คุณกำลังอยู่ที่:หมวดหมู่ข้อมูล»หมวดหมู่หลัก»ข้อมูล/กิจกรรม/ข่าวสาร»อบรม»ศิริศักดิ์ สุทธิจิตร์
ศิริศักดิ์  สุทธิจิตร์

ศิริศักดิ์ สุทธิจิตร์

กิจกรรมทบทวนความรู้ทางด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (13 ก.พ. 59)

วันอังคาร, 16 กุมภาพันธ์ 2559 19:22

 

สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมทบทวนความรู้ทางด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559

ณ  หอประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายจากวิทยากรได้ตาม link ด้านล่างนี้

 

<<ไฟล์ประกอบการบรรยายจากวิทยากร>>

 

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าทบทวนความรู้ (13 ก.พ. 59)

วันจันทร์, 08 กุมภาพันธ์ 2559 23:22

ประกาศรายชื่อผู้เข้าทบทวนความรู้

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

รายชื่อสมาชิก สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทบทวนความรู้

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับ

คำนำหน้า

ชื่อ-สกุล

เลขสมาชิก

1

นาง

กรรณชนม์  ใจบุญ ปิ่นแก้ว

2252

2

นางสาว

กัลลิกา  ฉันวิรุฬห์ศิริชัย

2242

3

นางสาว

กาญจนา  เอมดิษฐ์

2025

4

นางสาว

กุสุมา  หมวกมณี 

1438

5

นางสาว

คณิตา   วงศ์บุปผา

2325

6

นาย

จักราธร  สิงหาทอ

2318

7

นาง

จารุณี  ชูกุลสัมพันธ์

2196

8

นางสาว

จิราภรณ์  ทิพยศุภลักษณ์

1410

9

นาย

จีราวัฒน์ จีราพัฒน์ทยากุล

1401

10

นางสาว

ชุติเนตร  อาษากิจ

912

11

นาง

ชุติมา ประสานสุข

1533

12

นาง

ชูศรี  โพธิ์สูง    

1602

13

นางสาว

ญาดา  พิพัฒนวรคุณ

2181

14

นางสาว

ฐิติวรรณ  อิสสระวิทย์

1736

15

นางสาว

ณณิณี  อินทร์จันทร์

2147

16

นางสาว

ณัฏฐนันท์  สุวรรณจินดา

1861

17

นางสาว

ณิชชา ลี้ประเสริฐ

2291

18

นางสาว

ดาวใจ  หัสเดชา

2271

19

นาง

ธัญญ์รวี  สุริยกมลวัฒน์

1737

20

นางสาว

บุษบา  จันทร์ผง

อยู่ระหว่างดำเนินการ

21

นาง

บุษปวรรษณ์  บัวแก้ว

1833

22

นางสาว

เบญญาพักตร์ ดวงธนากร

1717

23

นาง

ประทุมพร ทองภูเบศร์ 

1696

24

นาง

ปาจรีย์  สุจริตพงศ์

1154

25

นางสาว

ปานนที  มหาสมุทร

1643

26

นางสาว

พชรวรรณ  จุลเดชะ

2222

27

นางสาว

พรชนก  แก้วกิ่ง

1585

28

นางสาว

พรทิพย์  ศรีจรัสสิน

1733

29

นางสาว

พัชราภรณ์  สิทธิ

2243

30

นางสาว

พัฒน์วดี ธรรมรัตนพฤกษ์

1926

31

นาย

พิทยา สุขธงไชยกูล

1845

32

นางสาว

พุทปราณี  ยุ้นองอาจ

1330

33

นาง

เพียงใจ ไชยาคำ

1613

34

นางสาว

มณีทิพย์ วีระรัตนมณี

510

35

นางสาว

มนทชา  ภิญโญชานนทน์

1994

36

นาง

มลิวรรณ  สาระกุล 

2070

37

นาง

รวีวรรณ  ไสยสุวรรณ

1612

38

นางสาว

ลดารัตน์  บัวระภา

1859

39

นาง

วชิยดา  ชูขาว

2303

40

นางสาว

วนิดา  เรืองเดช

2275

41

นาย

วรพันธ์  ต้องใจ

2129

42

นางสาว

วรรณิการ์ ภูมิวงศ์พิทักษ์

อยู่ระหว่างดำเนินการ

43

นางสาว

วารินทร์   บำรุงราษฎร์

2206

44

