คุณกำลังอยู่ที่:หมวดหมู่ข่าวสารสมาคมนักสังคมฯ»ผู้บริหาร»กรรมการอำนวยการ

กรรมการอำนวยการ

นำขึ้นเว็บ โดย วันอาทิตย์, 22 กันยายน 2556 15:27

บัญชีรายชื่อกรรมการอำนวยการสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย (ชุดใหม่)

 

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ดำรงตำแหน่ง

1

นางสาวอัญมณี  บูรณกานนท์

นายกสมาคมฯ

2

นางทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล

อุปนายกสมาคมฯคนที่ 1

3

นางสดใส คุ้มทรัพย์อนันต์

อุปนายกสมาคมฯคนที่ 2

4

นายชินชัย  ชี้เจริญ

กรรมการ

5

นางปิยะฉัตร ชื่นตระกูล

กรรมการ

6

นางวรรภา ลำเจียกเทศ

กรรมการ

7

นางสาวบุญล้อม กานต์ศักดิ์สราญ

กรรมการ

8

นางณัฐวดี ณ มโนรม

กรรมการ

9

นางสาวดารณี นฤดมพงศ์

กรรมการ

10

นางเสาวคนธ์ เจษฎารักษ์

กรรมการ

11

นางเพลินพิศ จันทรศักดิ์

กรรมการ

12

นางสุญาณินท์ สมบัติศิริ

กรรมการ

13

นางรุ่งกานดา พงศ์ธรกุลพานิช

กรรมการ

14

นางสาวโสภา อ่อนโอภาส

กรรมการและฝ่ายวิชาการ

15

พ.ต.อ.หญิงจิรวัส ฉัตรไชยสิทธิกูล

กรรมการและนายทะเบียน

16

นางสาวสมศิริ บุญศิริ

กรรมการและปฏิคม

17

นางมณีรัตน์ สุวันทารัตน์

กรรมการและเหรัญญิก

18

นางสาวจรวยพร กุลอำนวยชัย

กรรมการและเลขาธิการ

หมายเหตุ :
1.กรณีมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ยังไม่ครบวาระให้ระบุว่าแต่งตั้งแทนผู้ใด ในช่องหมายเหตุด้วย
2.ตำแหน่งกรรมการมูลนิธิให้เรียงลำดับประธานกรรมการ รองประธาน กรรมการ เหรัญญิก เลขานุการ

บทความล่าสุด

ความเห็นล่าสุด

ปฏิทินอัพโหลดข้อมูล

« December 2017 »
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

K2 Tag Cloud