คุณกำลังอยู่ที่:หมวดหมู่ข้อมูล»หมวดหมู่หลัก»ข้อมูล/กิจกรรม/ข่าวสาร»อบรม»ศิริศักดิ์ สุทธิจิตร์
ศิริศักดิ์  สุทธิจิตร์

ศิริศักดิ์ สุทธิจิตร์

ประกาศรายชื่อการคัดเลือกผู้เข้าอบรมฯ หลักสูตร 200และ 450 ชั่วโมง ปี58

วันจันทร์, 01 มิถุนายน 2558 22:26

ประกาศรายชื่อการคัดเลือกผู้เข้าอบรมฯ หลักสูตร 200 และ 450 ชั่วโมง

 

1.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาอื่นที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี – 10 ปี (หลักสูตร 200 ชั่วโมง ปี 2558)

1.นางพนิดา  ชูแข

2.นางสาวสมลักษณ์ อ่อนกล้า

3.นางสาวนิชาภา  รัตนวงค์

4.นางสาวอุษณีย์ ยินดีสิทธิ์

5.นางสาวมนัสชนก นันทะชัย

6.นายวิทยา สุนทรแดนไพร

7.นางสาวขวัญเรือน คำป้อ

8.นางจิตตรี คทวณิช

9.นางสุชาดา  นิชวงศ์

10.นายภูวดล  พระเนตร

11.นางสาวประภาศรี คำอินต๊ะ

12.นางสาวพัชรินทร์  ทองคำ

13.นางจิราภรณ์  เขียวน้อย

14.นางสุภินดา  นันตาใหม่

15.นายจิรพงศ์  แดงวันสี

16.นางสาวณิช  วิเศษสิงห์

17.นางสาวพิมสาย ไหมสุข

18.นางสาวสุมาลี  มณีภาค

19.นางสาวสุวภัทร  เลิศภักดีกุล

20.นางสาวเกศสุดา  โยรภัตร

21.นางสาวปภิญญา  ฮวดศรี

22.นายเสถียร  บุญศรี

23.นางสาวปิยะนันท์  พลายวิเคราะห์

24.นางวาสนา  สมมุ่ง

25.นางสาวขวัญชนก เหมะธุลิน

26.ว่าที่ร้อยตรียศธศักดิ์  จิรปิตุพงศ์

27.นางสาวคณิตา  วงศ์บุปผา

28.นางสาวสายใหม  จิตมัง

29.นางเกศินี  เตียวย่อง

30.นายพงศ์พล สุเยาว์

ผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ สามารถโอนเงินค่า ลงทะเบียนอบรม จำนวน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เข้าบัญชี

ธ.กรุงไทย สาขาสะพานขาว เลขที่บัญชี 021-1-10239-3

ชื่อบัญชี สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2558

และส่งหลักฐานการโอนเงิน โดยการสแกนหรือถ่ายรูป(ให้ชัดเจน) มาที่ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ใส่หัวเรื่อง “โอนค่าอบรมหลักสูตร 200 ชั่วโมง ปี58 .....(ชื่อ/สกุล).......”

 

 

2.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาอื่นที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ไม่ต่ำกว่า 2 ปี – 5 ปี (หลักสูตร 450 ชั่วโมง ปี 58)

1.นายอธิคม  กิตติมศักดิ์

2.นางสาวทิพากร  วงศ์คำปัน

3.นางสาวสุภาวดี มูฮำหมัด

4.นางสาวอมรรัตน์  สุนทรวิภาต

5.นายวีระพล คำปาน

6.นายรุ่งโรจน์ มาลาสาย

7.นางสาวกาญจนา วินาภา

8.นางสาวนริษา พินโย

9.นางสาวณัฐธิดา  สมัตถะ

10.นางสาวพิรุณทิพย์  บัวคำศรี

 

ผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ สามารถโอนเงินค่า ลงทะเบียนอบรม จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) เข้าบัญชี

ธ.กรุงไทย สาขาสะพานขาว เลขที่บัญชี 021-1-10239-3

ชื่อบัญชี สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2558

และส่งหลักฐานการโอนเงิน โดยการสแกนหรือถ่ายรูป(ให้ชัดเจน) มาที่ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ใส่หัวเรื่อง “โอนค่าอบรมหลักสูตร 450 ชั่วโมง ปี58 .....(ชื่อ/สกุล).......”