นางสาว

วิภาสา  ประชากิตติกุล

1487

45

นางสาว

ศิรประภา  พุ่มลำเจียก

1837

46

นางสาว

ศุภการ  พลพันธ์

1637

47

นาง

สมศรี  สิงห์สุวรรณ

1200

48

นางสาว

สลิลดา  ไชยชมพู

2193

49

นางสาว

สายสุดา  เปรมชัยสถาพร

1460

50

นางสาว

สุดใจ  ศรีเมฆ

1166

51

นางสาว

สุดารัตน์ สุทธิประภา

1182

52

นางสาว

สุพิชชา การินทร์

1501

53

นางสาว

สุภาวดี  บุญแก้วล้อม

2319

54

นาย

สุรชัย    ภูจ่าพล

1951

55

นางสาว

สุรางคณา คงเพชร

2262

56

นาย

เสถียร บุญศรี

2218

57

นาย

เสรีภาพ  สมทรัพย์

943

58

นาย

ไสว ศรีบุรินทร์

1181

59

นางสาว

หทัยรัตน์ ปิติ

1399

60

นาง

อรอนงค์ วรณคุปต์

1600

61

นางสาว

อัจนา ศักดิ์ณรงค์ชัย

1611

62

นางสาว

อัฏฐพร  ศรีฟ้า

2220

63

นางสาว

อาบทิพย์  นิยมาภา

1016

64

นาย

ไอศูรย์ ทองทา

1990

 

 

รายชื่อผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทบทวนความรู้

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับ

คำนำหน้า

ชื่อ-สกุล

1

นางสาว

กมลทิพย์ คำดี

2

นางสาว

กาพย์ประภา  สง่าใจ

3

นางสาว

กุลยา  พงษ์เจริญ

4

นางสาว

เกศสุดา  โยรภัตร

5

นางสาว

ขันทอง  เสือด้วง

6

นางสาว

จันจนากร พรหมแก้ว

7

นางสาว

จารุวรรณ สุริยเมตตาคุณ

8

 

จิตตราภา  คงแสง

9

นางสาว

จุไรพร  อุดม

10

นาง

จุไรวรรณ  ก้านทอง

11

นางสาว

เจนจินดา  ภาวะดี

12

นาง

ณัฐสุรีย์  อนุศาสนัน

13

นางสาว

ดลพร  ตติยโชคสกุล

14

นางสาว

ดวงดล   รงค์เดชประทีป

15

นาง

ดารุณีย์  แก้วสว่าง

16

นางสาว

ทอสี เขียวสุทธิ

17

นางสาว

ทิพวรรณ  วีระกุล

18

นางสาว

ธันยพัฒน์  สงพราหมณ์

19

นางสาว

นรีรัตน์ ปลื้มบุญ

20

นางสาว

นันลินี  คำสีแก้ว 

21

นางสาว

นิตยา เคนสารภักตร์

22

นางสาว

นิภา  จวนโสม

23

นางสาว

ปรินธร  บุญเนตร            

24

นางสาว

ปาริชาติ  ผลกุศล

25

นางสาว

ปิยจิตต์  แสงครุฑ

26

นางสาว

ผ่องพิชญา ศรีสุริยชัย

27

นางสาว

พัชรี  ศรีงาม

28

นางสาว

พิมพ์ชนก  อินต๊ะแก้ว

29

นาง

ภทรลดา  อินทร์พรหม

30

นางสาว

เมตตา  ราศรีจันทร์

31

นางสาว

รติกร  เนื่องชมพู

32

นาง

รวมรัตน์  โชติประยูร

33

นางสาว

รวิกานต์ ชาวสวน

34

นางสาว

วนิดา  ภูพันหงษ์

35

นางสาว

วรรณวิสา    ใจใหญ่   

36

นางสาว

วัชรี  แสงหิรัญ

37

นางสาว

วิรังรอง  สมคิด

38

นาย

ศราวรรษ  กระทู้

39

นางสาว

ศศิกานต์ ชินรัตน์

40

นาย

สถาพร  อิ่มเอม

41

นาง

สมใจ  เจริญพันธุ์          

42

นางสาว

สุจิญา  ก่ำแสง

43

นาง

สุจีรา  หะยีอับดุลเลาะ

44

นางสาว

สุนทรีย์   เสาว์สิงห์

45

นางสาว

สุพัตรา ตะกรุดทอง

46

นางสาว

เสาวนีย์  ศรีสุวรรณ

47

นางสาว

เสาวรส  ทองแก้ว

48

นางสาว

อนัญญา  เณรจิตต์

49

นาย

อรรถสิทธิ์      ลัมภเวช      

50

นางสาว

อริยาภรณ์ วงษ์ลีธนาภรณ์

51

นางสาว

อัจฉราภรณ์  อินต๊ะสอน

52

นางสาว

อัญวีณ์  ภัทรพิบูลย์วุฒิ

53

นาง

เอื้อกมล  รักษ์ศรีทอง

 

