คุณกำลังอยู่ที่:หมวดหมู่ข้อมูล»หมวดหมู่หลัก»ข้อมูล/กิจกรรม/ข่าวสาร»อบรม»ศิริศักดิ์ สุทธิจิตร์
ศิริศักดิ์  สุทธิจิตร์

ศิริศักดิ์ สุทธิจิตร์

สมัครอบรมบุคคลฯ มีประสบการณ์ฯ ตั้งแต่2 ปีขึ้นไป - 5 ปี (หลักสูตร 450 ชั่วโมง ปี59)

วันจันทร์, 11 เมษายน 2559 01:49

โครงการฝึกอบรมบุคคลที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาอื่น ที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ติดต่อกัน ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป- 5 ปี เพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของนักสังคมสงเคราะห์ (มสค.) (หลักสูตร 450 ชั่วโมง)

ในระหว่างวันที่ 5-22 มิถุนายน 2559

ณ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

(อบรมร่วมกับหลักสูตร 200 ชั่วโมง)

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลการและมาตรฐาน ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรม เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่น จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรสาธารณประโยชน์ ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้ เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์และดำรงตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ หรือ เป็นผู้ปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมและได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์ โดยมีประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป – 5 ปี ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติจากคณะกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติฯ ที่แต่งตั้งโดยสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

ระยะเวลาในการศึกษาอบรม : จัดอบรมในระหว่าง 5-22 มิถุนายน 2558*

*เป็นการอบรมร่วมกับหลักสูตร 200 ชั่วโมง ในหมวดวิชาสาระวิชาหลัก(จำนวน 75 ชั่วโมง)และหมวดวิชาเลือกทดแทน/เทียบแทน (จำนวน 80 ชั่วโมง) รายละเอียดติดตามได้ในเอกสารโครงการอบรม

            ซึ่งผู้เข้าอบรมต้อง เข้ารับการอบรมความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นด้านการสังคมสงเคราะห์(จำนวน 35 ชั่วโมง) ฝึกภาคปฏิบัติของหลักสูตร 450 ชั่วโมง (จำนวน 200 ชั่วโมง) และการสัมมนา (จำนวน 60 ชั่วโมง ซึ่งจะแจ้งกำหนดการให้ทราบในภายหลัง)

สถานที่จัดอบรม: คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

รับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ – 13 พฤษภาคม 2559

ประกาศผลผู้เข้ารับการอบรม : วันที่ 22 พฤษภาคม 2559

ค่าใช้จ่ายในการอบรม : จำนวน 20,000 บาทต่อท่าน* (สองหมื่นบาทถ้วน)ไม่รวมค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าอาหารนอกเวลาฝึกอบรม และ การจัดอบรมหลักสูตรนี้ มีการฝึกภาคปฏิบัติ จำนวน 200 ชั่วโมง ผู้เข้าอบรมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเนื่องจากการฝึกภาคปฏิบัติด้วย

*ค่าใช้จ่ายนี้ เป็นการคำนวณจากจำนวนผู้เข้าอบรมประมาณ 50 ท่าน (อบรมร่วมกับหลักสูตร 200 ชั่วโมง) และมิได้เป็นการจัดเพื่อแสวงหากำไร ดังนั้น หากมีผู้เข้าอบรมต่ำกว่า 50 ท่าน สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์และ สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ขอสงวนสิทธิที่จะงดการจัดอบรม โดยจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบในวันที่ 22 มิถุนายน 2559 รวมทั้งจะแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีสำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรม ต่อไป

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม : ไม่ต่ำกว่า 50 คน

วิธีการอบรม : บรรยายประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และอภิปรายทั้งกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย การเรียนรู้/สรุปบทเรียนจากประสบการณ์การทำงาน การประเมินผลการอบรม

การสอบประเมินผู้เข้าอบรมภายหลังจบหลักสูตร : โดยเกณฑ์การประเมิน กำหนดให้ผู้เข้ารับการอบรม ต้องสอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