 

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

084-0925763

ขอเชิญร่วมกิจกรรมชมภาพยนตร์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

วันพุธ, 20 พฤษภาคม 2558 14:20

สมาคมนักสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทย จะจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานสังคมสงเคราะห์ / การจัดสวัสดิการสังคม สำหรับเด็กที่ต้อง “แยกจาก” ครอบครัวด้วยสาเหตุต่างๆเข้าสู่ระบบการดูแลทดแทนในลักษณะต่างๆ ผ่านการชมภาพยนตร์เรื่อง “Removed” และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างคนทำงานและผู้สนใจ  เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสร้างมิติใหม่ในการทำงานสังคมสงเคราะห์/ การจัดสวัสดิการสังคมที่มีประสิทธิภาพสำหรับเด็กที่ต้องอยู่ในภาวะ “แยกจาก”  โดยมีคณะวิทยากรจาก สหทัยมูลนิธิ นำโดยคุณจินตนา  นนทะเปารยะ และ เด็กไทยจากสถานสงเคราะห์ 2 คนที่ไปเป็นบุตรบุญธรรมของครอบครัวที่อเมริกา ผู้เป็นเจ้าของประสบการณ์ "การแยกจาก" โดยตรง ซึ่งบัดนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว และ ได้กลับมาเยี่ยมเมืองไทย จะร่วมวงชมภาพยนตร์และพูดคุยแลกเปลี่ยนด้วย   โดยกิจกรรมนี้จะจัดในวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 เป็นต้นไป  ณ ห้อง สค. 103 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์  กรุงเทพฯ

ติดตามรายละเอียดของภาพยนตร์ได้ที่

http://www.socialworker.com/feature-articles/reviews-commentary/removed-raises-foster-care-awareness/

 

สำรองที่นั่งได้ โดยการ แจ้ง ชื่อ-สกุล ตำแหน่งและหน่วยงานของท่าน

e-mail และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ

มาที่ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2558

 

 เจ้าหน้าที่สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

084-0925763

สมัครอบรมบุคคลฯ มีประสบการณ์ฯ ไม่ต่ำกว่า 2 - 5 ปี (หลักสูตร 450 ชั่วโมง ปี58)

วันพุธ, 22 เมษายน 2558 15:13

 

โครงการฝึกอบรมบุคคลที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาอื่น

ที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป- 5 ปี

เพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของนักสังคมสงเคราะห์ (มสค.) (หลักสูตร 450 ชั่วโมง)

ในระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน – 26 มิถุนายน 2558

ณ ห้อง 103 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

(อบรมร่วมกับหลักสูตร 200 ชั่วโมง)

 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลการและมาตรฐาน ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ

 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรม เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่น จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรสาธารณประโยชน์ ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้ เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์และดำรงตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ หรือ เป็นผู้ปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมและได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์ โดยมีประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่ไม่ต่ำกว่า 2 ปี – 5 ปี ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติจากคณะกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติฯ ที่แต่งตั้งโดยสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

 

ะยะเวลาในการศึกษาอบรม : จัดอบรมในระหว่าง 14 มิถุนายน – 26 มิถุนายน 2558*

*เป็นการอบรมร่วมกับหลักสูตร 200 ชั่วโมง ในหมวดวิชาสาระวิชาหลัก(จำนวน 75 ชั่วโมง) รายละเอียดติดตามได้ในเอกสารโครงการอบรม

            ซึ่งผู้เข้าอบรมต้อง เข้ารับการอบรมความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นด้านการสังคมสงเคราะห์(จำนวน 35 ชั่วโมง) ฝึกภาคปฏิบัติของหลักสูตร 450 ชั่วโมง (จำนวน 200 ชั่วโมง) และการสัมมนา (จำนวน 60 ชั่วโมง) ซึ่งจะแจ้งกำหนดการให้ทราบในภายหลังอีกครั้งหนึ่ง

 