 ผู้เข้าทบทวนความรู้ ท่านใดที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกของ

“สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย”

 สมัครได้ที่หน้างาน

โดยจะมีเจ้าหน้าที่ไปรับสมัครที่หน้างาน สถานที่จัดทบทวนความรู้

วิธีการสมัครคือ

1.<<ดาวน์โหลดใบสมัคร>>

(หรือไปที่หัวข้อดาวน์โหลด->ดาวน์โหลดเอกสาร->เอกสารสำหรับสมาชิกสมาคม)

เลือกหัวข้อ "ใบสมัคร"

2. นำรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป พร้อม สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  (มีเลขประจำตัวประชาชนและ ชื่อ- สกุลภาษาไทย/อังกฤษชัดเจน)

3. พร้อมยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบ และชำระเงินจำนวน 330 บาท (ค่าสมัครสมาชิก 300 บาท ตลอดชีพ และค่าดำเนินการทำบัตร 30 บาท)

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว เนื่องจากมีผู้สมัครจำนวนมาก ควรเตรียมเงินให้พอดี

 

 

<<กำหนดการทบทวนความรู้>>

เลือกหัวข้อกำหนดการทบทวนความรู้ 13 ก.พ. 2559

 

 หมายเหตุ

- การรับประทานอาหารกลางวัน-

เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทบทวนความรู้เป็นจำนวนมาก ขอให้ผู้เข้าร่วม นำอาหารกล่อง หรือ ปิ่นโต และน้ำดื่ม มาเอง เพื่อรับประทานในระหว่างพักกลางวัน เนื่องจากบริเวณโดยรอบสถานที่จัดกิจกรรม ซึ่งเป็นวันหยุด อาจมีร้านอาหารรองรับไม่เพียงพอต่อผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และเป็นการประหยัดเวลาในการเดินไปรับประทานอาหาร เพื่อไม่ให้เป็นการล่าช้าในการเข้าสู่เนื้อหาในช่วงบ่าย เนื่องจากการทบทวนความรู้มีเนื้อหาเป็นจำนวนมาก

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

02-6132507,084-0925763

นายศิริศักดิ์ สุทธิจิตร์ เจ้าหน้าทีสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

 

โครงการอบรมฯ ป.วิอาญาฯ (หลักสูตรต่ออายุผู้ปฏิบัติงาน)

วันอาทิตย์, 24 มกราคม 2559 23:32

โครงการอบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นนักสังคมสงเคราะห์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

สำหรับปฏิบัติงานในบทบาทนักสังคมสงเคราะห์ ให้ได้รับใบอนุญาตวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เฉพาะกิจ

เพื่อต่ออายุการปฏิบัติหน้าที่การสืบพยานเด็ก หลักสูตรสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

 

สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย และ สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

ร่วมกันจัดอบรม หลักสูตรโครงการอบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นนักสังคมสงเคราะห์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

สำหรับปฏิบัติงานในบทบาทนักสังคมสงเคราะห์ ให้ได้รับใบอนุญาตวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เฉพาะกิจ

เพื่อต่ออายุการปฏิบัติหน้าที่การสืบพยานเด็ก หลักสูตรสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

รับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ – 19 กุมภาพันธ์ 2559

ค่าลงทะเบียนอบรม จำนวน 5,000 บาท ต่อท่าน

สถานที่อบรม : ห้อง สค.103 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

<<ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการรับสมัคร>>

 

 

บทความล่าสุด

ความเห็นล่าสุด

ปฏิทินอัพโหลดข้อมูล

« January 2018 »
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

K2 Tag Cloud

: Покупка квартиры в ипотеку. Как взять в ипотеку квартиру быстро. Квартира в ипотеку от застройщика. Снять квартиру длительно без посредников. Быстро снять квартиру без посредников недорого. Снять квартиру посуточно без посредников. Сделать теплый пол своими руками. Как сделать теплый пол электрический своими руками. Инфракрасный теплый пол своими руками.
Ремонт компьютера своими руками. Как взять кредит малому бизнесу без поручителей. Помощь малому бизнесу кредиты. Новые серверы world of warcraft. Все популярные серверы world of warcraft. Играть бесплатно в world of warcraft. Чертежи фрезерного станка по дереву. Качественные чертежи самодельных фрезерных станков. Чертеж фрезерного станка. Оценка стоимости недвижимости. Узнать рыночная оценка недвижимости. Оценка рыночной стоимости недвижимости. Хороший ремонт компьютеров срочно. Ремонт компьютеров на дому. Кредит на развитие малого бизнеса.