คุณกำลังอยู่ที่:หมวดหมู่ข้อมูล»หมวดหมู่หลัก»ข้อมูล/กิจกรรม/ข่าวสาร»อบรม»สมศักดิ์ นัคลาจารย์
สมศักดิ์ นัคลาจารย์

สมศักดิ์ นัคลาจารย์

อ.สมศักดิ์ นัคลาจารย์

อาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10140

ข้อมูล URL เว็บไซต์: http://facebook.com/paewsak

รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต

วันจันทร์, 07 ตุลาคม 2556 00:00

รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต
ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม ๒๕๕๖

 

ดาวน์โหลดี่ลิงค์นี้

รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม ๒๕๕๖

รายชี่อสมาชิกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ประเภทสมาชิกสามัญ

วันจันทร์, 07 ตุลาคม 2556 00:00

รายชี่อสมาชิกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ประเภทสมาชิกสามัญ
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖

ดาวน์โหลดที่ลิงค์นี้

รายชื่อสมาชิกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ประเภทสมาชิกสามัญ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖

ข้อบังคับสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

วันอังคาร, 24 กันยายน 2556 09:06

หน้า ๕๔
เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๖๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖

          ข้อบังคับสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การประเมินความรู้ แบบและประเภทใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตจากสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๖

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ (๔) (ง) และ (ญ) ประกอบมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๖ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์โดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ จึงกำหนดข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การประเมินความรู้ แบบและประเภทใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตจากสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๖”

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ  ในข้อบังคับนี้
          “ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์จากสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
          “สภา” หมายความว่า สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
          “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
          “นายกสภา” หมายความว่า นายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
          “เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

ข้อ ๔ ให้นายกสภารักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอำนาจประกาศกำหนดแบบเอกสารและวิธีปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้นายกสภาเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ในกรณีที่นายกสภาไม่สามารถวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาได้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ให้ถือว่าเป็นที่สุด


หมวด ๑ หลักเกณฑ์การประเมินความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต

ข้อ ๕ ให้สมาชิกสามัญที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตต้องได้รับการประเมินความรู้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
          (๑) ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถภาคแนวความคิดและทฤษฎีทางสังคมสงเคราะห์โดยวิธีการสอบข้อเขียน
          (๒) ผ่านการประเมินทักษะและทัศนคติทางสังคมสงเคราะห์โดยการสอบสัมภาษณ์ การดำเนินการตามวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับกับบุคคลซึ่งได้ปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์ตามมาตรา ๒๘ อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ

ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือหลายคณะเพื่อประกาศกำหนดรายละเอียดวิธีการปฏิบัติ เกณฑ์ชี้วัดสำคัญ และดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินความรู้ตามข้อ ๕ กรณีบุคคลผู้ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานนักสังคมสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแล้ว คณะกรรมการอาจประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินความรู้เป็นการเฉพาะก็ได้


หมวด ๒ แบบและประเภทของใบอนุญาต

ข้อ ๗ แบบและประเภทของใบอนุญาตตามข้อบังคับนี้ ให้มีหนึ่งประเภทตามแบบที่นายกสภาประกาศกำหนด

ข้อ ๘ ใบอนุญาตมีอายุสามปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต
ในกรณีที่มิได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยการต่อใบอนุญาต ให้ผู้นั้นยื่นคำขอรับใบอนุญาตใหม่ก่อนใบอนุญาตหมดอายุไม่น้อยกว่าหกสิบวัน


หมวด ๓ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต

ข้อ ๙ ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
          (๑) เป็นสมาชิกสามัญ และ
          (๒) ผ่านการประเมินความรู้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ ๕ วรรคสอง