สถานที่จัดอบรม: ห้อง 103 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์*

(สำหรับสถานที่อบรมในวันที่ 14 มิ.ย. 58  จะแจ้งสถานที่ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง)*

 

รับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2558 – 20 พฤษภาคม 2558

 

ประกาศผลผู้เข้ารับการอบรม : วันที่ 1 มิถุนายน 2558

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม : จำนวน 20,000 บาทต่อท่าน* (สองหมื่นบาทถ้วน) ไม่รวมค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าอาหารนอกเวลาฝึกอบรม และ การจัดอบรมหลักสูตรนี้ มีการฝึกภาคปฏิบัติ จำนวน 200 ชั่วโมง ผู้เข้าอบรมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเนื่องจากการฝึกภาคปฏิบัติด้วย

*ค่าใช้จ่ายนี้ เป็นการคำนวณจากจำนวนผู้เข้าอบรมประมาณ 50 ท่าน (อบรมร่วมกับหลักสูตร 200 ชั่วโมง) และมิได้เป็นการจัดเพื่อแสวงหากำไร ดังนั้น หากมีผู้เข้าอบรมต่ำกว่า 50 ท่าน สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์และ สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ขอสงวนสิทธิที่จะงดการจัดอบรม โดยจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบในวันที่ 1 มิถุนายน 2558 รวมทั้งจะแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีสำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรม ต่อไป

 

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม : ไม่ต่ำกว่า 50 คน

 

วิธีการอบรม : บรรยายประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และอภิปรายทั้งกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย การเรียนรู้/สรุปบทเรียนจากประสบการณ์การทำงาน การประเมินผลการอบรม

 

การสอบประเมินผู้เข้าอบรมภายหลังจบหลักสูตร : โดยเกณฑ์การประเมิน กำหนดให้ผู้เข้ารับการอบรม ต้องสอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 450 ชั่วโมง

2. ตารางโครงการฝึกอบรมหลักสูตร 450 ชั่วโมง ปี 2558

3. ใบสมัครเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร 450 ชั่วโมง ปี 2558

4. หนังสือรับรองประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์

    (ให้ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้า ทุกที่ ที่ท่านเคยทำงาน ลงนามรับรอง)

5. หลักเกณฑ์ในการกลั่นกรองคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม

    หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเป็นนักสังคมสงเคราะห์ที่สภาวิชาชีพกำหนด

6. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

7. หนังสือกระทรวงการคลัง เรื่อง การเบิกค่าลงทะเบียน

<< Download>>

หรือไปที่ หัวข้อ ดาวน์โหลด>ดาวน์โหลดเอกสาร>เอกสารที่ใช้ในการอบรม/ประชุม/สัมมนา>

เอกสารอบรมที่ใช้ในการอบรมหลักสูตร 450 ชั่วโมง> ปี 2558

 

ติดต่อสอบถามการรับสมัครได้ที่

นายศิริศักดิ์ สุทธิจิตร์

เจ้าหน้าที่สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

 โทรศัพท์หมายเลข

02-6132507

084-0925763

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บทความล่าสุด

ความเห็นล่าสุด

ปฏิทินอัพโหลดข้อมูล

« January 2018 »
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

K2 Tag Cloud

: Покупка квартиры в ипотеку. Как взять в ипотеку квартиру быстро. Квартира в ипотеку от застройщика. Снять квартиру длительно без посредников. Быстро снять квартиру без посредников недорого. Снять квартиру посуточно без посредников. Сделать теплый пол своими руками. Как сделать теплый пол электрический своими руками. Инфракрасный теплый пол своими руками.
Ремонт компьютера своими руками. Как взять кредит малому бизнесу без поручителей. Помощь малому бизнесу кредиты. Новые серверы world of warcraft. Все популярные серверы world of warcraft. Играть бесплатно в world of warcraft. Чертежи фрезерного станка по дереву. Качественные чертежи самодельных фрезерных станков. Чертеж фрезерного станка. Оценка стоимости недвижимости. Узнать рыночная оценка недвижимости. Оценка рыночной стоимости недвижимости. Хороший ремонт компьютеров срочно. Ремонт компьютеров на дому. Кредит на развитие малого бизнеса.