คุณกำลังอยู่ที่:หมวดหมู่ข่าวสารสมาคมนักสังคมฯ»สมาชิกสมาคม»ข้อบังคับสมาชิกสมาคม 2555

ข้อบังคับฉบับใหม่ พ.ศ.2555

นำขึ้นเว็บ โดย วันจันทร์, 23 กันยายน 2556 15:41

ข้อบังคับฉบับใหม่ พ.ศ.2555

สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย


หมวดที่
 1 ชื่อ 

ข้อ 1 สมาคมนี้มีชื่อว่า “สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย” ใช้ชื่อย่อ ภาษาไทยว่า “ส.น.ส.ท.” และเรียกชื่อภาษาอังกฤษว่า “Thailand Association of Social Workers” ใช้ชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า “TASW” เครื่องหมายของสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เป็นรูปพระประชาบาลเทพประทับยืนในวงกลมล้อมด้วยลายกนก เบื้องล่างมีตัวอักษร พ.ศ. 2501 และสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยหรือมีอักษรย่อว่า ส.น.ส.ท. สีของสมาคมใช้เป็นสีม่วงแดง 


หมวดที่ 2 วัตถุประสงค์ 

ข้อ 2 สมาคมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

 1. ส่งเสริมพิทักษ์ประโยชน์ของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
 2. กำหนดและส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
 3. ศึกษาค้นคว้าตลอดจนส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ทางสังคมสงเคราะห์และการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
 4. ส่งเสริมการประสานการแลกเปลี่ยนความรู้และให้ความร่วมมือกับองค์การสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ตลอดจนวิชาชีพที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
 5. ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์และจัดสวัสดิการในหมู่สมาชิก


หมวดที่ 3 ที่ตั้งของสำนักงาน 

ข้อ 3 สำนักงานของสมาคมฯ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 2 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร  


หมวดที่ 4 ประเภทสมาชิก

ข้อ 4 สมาชิกแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

 1. สมาชิกสามัญ
 2. สมาชิกสมทบ
 3. สมาชิกกิตติมศักดิ์


การเข้าเป็นสมาชิก 

ข้อ 5 ผู้ที่มีสิทธิเข้าเป็นสมาชิกสามัญต้องเป็นบุคคลที่

       ก. ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรในทางสังคมสงเคราะห์

       ข. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและ

           (1) เคยศึกษาหรืออบรมวิชาสังคมสงเคราะห์มาแล้วจากสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานที่สมาคมรับรองหรือ

           (2) ได้เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์มาแล้ว เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี

ข้อ 6 ผู้มีสิทธิสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องเป็นบุคคลที่

       ก. กำลังศึกษาวิชาสังคมสงเคราะห์อยู่ในมหาวิทยาลัย หรือสถานศึกษาสังคมสงเคราะห์

       ข. กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัยที่เป็นที่รับรองและได้เคยได้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

ข้อ 7 สมาชิกกิตติมศักดิ์ได้แก่ บุคคลซึ่งคณะกรรมการอำนวยการได้พิจารณาเห็นควรได้เชิญเป็นสมาชิก

ข้อ 8 ผู้สมัครเป็นสมาชิกต้องยื่นคำขอตามแบบของสมาคมต่อเลขาธิการ คำขอสมัครนี้ต้องมีสมาชิกสามัญลงลายมือชื่อรับรองไม่น้อยกว่า 2 คน                                                         

ข้อ 9 เมื่อมีการยอมรับผู้ใดเป็นสมาชิกแล้ว ผู้นั้นจะต้องชำระค่าจดทะเบียนเป็นสมาชิกและค่าบำรุงภายในกำหนด 60 วัน นับตั้งแต่วันที่เลขาธิการแจ้งยอมรับเป็นสมาชิก จึงถือว่าผู้นั้นเป็นสมาชิก ถ้ามิได้ชำระภายในกำหนดให้ถือว่าการขอสมัครและการยอมรับผู้นั้นเข้าเป็นสมาชิกนั้นเป็นอันระงับไป 


