คุณกำลังอยู่ที่:หมวดหมู่ข้อมูล»หมวดหมู่หลัก»ข้อมูล/กิจกรรม/ข่าวสาร»อบรม»ศิริศักดิ์ สุทธิจิตร์
ศิริศักดิ์  สุทธิจิตร์

ศิริศักดิ์ สุทธิจิตร์

สมัครอบรมบุคคลฯ ที่มีประสบการณ์ฯ ไม่ต่ำกว่า 10 ปี (หลักสูตร 48 ชั่วโมง) ครั้งที่ 1/59 (มกราคม 59)

วันอังคาร, 17 พฤศจิกายน 2558 22:12

 

ประกาศ งด การจัดอบรมฯ หลักสูตร 48 ชั่วโมง

ในระหว่างวันที่ 9 -14 มกราคม 2559

เนื่องจาก มีผู้สมัครไม่ครบจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด

จึงไม่สามารถจัดการอบรมได้

การจัดอบรม หลักสูตร 48 ชั่วโมงครั้งต่อไป

กำหนดจัดระหว่าง วันที่ 29 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2559

รายละเอียดการรับสมัครจะแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

 

โครงการฝึกอบรมบุคคลที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาอื่น

ที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ไม่ต่ำกว่า 10 ปี

เพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม

ของนักสังคมสงเคราะห์ (มสค.) (หลักสูตร 48 ชั่วโมง)

ระยะเวลาในการศึกษาอบรม

จำนวน 48 ชั่วโมง หรือ 6 วัน

จัดอบรมในระหว่างวันที่ 9-14 มกราคม 2559

 

สถานที่จัดอบรม ห้อง 103 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558  – 11 ธันวาคม 2558

 

ประกาศผลผู้เข้ารับการอบรม วันที่ 18 ธันวาคม 2558

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม จำนวน 5,000 บาทต่อท่าน ไม่รวมค่าที่พัก ค่าอาหารนอกเวลาฝึกอบรม และค่าเดินทาง

 

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่ต่ำกว่า 40 คน

 

วิธีการอบรม บรรยายประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และอภิปรายทั้งกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย

การเรียนรู้/สรุปบทเรียนจากประสบการณ์การทำงาน

 

รายละเอียดสามารถ Download จากเอกสาร

-โครงการฝึกอบรม 48 ชม. 1/59 (มกราคม 59)

-กำหนดการอบรม 48 ชม. 1/59 (มกราคม 59)

-ใบสมัครอบรม 48 ชม. 1/59 (มกราคม 59)

-หนังสือรับรองประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์

(กรณีระยะเวลาการทำงาน ในที่ทำงานปัจจุบัน ต่ำกว่า 10 ปี ให้ผู้บังคับบัญชาในองค์กรเดิม ที่ท่านเคยทำงานรับรองมาด้วย)

-หลักเกณฑ์ในการกลั่นกรองคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเป็นนักสังคมสงเคราะห์ที่สภาวิชาชีพกำหนด

<<< Download >>

หรือกรณีที่ท่านไม่สามารถกด link ได้ ไปที่หัวข้อ ดาวน์โหลด>ดาวน์โหลดเอกสาร>เอกสารที่ใช้ในการอบรม/ประชุม/สัมมนา>เอกสารอบรมที่ใช้ในการอบรมหลักสูตร 48 ชั่วโมง>เอกสารอบรมปี 2559>การอบรมเดือน มกราคม 59

 

ติดต่อสอบถามการรับสมัครได้ที่

เจ้าหน้าที่สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

02-6132507 กรณีไม่มีผู้รับสาย ติดต่อ

084-0925763

email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม Pre-conference workshop

วันจันทร์, 05 ตุลาคม 2558 13:55

สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย และ สมาพันธ์นักสังคมสงเคราะห์นานาชาติแห่งเอเชียแปซิฟิก (IFSW-AP) ขอเชิญเข้าร่วมประชุม Pre-conference workshop ในหัวข้อ Gender Sensitivities in Social Work Practice และ Promoting the Rights of Children (Child Labour and Children on the Move) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนักสังคมสงเคราะห์ และ นักศึกษาวิชาสังคมสงเคราะห์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ให้มีโอกาสพัฒนาความรู้ทางวิชาการ และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ในประเด็นเรื่องเพศสภาพและสิทธิเด็ก (ภาษาที่ใช้ในการประชุม: อังกฤษ และ ไทย)  

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร

นักเรียน นักศึกษา และนักสังคมสงเคราะห์จากประเทศไทย ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมฟรี

(มีจำนวนจำกัด)

ติดต่อเข้าร่วมประชุมได้ที่  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 23 (APASWE)

วันอังคาร, 15 กันยายน 2558 17:44

การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 23

The Joint Regional Conference APASWE & IFSW – Asia Pacific, 23rd, Bangkok, Thailand

หัวข้อ  “Growth and Crisis: Social Work and Policy Discourses”

ระยะเวลาการจัดประชุม

20-24 ตุลาคม 2558

สถานที่จัดประชุม

โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร

ผู้ร่วมจัดการประชุม

-สมาคมสถาบันการศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิค

(Asian and Pacific Association for Social Work Education: APASWE)

 -สมาพันธ์นักสังคมสงเคราะห์นานาชาติแห่งเอเชีย

(International Federation of Social Workers-Asia หรือ IFSW-ASIA)

 -สมาคมสภาการศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมไทย (สสสท.)

