คุณกำลังอยู่ที่:หมวดหมู่ข้อมูล»หมวดหมู่หลัก»ข้อมูล/กิจกรรม/ข่าวสาร»อบรม»ศิริศักดิ์ สุทธิจิตร์
ศิริศักดิ์  สุทธิจิตร์

ศิริศักดิ์ สุทธิจิตร์

กิจกรรมทบทวนความรู้ฯ ครั้งที่ 1/59

วันอาทิตย์, 24 มกราคม 2559 21:46

กิจกรรมทบทวนความรู้ฯ ครั้งที่ 1/59

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์กำหนดให้มีการสอบใบอนุญาตด้วยข้อเขียน เพื่อวัดประเมินความรู้ ของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ โดยเฉพาะกลุ่มผู้จบปริญญาตรีทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และต้องการจะสมัครเข้ารับราชการหรือในหน่วยงานต่างๆ ที่ระบุว่าจะต้องได้ใบอนุญาตแล้ว

สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย จึงได้จัดให้มีการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้ เพื่อให้สมาชิกสมาคมฯ ที่จบใหม่ หรือ สมาชิกสมาคมฯ ผู้ที่เข้าปฏิบัติงาน หลังวันที่ 6 มิถุนายน 2556 ได้ทบทวนความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การสอบเป็นนักสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต ซึ่งมีรายวิชาที่เปิดทบทวนความรู้ ดังนี้

1.หลักคิด ทฤษฎี และการวางแผนทางสังคมสงเคราะห์

2.ความรู้และความเข้าใจในกระบวนการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

 

การจัดทบทวนความรู้ทางด้านสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ 1/59

กำหนดจัดในวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

* กำหนดการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

 

ดาวน์โหลดเอกสารเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม การจัดทบทวนความรู้ และใบสมัคร ได้ที่

<< เอกสารประกอบและใบสมัคร>>

(หรือไปที่หัวข้อ ดาวน์โหลด>ดาวน์โหลดเอกสาร>เอกสารที่ใช้ในการอบรม/ประชุม/สัมมนา>เอกสารทบทวนความรู้>เอกสารทบทวนความรู้ครั้งที่1/59)

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร โครงการอบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นนักสังคมสงเคราะห์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

วันจันทร์, 21 ธันวาคม 2558 16:29

 

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร

โครงการอบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นนักสังคมสงเคราะห์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

สำหรับปฏิบัติงานในบทบาทนักสังคมสงเคราะห์ ให้ได้รับใบอนุญาตวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เฉพาะกิจ

เพื่อต่ออายุการปฏิบัติหน้าที่การสืบพยานเด็ก หลักสูตรสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

 

วันเวลาอบรม

อบรมระหว่างวันที่ 25 – 29 มกราคม 2559

 

สถานที่

ณ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ เป็นนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ที่ประสงค์จะต่ออายุการปฏิบัติงาน

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 5,000 บาท (รวมอาหารกลางวัน และอาหารว่าง เช้า-บ่าย)

อัตรานี้ไม่รวม ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหารนอกเวลาการฝึกอบรม

 

วิธีการสมัคร

แจ้ง  ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง หน่วยงาน

หมายเลขโทรศัพท์ และ e-mail ของท่าน

มายัง

 e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ระบุหัวข้อ “...ชื่อ-สกุล...สมัครอบรม ป .วิอาญา 59”

เจ้าหน้าที่จะส่งรายละเอียดการรับสมัครกลับไปยัง e-mail ของท่าน

 

หมายเหตุ

เมื่อมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

ติดต่อสอบถาม  

ศิริศักดิ์ เจ้าหน้าที่สมาคมฯ ผู้ประสานงานการรับสมัคร 084-0925763

 

 

 

 

งานประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

วันอังคาร, 01 ธันวาคม 2558 10:39

ประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ

สมาคมนักศึกษาเก่าสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558

ณ ห้อง สเตชั่น 1-2 ชั้น 15 โรงแรม เซ็นทรา เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพมหานคร 

 

การประชุมวิชาการประจำปี 2558 มีกิจกรรม ดังนี้

-  การบรรยาย “พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันทางการแพทย์ พ.ศ.2558” 

โดย นายสาโรจน์  นักเบศร์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักอัยการสูงสุด

-  การบรรยาย “ความก้าวหน้าในการพัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายสังคมสงเคราะห์อาเซียน และตัวชี้วัดมาตรฐานทางสังคมไ

โดย  นายชินชัย  ชี้เจริญ ที่ปรึกษาวิชาการพัฒนาสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

-  การบรรยาย “ความก้าวหน้าและทิศทางการดำเนินงาน สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์”

โดย  รศ.อภิญญา  เวชยชัย

 

-  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี/สถานะการเงิน และแผนการดำเนินงานประจำปี 2559

ของ สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย และสมาคมนักศึกษาเก่าสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดย 

ผศ.อัญมณี บูรณกานนท์ นายกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย และ คณะอุปนายกสมาคมฯ

นางวรรภา ลำเจียกเทศ  นายกสมาคมนักศึกษาเก่าสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

-  ความก้าวหน้าในการจัดทำ Code of Ethics

โดย  นางสาวสิริพร  อรุณแสงสุรีย์  สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

 

-  อภิปราย “ก้าวทันกฎหมายงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม”

“พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

โดย  นายกันตพงศ์  รังสีสว่าง ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

“พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551”

โดย นางสาววาสนา  เก้านพรัตน์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

 

ดาวน์โหลด ไฟล์ประกอบการบรรยายประชุมวิชาการจากวิทยากร

บทความล่าสุด

ความเห็นล่าสุด

ปฏิทินอัพโหลดข้อมูล

« January 2018 »
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

K2 Tag Cloud

: Покупка квартиры в ипотеку. Как взять в ипотеку квартиру быстро. Квартира в ипотеку от застройщика. Снять квартиру длительно без посредников. Быстро снять квартиру без посредников недорого. Снять квартиру посуточно без посредников. Сделать теплый пол своими руками. Как сделать теплый пол электрический своими руками. Инфракрасный теплый пол своими руками.
Ремонт компьютера своими руками. Как взять кредит малому бизнесу без поручителей. Помощь малому бизнесу кредиты. Новые серверы world of warcraft. Все популярные серверы world of warcraft. Играть бесплатно в world of warcraft. Чертежи фрезерного станка по дереву. Качественные чертежи самодельных фрезерных станков. Чертеж фрезерного станка. Оценка стоимости недвижимости. Узнать рыночная оценка недвижимости. Оценка рыночной стоимости недвижимости. Хороший ремонт компьютеров срочно. Ремонт компьютеров на дому. Кредит на развитие малого бизнеса.