การจดทะเบียนและค่าบำรุง 

ข้อ 10 สมาชิกกิตติมศักดิ์ย่อมได้รับเกียรติจากสมาคมฯ และสมาคมฯ ไม่เรียกเก็บทั้งค่าจดทะเบียนและค่าบำรุง

ข้อ 11 สมาชิกสามัญพึงบำรุงสมาคมฯ ด้วยการเสียค่าจดทะเบียนเป็นสมาชิกและค่าบำรุงตลอดชีพเป็นเงิน 300 บาท

ข้อ 12 สมาชิกสมทบพึงบำรุงสมาคมฯ ด้วยการเสียค่าจดทะเบียนเป็นสมาชิกและค่าบำรุงเป็นรายปี ปีละ 50 บาท 


การขาดสมาชิกภาพ 

ข้อ 13 สมาชิกย่อมสิ้นสุดลงด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 1. ตาย
 2. ลาออก
 3. คณะกรรมการอำนวยการมีมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียน เมื่อมีความประพฤติเป็นที่น่ารังเกียจและไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคมฯ

ข้อ 14 เมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนว่า สมาชิกผู้ใดตาย ให้นายทะเบียนจำหน่ายชื่อผู้นั้นออกจากทะเบียน

ข้อ 15 สมาชิกผู้ใดประสงค์จะลาออกจากสมาชิกภาพให้แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือไปยังเลขาธิการ และให้เลขาธิการนำเสนอคณะกรรมการอนุมัติให้ออก ให้มีผลในวันที่สมาคมฯ ได้รับแจ้งขอลาออก

ข้อ 16 เมื่อสมาคมฯ มีมติให้ถอนชื่อสมาชิกผู้ใดออกจากทะเบียนของสมาคมฯ ให้เลขาธิการมีหนังสือแจ้งให้สมาชิกผู้นั้นทราบ 
 

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

ข้อ 17 สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและออกความเห็นใดๆ ได้ทั้งสิ้น

ข้อ 18 สมาชิกสามัญเท่านั้นที่มีสิทธิในการบริหาร

ข้อ 19 สมาชิกมีสิทธิใช้ประโยชน์ในสถานที่และบริการของสมาคมฯ และได้รับผลปฏิบัติโดยเสมอภาคกัน

ข้อ 20 สมาชิกมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมารยาทแห่งวิชาชีพ เพื่อให้เป็นที่นับถือของบรรดาสมาชิกและบุคคลอื่น ซึ่งเกี่ยวข้องในวิชาชีพ 

ข้อ 21 สมาชิกมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมารยาทแห่งวิชาชีพ เพื่อให้เป็นที่นับถือของบรรดาสมาชิกและบุคคลอื่น ซึ่งเกี่ยวข้องในวิชาชีพ


หมวด 5 การดำเนินงานของสมาคม

ข้อ 22 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งมีอำนาจหน้าที่บริหารกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ เรียกว่า คณะกรรมการอำนวยการ ซึ่งประกอบด้วย นายกสมาคม อุปนายกสมาคมไม่เกิน 3 ท่าน และกรรมการอำนวยการอีกไม่เกิน 15 ท่าน

ข้อ 23 ในเขตท้องที่ใดถ้าสมาชิกเห็นสมควรจัดตั้งเป็นสาขา หรือชมรม ของสมาคมฯ ขึ้น ก็ให้ทำได้ โดยให้จัดทำเป็นข้อบังคับของสาขาหรือชมรม ตามระเบียบที่คณะกรรมการอำนวยการกำหนด เมื่อคณะกรรมการอำนวยการให้ความเห็นชอบ การจัดตั้งสาขา หรือชมรมแล้ว คณะกรรมการอำนวยการอาจให้การสนับสนุนการดำเนินการแก่สาขาหรือชมรม และอาจเชิญประชุมสาขาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการได้ตามความเหมาะสม

ข้อ 24 ให้ที่ประชุมใหญ่ประจำปีเลือกตั้งนายกสมาคมขึ้น จากสมาชิกสามัญ นายกสมาคม อยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี

