 28 เช่น นักสังคมสงเคราะห์ตาม ป.วิอาญา (การสืบพยานเด็ก) และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองเด็ก กฎหมายความรุนแรงในครอบครัว เป็นต้น เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้โดยไม่ผิดกฎหมาย

      5.การเตรียมการจัดระบบการสอบใบอนุญาตด้วยชุดข้อสอบที่มีมาตรฐานตามหลักสากล และเป็นการพัฒนานักสังคมสงเคราะห์ให้สนใจแสวงหาความรู้ในงานอย่างต่อเนื่อง

       นอกจากนี้ยังมีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการประสานกับสำนักงาน กพ. และกระทรวงต่างๆที่เป็นต้นสังกัดนักสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตในด้านการพัฒนาสถานะตำแหน่งในงาน ซึ่งล้วนเป็นประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนและต้องทำงานร่วมกันหลายฝ่าย

      ในโอกาสนี้ขอเรียนยืนยันว่า คณะกรรมการสภาวิชาชีพฯทุกท่าน ต่างให้ความร่วมมือและช่วยกันผลักดันงานอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะฝ่ายของเลขาธิการ ผศ.โสภา อ่อนโอภาส ที่ต้องทำงานในรายละเอียดของเอกสารจำนวนมาก การเตรียมการอบรม การจัดระบบข้อมูล และเตรียมการสื่อสารกลับไปยังพี่น้องสมาชิกทุกท่าน งานของพวกเราในระยะเริ่มต้นอาจยังไม่รวดเร็วและคล่องตัวนักจากข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ทำงานและงบประมาณ แต่ทุกคนใจเต็มร้อยซึ่งต้องขอขอบพระคุณกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูงอีกครั้งหนึ่ง

      จากนี้ไปเราคงส่งข่าวมาถึงเพื่อนพี่น้องอีกเป็นระยะ และหวังว่าสภาวิชาชีพจะเป็นศูนย์กลางของการประสานให้เราได้รวมกันเป็นหนึ่ง เพื่อพัฒนาวิชาชีพและงานให้มีความเข้มแข็งและมีคุณภาพในการรับใช้ประชาชนตามเจตจำนงของวิชาชีพของพวกเรา

 

      อภิญญา เวชยชัย

      นายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

      20 พฤศจิกายน 2556

รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต
ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม ๒๕๕๖

 

ดาวน์โหลดี่ลิงค์นี้

รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม ๒๕๕๖

รายชี่อสมาชิกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ประเภทสมาชิกสามัญ
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖

ดาวน์โหลดที่ลิงค์นี้

รายชื่อสมาชิกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ประเภทสมาชิกสามัญ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖

Page 1 of 2

บทความล่าสุด

ความเห็นล่าสุด

ปฏิทินอัพโหลดข้อมูล

« January 2018 »
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

K2 Tag Cloud

: Покупка квартиры в ипотеку. Как взять в ипотеку квартиру быстро. Квартира в ипотеку от застройщика. Снять квартиру длительно без посредников. Быстро снять квартиру без посредников недорого. Снять квартиру посуточно без посредников. Сделать теплый пол своими руками. Как сделать теплый пол электрический своими руками. Инфракрасный теплый пол своими руками.
Ремонт компьютера своими руками. Как взять кредит малому бизнесу без поручителей. Помощь малому бизнесу кредиты. Новые серверы world of warcraft. Все популярные серверы world of warcraft. Играть бесплатно в world of warcraft. Чертежи фрезерного станка по дереву. Качественные чертежи самодельных фрезерных станков. Чертеж фрезерного станка. Оценка стоимости недвижимости. Узнать рыночная оценка недвижимости. Оценка рыночной стоимости недвижимости. Хороший ремонт компьютеров срочно. Ремонт компьютеров на дому. Кредит на развитие малого бизнеса.