ข้อ ๑๐ การขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการ พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้
          (๑) สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
          (๒) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
          (๓) สำเนาปริญญาบัตร จำนวน ๑ ฉบับ
          (๔) สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกสามัญ จำนวน ๑ ฉบับ
          (๕) สำเนาผลการประเมินความรู้ จำนวน ๑ ฉบับ (สำเนาใบประกาศ มสค.)
          (๖) สำเนาวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมเนื่องจากสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีสาขาอื่นที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับรอง
          (๗) ภาพถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว ท่าปกติ ไม่สวมแว่นตาดำ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ ภาพ
          (๘) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อ ๑๑ เมื่อเลขาธิการตรวจสอบคำขอ หากหลักฐานครบถ้วน ให้เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้ขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาต แล้วให้เลขาธิการแจ้งผลให้ผู้ยื่นคำขอทราบ

ข้อ ๑๒ ผู้ซึ่งได้รับอนุมัติตามข้อ ๑๑ เมื่อจ่ายค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กฎกระทรวงกำหนดแล้วให้เลขาธิการเสนอนายกสภาลงนามในใบอนุญาตต่อไป กรณีกฎกระทรวงยังไม่ใช้บังคับ ให้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาต

ข้อ ๑๓ ผู้ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตแล้ว มีความประสงค์จะได้หนังสือรับรองเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้ยื่นคำขอตามแบบที่นายกสภากำหนด พร้อมด้วยภาพถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว ท่าปกติไม่สวมแว่นตาดำ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป ต่อเลขาธิการ

ข้อ ๑๔ เมื่อเลขาธิการได้ตรวจสอบคำขอแล้ว และผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมอื่นแล้วให้ออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนให้แก่ผู้ขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนให้มีอายุเก้าสิบวันนับแต่วันที่ออก


หมวด ๔ การพักใช้ใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาตและการออกหนังสือสำคัญอื่น

ข้อ ๑๕ การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต ให้เป็นตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณการสอบสวนและพิจารณา

ข้อ ๑๖ กรณีใบอนุญาตถูกทำลาย สูญหาย หรือมีการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล เปลี่ยนหรือเพิ่มคำนำหน้าชื่อ ให้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อเลขาธิการ ตามแบบที่นายกสภากำหนด พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังนี้
          (๑) สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ยื่นคำขอ
          (๒) สำเนาใบอนุญาตฉบับที่ถูกทำลาย (ถ้ามี) หรือหลักฐานรับแจ้งความของพนักงานสอบสวน กรณีสูญหาย
          (๓) รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๒ รูป
          (๔) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล เปลี่ยนหรือเพิ่มคำนำหน้าชื่อ (ถ้ามี)
          (๕) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อ ๑๗ เมื่อเลขาธิการตรวจสอบคำขอ หากหลักฐานครบและถูกต้อง ให้เสนอนายกสภาพิจารณาอนุมัติออกใบแทนใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นคำขอได้

ข้อ ๑๘ ใบแทนใบอนุญาต ให้ใช้เป็นไปตามแบบที่นายกสภากำหนด โดยมีคำว่า "ใบแทน" เป็นตัวอักษรสีแดง ขนาดใหญ่กว่าตัวอักษรธรรมดาประทับด้านบนใบแทนใบอนุญาต

ข้อ ๑๙ กรณีจะขอออกหนังสือสำคัญอื่น เช่น ใบแปลใบอนุญาตและเอกสารสำคัญอื่นที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น ให้ยื่นคำขอโดยแสดงเหตุผลต่อเลขาธิการพร้อมรูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๒ รูป และได้ชำระค่าธรรมเนียมอื่นเกี่ยวกับการแปลครบถ้วนแล้ว หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแปล ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด

ข้อ ๒๐ เมื่อเลขาธิการตรวจสอบคำขอ หากหลักฐานครบถ้วนและถูกต้อง ให้ดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบแปลใบอนุญาตและเอกสารอื่นให้แก่ผู้ยื่นคำขอต่อไป


ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
วิเชียร ชวลิต
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

ข้อบังคับสมาชิก

บทความล่าสุด

ความเห็นล่าสุด

ปฏิทินอัพโหลดข้อมูล

« December 2017 »
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

K2 Tag Cloud