ข้อ 25 ให้ที่ประชุมใหญ่ประจำปีเลือกคณะกรรมการอำนวยการขึ้นจากสมาชิกสามัญกึ่งหนึ่ง โดยวิธีออกเสียงคะแนน และให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเรียงลำดับเป็นเกณฑ์ คะแนนเสียงอันดับสุดท้ายที่เท่ากันให้ใช้วิธีจับฉลาก และกึ่งหนึ่งให้นายกสมาคมเลือกจากสมาชิกสามัญ กรรมการอำนวยการอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี

ข้อ 26 ถ้าตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการอำนวยการ เลือกตั้งสมาชิกสามัญเข้าดำรงตำแหน่งแทน และให้อยู่ในตำแหน่งใดเพียงเท่ากับกำหนดเวลาตามวาระของผู้ที่ตนแทน

ข้อ 27 กรรมการอำนวยการย่อมขาดจากตำแหน่งโดยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 1. ถึงคราวออกตามวาระ
 2. ลาออก หรือ
 3. ขาดจากสมาชิกภาพไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ

ข้อ 28 ที่ประชุมใหญ่อาจลงมติให้ถอดถอนกรรมการอำนวยการทั้งคณะ หรือบางคนได้โดยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนสมาชิกที่มาประชุมในกรณีที่ดำเนินกิจการของสมาคมฯ นอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ และข้อบังคับซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สังคม 


อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอำนวยการ 

ข้อ 29 คณะกรรมการอำนวยการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

       ก. วางระเบียบเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับ
       ข. เชิญบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการอำนวยการ
       ค. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
       ง. บรรจุ แต่งตั้ง และถอดถอนเจ้าหน้าที่ดำเนินการ

ข้อ 30 นายกสมาคมฯเป็นหัวหน้าบริหารกิจการของสมาคมฯ เป็นประธานที่ประชุมและมีอำนาจหน้าที่เรียกประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ตลอดจนติดต่อกับบุคคลทั่วไป และองค์การต่างๆ

ข้อ 31 อุปนายกสมาคมเป็นผู้ทำหน้าที่แทนนายกสมาคม ในกรณีที่นายกสมาคมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ถ้านายกสมาคมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้คณะกรรมการอำนวยการเลือก          กรรมการคนหนึ่งคนใดขึ้นเป็นประธานชั่วคราว สำหรับการประชุมคราวนั้น

ข้อ 32 เลขาธิการ มีหน้าที่ดำเนินงานในกิจการทั่วไปของสมาคมฯ เป็นผู้ช่วยนายกสมาคมในการริเริ่มวางแผนการดำเนินงาน รักษาระเบียบข้อบังคับของสมาคมฯ นัดและจัดการประชุมในการริเริ่มวางแผนการดำเนินงาน รักษาระเบียบข้อบังคับของสมาคมฯ นัดและจัดการประชุมทำรายงานการประชุม ตลอดจนเป็นผู้เสนอรายงานแถลงกิจกรรมของสมาคมฯ ต่อที่ประชุมใหญ่ประจำปี

ข้อ 33 เหรัญญิกมีหน้าที่รับจ่าย และรักษาเงินของสมาคมฯ ทำบัญชีเงินเดือน งบดุล และงบประมาณประจำปี เสนอคณะกรรมการอำนวยการและเป็นผู้เสนอฐานะทางการเงินของสมาคมฯ ที่ได้รับรองถูกต้องแล้วจากผู้ตรวจบัญชี ซึ่งได้รับการแต่งตั่งจากคณะกรรมการอำนวยการต่อที่ประชุมใหญ่ประจำปี ปีงบประมาณของสมาคมฯ ให้ถือตามปีปฏิทิน

ข้อ 34 นายทะเบียนมีหน้าที่จัดทำ และเก็บรักษาทะเบียนสมาชิกของสมาคม ฯ

ข้อ 35 ปฏิคมมีหน้าที่รับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์ และอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกของสมาคมฯ

ข้อ 36 บรรณกรมีหน้าที่เป็นบรรณาธิการของสมาคมฯ ในการจัดทำนิตยสารหรือหนังสือเอกสารอื่นใดของสมาคม ฯ

ข้อ 37 ให้คณะกรรมการอำนวยการเสนองบประมาณ ต่อที่ประชุมใหญ่ประจำปี เพื่อขออนุมัติและต้องให้แล้วเสร็จล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อสมาชิกตรวจดูได้