1.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 450 ชั่วโมง

2.ตารางโครงการฝึกอบรมหลักสูตร 450 ชั่วโมง ปี 59

3.ใบสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร 450 ชั่วโมง

4. หนังสือรับรองประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์

(ให้ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้า ทุกที่ ท่านเคยทำงานตามระยะเวลา ลงนามรับรอง)

5.หลักเกณฑ์ในการกลั่นกรองคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม

หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเป็นักสังคมสงเคราะห์ที่สภาวิชาชีพกำหนด

6.แบบฟอร์มการส่งเอกสารหมวดวิชาเลือกทดแทน 80 ชั่วโมง

7.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

8.หนังสือกระทรวงการคลัง เรื่อง การเบิกค่าลงทะเบียน

<<< Download >>

หรือไปที่ หัวข้อ ดาวน์โหลด>ดาวน์โหลดเอกสาร>เอกสารที่ใช้ในการอบรม/ประชุม/สัมมนา>

เอกสารอบรมที่ใช้ในการอบรมหลักสูตร 450 ชั่วโมง>ปี 2559

 

หมายเหตุ ท่านใดต้องการหนังสือประชาสัมพันธ์ถึงหน่วยงาน

ให้ แจ้งชื่อ สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน  และให้เรียนถึงใคร

มาได้ที่ 

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เจ้าหน้าที่จะส่งหนังสือกลับไปทางอีเมล์ที่ท่านส่งมา

 

ติดต่อสอบถามการรับสมัครได้ที่

เจ้าหน้าที่สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

โทรศัพท์หมายเลข

02-6132507 กรณีไม่มีผู้รับสายติดต่อ 084-0925763

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สมัครอบรมบุคคลฯ ประสบการณ์ฯตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป - 10 ปี (หลักสูตร 200 ชม. ปี59)

วันจันทร์, 11 เมษายน 2559 00:32

โครงการฝึกอบรมบุคคลที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาอื่น ที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ติดต่อกัน ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป-10 ปี เพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของนักสังคมสงเคราะห์ (มสค.) (หลักสูตร 200 ชั่วโมง)

ในระหว่างวันที่ 5 - 24 มิถุนายน 2559

ณ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลการและมาตรฐาน ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรม เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่น จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรสาธารณประโยชน์ ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้ เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์และดำรงตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ หรือ เป็นผู้ปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมและได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์ โดยมีประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป – 10 ปี ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติจากคณะกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติฯ ที่แต่งตั้งโดยสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

ระยะเวลาในการศึกษาอบรม : จัดอบรมในระหว่าง 5 -24 มิถุนายน 2559

สถานที่จัดอบรม: คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

รับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ – 13 พฤษภาคม 2559

ประกาศผลผู้เข้ารับการอบรม : วันที่ 22 พฤษภาคม 2559

ค่าใช้จ่ายในการอบรม : จำนวน 15,000 บาทต่อท่าน* (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)ไม่รวมค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าอาหารนอกเวลาฝึกอบรม และ การจัดอบรมหลักสูตรนี้ มีการฝึกภาคปฏิบัติ จำนวน 15 ชั่วโมง ผู้เข้าอบรมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเนื่องจากการฝึกภาคปฏิบัติด้วย

*ค่าใช้จ่ายนี้ เป็นการคำนวณจากจำนวนผู้เข้าอบรมประมาณ 50 ท่าน และมิได้เป็นการจัดเพื่อแสวงหากำไร ดังนั้น หากมีผู้เข้าอบรมต่ำกว่า 50 ท่าน สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์และ สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ขอสงวนสิทธิที่จะงดการจัดอบรม โดยจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบในวันที่ 22 พฤษภาคม 2559 รวมทั้งจะแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีสำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรม ต่อไป

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม : ไม่ต่ำกว่า 50 คน

วิธีการอบรม : บรรยายประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และอภิปรายทั้งกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย การเรียนรู้/สรุปบทเรียนจากประสบการณ์การทำงาน การประเมินผลการอบรม