Thailand Association of Social Work and Social Welfare Education: TASWE

และองค์การภาคีเครือข่ายในประเทศ ได้แก่

-สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย (สนสท.)

Thailand Association of Social Workers :TASW

 -สมาคมนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ไทย (ส.น.พ.ท.)

The Thai  Medical Social Workers Association :TMSWA

 -สมาคมนักสังคมสงเคราะห์จิตเวช (สสคช.)

Psychiatric  Social Worker Association : PSWA

 -สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

Social Work Professions Council: SWPC

 

 

ในการนี้สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ใคร่ขอเชิญบุคลากรในสังกัดหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติในระหว่างวันที่ 20 – 24 ตุลาคม พ.ศ. 2558 และขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2558 (Pre-Conference Workshop) ซึ่งเป็นการประชุมที่สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย และ IFSW ร่วมกันรับผิดชอบโดยตรง

 

 และขอเชิญผู้ที่สนใจ ส่งบทความ ในการประชุม Pre-conference หัวข้อ "Gender Sensitivities in Social Work Practice" และ "Promoting Rights to Children (Child Labour and Children on the Move) " 

เพื่อจัดพิมพ์ในรูปแบบ electronic file โดยสามารถส่งมาได้ที่ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 

ดูตัวอย่าง การกำหนด รูปแบบการเขียน ภาษาอังกฤษและภาษาไทย <<ที่นี่>>

 

อัตราค่าลงทะเบียน

จำนวน 4,500 บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย 

Pre-Conference Workshop และ Conference

*สำหรับค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ค่าเดินทาง และค่าเบี้ยเลี้ยงของผู้เข้าร่วมประชุมสามารถขอเบิกจากงบประมาณต้นสังกัดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่3) พ.ศ. 2555 และหนังสือเรื่องการเบิกค่าลงทะเบียน กระทรวงการคลัง อ้างอิงเลขที่ กค 0409.7/ว.51 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2548 และในส่วนของการจองห้องพักให้ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้ดำเนินการเอง

 

การสมัครเข้าร่วมประชุม

ส่งแบบตอบรับพร้อมเอกสารแสดงการชำระค่าลงทะเบียนมาที่

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรสาร หมายเลข 02-6132507

ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

1.เอกสารโครงการและกำหนดการประชุม Pre- Confernce

2.กำหนดการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 23

3.แบบตอบรับ

<<ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมและแบบตอบรับ>>

หากไม่สามารถ กด link ให้ไปที่หัวข้อ ดาวน์โหลด>ดาวน์โหลดเอกสาร>เอกสารที่ใช้ในการอบรม/ประชุม/สัมมนา>งานประชุม APASWE

 

*หมายเหตุ ถ้าผู้ที่สนใจต้องการเข้าร่วมประชุมท่านใด ต้องการให้สมาคมฯส่งหนังสือถึงหน่วยงาน

ให้แจ้งมาได้ที่ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โดยให้ระบุหัวข้อ ขอเอกสารถึงหน่วยงาน การประชุม APASWE

และให้ระบุ

1.ชื่อผู้ต้องการเข้าร่วม   ตำแหน่ง     ชื่อหน่วยงาน

2.ระบุให้เรียนถึงใคร

ขออนุญาตส่งกลับทางอีเมล์เพื่อความสะดวก รวดเร็ว

ขอบคุณครับ

 

กรณี ไม่สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ติดต่อ

ศิริศักดิ์  สุทธิจิตร์ เจ้าหน้าที่สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

02-6132507, 084-0925763

บทความล่าสุด

ความเห็นล่าสุด

ปฏิทินอัพโหลดข้อมูล

« January 2018 »
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

K2 Tag Cloud

: Покупка квартиры в ипотеку. Как взять в ипотеку квартиру быстро. Квартира в ипотеку от застройщика. Снять квартиру длительно без посредников. Быстро снять квартиру без посредников недорого. Снять квартиру посуточно без посредников. Сделать теплый пол своими руками. Как сделать теплый пол электрический своими руками. Инфракрасный теплый пол своими руками.
Ремонт компьютера своими руками. Как взять кредит малому бизнесу без поручителей. Помощь малому бизнесу кредиты. Новые серверы world of warcraft. Все популярные серверы world of warcraft. Играть бесплатно в world of warcraft. Чертежи фрезерного станка по дереву. Качественные чертежи самодельных фрезерных станков. Чертеж фрезерного станка. Оценка стоимости недвижимости. Узнать рыночная оценка недвижимости. Оценка рыночной стоимости недвижимости. Хороший ремонт компьютеров срочно. Ремонт компьютеров на дому. Кредит на развитие малого бизнеса.