ข้อ 38 ให้คณะกรรมการอำนวยการ จัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ประจำปีและเปิดโอกาสให้สมาชิกซักถามได้ 


การประชุมกรรมการอำนวยการและสมาชิก

ข้อ 39 ให้มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเพื่อพิจารณาหรือกิจการของสมาคมฯ

ข้อ 40 กรรมการอำนวยการต้องมาประชุมกันอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง จึงจะเป็นองค์ประชุม

ข้อ 41 มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานเป็นผู้ชี้ขาด

ข้อ 42 ให้มีการประชุมทางวิชาการอย่างน้อยปีละครั้ง

ข้อ 43 ให้คณะกรรมการอำนวยการเรียกประชุมใหญ่ประจำปี ๆ ละครั้ง เพื่อแสดงกิจการของสมาคมฯ ที่ได้กระทำไปแล้ว แสดงบัญชีงบดุล แต่งตั้งผู้ตรวจบัญชี ตลอดจนหารือกิจการทั่วไปของสมาคมฯ

ข้อ 44 ในการประชุมใหญ่ประจำปี คณะกรรมการอำนวยการต้องให้สมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ในการประชุมใหญ่ประจำปี ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า 30 คน จึงจะนับเป็นองค์ประชุม 

ข้อ 45 ให้คณะกรรมการอำนวยการหรือสมาชิกรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของสมาชิกทั้งหมด เรียกประชุมใหญ่พิเศษได้ โดยแจ้งเป็นหนังสือให้เลขาธิการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน และให้เลขาธิการแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน พร้อมด้วยวัน เวลา สถานที่ และวัตถุประสงค์ การประชุมใหญ่พิเศษต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของสมาชิกทั้งหมด จึงนับเป็นองค์ประชุม และถ้าต้องเลื่อนการประชุมเพราะสมาชิกมาประชุมไม่ครบองค์ประชุม การนัดประชุมครั้งที่ 2 ให้จัดประชุมใหม่อีกครั้งหนึ่งภายใน 14 วัน  จะมีสมาชิกมาประชุมเป็นจำนวนเท่าใดก็ได้ให้ถือเป็นองค์ประชุม

ข้อ 46 ให้นายกสมาคมและอุปนายกสมาคม ทำหน้าที่ประธาน และรองประธานที่ประชุมใหญ่มีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

       ก. สั่งเปิดและปิดการประชุม สั่งพักหรือเลื่อนประชุม

       ข. อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมประชุมอภิปราย

       ค. จำกัดการอภิปรายให้อยู่ในประเด็น

       ง. ควบคุมดูแลให้การประชุมดำเนินไปโดยเรียบร้อย

ข้อ 47 ในการประชุมใหญ่ครั้งที่จะมีการลงมติหรือนับคะแนนเสียง ให้มีการประชุมใหญ่เลือกตั้งกรรมการ ผู้นับคะแนนอย่างน้อย 3 คน ทำหน้าที่นับคะแนนและอำนวยความสะดวกในการลงคะแนนเสียง

ข้อ 48 การประชุมต้องดำเนินตามระเบียบวาระเว้นแต่ที่ประชุมได้ลงมติเป็นอย่างอื่น

ข้อ 49 การลงมติในที่ประชุมใหญ่ให้ถือตามมติของเสียงข้างมาก หากเสียงของทั้งสองผ่ายเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด การออกเสียงลงคะแนนเพื่อลงมติให้ใช้วิธียกมือข้างหนึ่งขึ้นพ้นศีรษะ

ข้อ 50 เมื่อที่ประชุมมีมติให้ใช้วิธีลงคะแนนลับให้สมาชิกลงคะแนนเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อกรรมการผู้นับคะแนน