การสอบประเมินผู้เข้าอบรมภายหลังจบหลักสูตร : โดยเกณฑ์การประเมิน กำหนดให้ผู้เข้ารับการอบรม ต้องสอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

1.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 200 ชั่วโมง

2.ตารางกำหนดการฝึกอบรมหลักสูตร 200 ชั่วโมง ปี59

3.ใบสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร 200 ชั่วโมง

4.หนังสือรับรองประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์

(ให้ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้า ทุกที่ ที่ท่านเคยทำงานตามระยะเวลา ลงนามรับรอง)

5.หลักเกณฑ์ในการกลั่นกรองคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม

หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเป็นักสังคมสงเคราะห์ที่สภาวิชาชีพกำหนด

6.แบบฟอร์มรายละเอียดเอกสารทดแทน 80 ชั่วโมง

7.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

8.หนังสือกระทรวงการคลัง เรื่อง การเบิกค่าลงทะเบียน

<<< Download >>

หรือไปที่ หัวข้อ ดาวน์โหลด>ดาวน์โหลดเอกสาร>เอกสารที่ใช้ในการอบรม/ประชุม/สัมมนา>

เอกสารอบรมที่ใช้ในการอบรมหลักสูตร 200 ชั่วโมง>ปี 2559

 

หมายเหตุ ท่านใดต้องการหนังสือประชาสัมพันธ์ถึงหน่วยงาน

ให้ แจ้งชื่อ สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน  และให้เรียนถึงใคร

มาได้ที่ 

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เจ้าหน้าที่จะส่งหนังสือกลับไปทางอีเมล์ที่ท่านส่งมา

 

ติดต่อสอบถามการรับสมัครได้ที่

เจ้าหน้าที่สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

โทรศัพท์หมายเลข

02-6132507 กรณีไม่มีผู้รับสาย ติดต่อ 084-0925763

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กิจกรรมโครงการอบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นนักสังคมสงเคราะห์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สำหรับปฏิบัติงานในบทบาทนักสังคมสงเคราะห์ ให้ได้รับใบอนุญาตวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เฉพาะกิจ เพื่อต่ออายุการปฏิบัติหน้าที่การสืบพยานเด็ก

วันอาทิตย์, 10 เมษายน 2559 22:11

สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ จัดให้มีโครงการอบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นนักสังคมสงเคราะห์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สำหรับปฏิบัติงานในบทบาทนักสังคมสงเคราะห์ ให้ได้รับใบอนุญาตวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เฉพาะกิจ เพื่อต่ออายุการปฏิบัติหน้าที่การสืบพยานเด็ก หลักสูตรสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ระหว่างวันที่ 14 – 18 มีนาคม 2559 ณ ห้อง สค.202 ชั้น 2 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร  มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 22 คน

บทความล่าสุด

ความเห็นล่าสุด

ปฏิทินอัพโหลดข้อมูล

« January 2018 »
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

K2 Tag Cloud

: Покупка квартиры в ипотеку. Как взять в ипотеку квартиру быстро. Квартира в ипотеку от застройщика. Снять квартиру длительно без посредников. Быстро снять квартиру без посредников недорого. Снять квартиру посуточно без посредников. Сделать теплый пол своими руками. Как сделать теплый пол электрический своими руками. Инфракрасный теплый пол своими руками.
Ремонт компьютера своими руками. Как взять кредит малому бизнесу без поручителей. Помощь малому бизнесу кредиты. Новые серверы world of warcraft. Все популярные серверы world of warcraft. Играть бесплатно в world of warcraft. Чертежи фрезерного станка по дереву. Качественные чертежи самодельных фрезерных станков. Чертеж фрезерного станка. Оценка стоимости недвижимости. Узнать рыночная оценка недвижимости. Оценка рыночной стоимости недвижимости. Хороший ремонт компьютеров срочно. Ремонт компьютеров на дому. Кредит на развитие малого бизнеса.