ข้อ 51 การขอมติโดยไม่เรียกประชุมใหญ่ ให้ปฏิบัติได้ดังนี้

 1. ในกรณีที่ไม่สามารถเรียกประชุมใหญ่ได้ ถ้าคณะกรรมการอำนวยการเห็นว่าปัญหาสำคัญอันสมควรจะหารือ สมาชิกก็ให้นายกสมาคมแจ้งข้อความให้สมาชิกทราบพร้อมทั้งเสนอญัตติขอให้สมาชิกทราบ พร้อมทั้งเสนอญัตติขอให้สมาชิกลงมติในเรื่องนั้น ถ้า2 ใน 3 ของสมาชิกทั้งหมดเห็นด้วย ก็ให้คณะกรรมการอำนวยการดำเนินการต่อไปได้
 2. ถ้าในที่ประชุมประจำปีมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของสมาชิกที่มาประชุมเห็นสมควรให้เสนอญัตติข้อใดในปัญหาที่พิจารณาอยู่ต่อหน้าสมาชิกทั้งหลาย เพื่อลงมติก็ย่อมกระทำได้


หมวด 6 การเงิน 

ข้อ 52 เงินทุนของสมาคมฯให้ฝากไว้ที่ธนาคารออมสิน หรือธนาคารใด ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอำนวยการ

ข้อ 53 คณะกรรมการอำนวยการมีอำนาจของสมาคมฯ เพื่อการลงทุนอันมั่นคงอย่างหนึ่ง อย่างใด เช่น การซื้อพันธบัตรของรัฐบาล ห้ามมิให้นำเงินของสมาคมฯ ไปลงทุนเพื่อเอกชนกู้ยืมโดยเหตุผลส่วนตัว

ข้อ 54 การใช้จ่ายเพื่อกิจการของสมาคมฯ ให้กระทำไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ในกรณีรีบด่วนนายกสมาคมอนุมัติให้สั่งจ่ายเงิน นอกเหนือไปจากงบประมาณได้ไม่เกิน ครั้งละ 10,000 บาท แล้วให้นำเสนอคณะกรรมการอำนวยการทราบในการประชุมคราวต่อไปทุกครั้ง

ข้อ 55 เช็คทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อนายกสมาคม หรืออุปนายกและเหรัญญิกกำกับ ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ คณะกรรมการอำนวยการอาจมอบอำนาจให้กรรมการผู้ใดเป็นผู้ลงนามในเช็คได้


หมวด  7 การเลิกสมาคมฯ และการชำระบัญชี

ข้อ 56 เมื่อที่ประชุมใหญ่ลงมติให้เลิกสมาคมฯ โดยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของสมาชิกทั้งหมด สมาคมฯ เป็นอันเลิกไป

ข้อ 57 ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งผู้ชำระบัญชี และการชำระบัญชีนั้น ให้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะเลิกสมาคมฯ

ข้อ 58 ทรัพย์สินที่เหลือจากการชำระบัญชีให้ตกเป็นของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือการกุศลอื่นใดที่ที่ประชุมเห็นสมควร 

หมวด 8 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

ข้อ 59    การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับจะกระทำได้ต่อเมื่อ ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่โดยมีมติ 2 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกที่มาประชุม และจะใช้บังคับได้ต่อเมื่อได้จดทะเบียนแล้ว 

 

ดาวน์โหลด ข้อบังคับสมาชิก

บทความล่าสุด

ความเห็นล่าสุด

ปฏิทินอัพโหลดข้อมูล

« January 2018 »
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

K2 Tag Cloud

: Покупка квартиры в ипотеку. Как взять в ипотеку квартиру быстро. Квартира в ипотеку от застройщика. Снять квартиру длительно без посредников. Быстро снять квартиру без посредников недорого. Снять квартиру посуточно без посредников. Сделать теплый пол своими руками. Как сделать теплый пол электрический своими руками. Инфракрасный теплый пол своими руками.
Ремонт компьютера своими руками. Как взять кредит малому бизнесу без поручителей. Помощь малому бизнесу кредиты. Новые серверы world of warcraft. Все популярные серверы world of warcraft. Играть бесплатно в world of warcraft. Чертежи фрезерного станка по дереву. Качественные чертежи самодельных фрезерных станков. Чертеж фрезерного станка. Оценка стоимости недвижимости. Узнать рыночная оценка недвижимости. Оценка рыночной стоимости недвижимости. Хороший ремонт компьютеров срочно. Ремонт компьютеров на дому. Кредит на развитие малого бизнеса.