คุณกำลังอยู่ที่:หมวดหมู่ข้อมูล»หมวดหมู่หลัก»ข้อมูล/กิจกรรม/ข่าวสาร»อบรม»ศิริศักดิ์ สุทธิจิตร์
ศิริศักดิ์  สุทธิจิตร์

ศิริศักดิ์ สุทธิจิตร์

จำหน่ายหนังสือ "ความรู้พื้นฐานด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์"

วันพุธ, 17 สิงหาคม 2559 15:16

ประกาศประชาสัมพันธ์

สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย จำหน่าย หนังสือ ความรู้พื้นฐานด้านสังคมสงเคราะห์

อ่านเพื่อเพิ่มพูน หรือทบทวนความรู้พื้นฐานด้านสังคมสงเคราะห์ 

ราคา เล่มละ 300 บาท

 

มีจำหน่ายที่

- สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ บริเวณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี (02-3545176) (วันจันทร์ – ศุกร์)  

- สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

(084-0925763 ) (วันจันทร์ – ศุกร์)  

- ร้านถ่ายเอกสาร บริเวณชั้น 1 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ (091-8345882) (เสาร์-อาทิตย์)

หมายเหตุ กรุณาโทรสอบถามก่อนเดินทางมา เนื่องจากแต่ละที่มีวางจำหน่ายจำนวนจำกัด

 

กรณีส่งทางไปรษณีย์

ส่งแบบลงทะเบียนราคา 340 บาท  / 1 เล่ม*

ส่งแบบ EMS  ราคา 370 บาท / 1 เล่ม*

หมายเหตุ*  ราคา/1 เล่ม  เช่น สั่งซื้อ แบบลงทะเบียน จำนวน 2 เล่ม ราคาเล่มละ 340 บาท โอนเงินจำนวน 680 บาท

 

ส่งรายละเอียดการสั่งซื้อ

1.ระบุชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์มือถือ อีเมล์ติดต่อ  และที่อยู่จัดส่ง 

2.ระบุจำนวนที่สั่ง  ลักษณะการจัดส่ง (ลงทะเบียน หรือ ems)

3.สแกนหรือถ่ายภาพ หลักฐานการโอนเงิน

(โอนเงินที่ บัญชี สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เลขที่บัญชี 021-1-10239-3 

ธนาคารกรุงไทย สาขา สะพานขาว)

 

ส่งมาที่ อีเมล์   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ระบุหัวข้อ สั่งซื้อหนังสือความรู้พื้นฐานฯ...(ชื่อ-สกุล)..

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม   084-0925763  ศิริศักดิ์

งานประชุมใหญ่สามัญ และการประชุมวิชาการ ประจำปี 2559

วันพฤหัสบดี, 14 กรกฎาคม 2559 13:17

สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ

สมาคมนักศึกษาเก่าสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จัดการประชุมใหญ่สามัญ และการประชุมวิชาการ ประจำปี 2559

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

 

ซึ่งในปี 2559 นี้ ครบวาระคณะกรรมการอำนวยการสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ปี 2557-2559 ที่ประชุมใหญ่สามัญ จึงจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการสมาคมฯชุดใหม่ เพื่อบริหารงานสมาคมฯ ในวาระปี 2559 – 2561 โดยวิธีออกเสียงคะแนน ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในที่ประชุมใหญ่สามัญ มีดังนี้

1. นางณัฐวดี ณ มโนรม                  นายกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

2. อ.ดร.ทิพาภรณ์  โพธิ์ถวิล             กรรมการอำนวยการสมาคมฯ

3. นางสาวสมศิริ  บุญศิริ                  กรรมการอำนวยการสมาคมฯ

4. นางสาวบุญล้อม  กานต์ศักดิ์สราญ      กรรมการอำนวยการสมาคมฯ

5. นางนภารัตน์  เอนกบุณย์               กรรมการอำนวยการสมาคมฯ

6. อ.ดร.วิไลภรณ์  โคตรบึงแก            กรรมการอำนวยการสมาคมฯ

7. นายเสรีภาพ  สมทรัพย์                 กรรมการอำนวยการสมาคมฯ

8. นางสาวลัดดา  เบญจเตชะ             กรรมการอำนวยการสมาคมฯ

9. นางสาวสุดธิดา  พรเจริญ               กรรมการอำนวยการสมาคมฯ

10. นางชลิดา  อุทัยเฉลิม                 กรรมการอำนวยการสมาคมฯ

   จากนี้ นายกสมาคมฯ จะดำเนินการ เลือกคณะกรรมการให้ครบตามจำนวน และแต่งตั้งคณะกรรมการทำหน้าที่ฝ่ายต่างๆ เพื่อดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ต่อไป

 

สำหรับการประชุมวิชาการประจำปี 2559 ในปีนี้จัดในหัวข้อ “สังคมสงเคราะห์ : จากฐานปฏิบัติสู่บทเรียนความรู้” โดยเป็นการนำเสนองานวิชาการด้านสังคมสงเคราะห์ มีผู้นำเสนองานวิจัย จำนวน 3 คน

“ธัญบุรีโมเดล” โดย นายสุภวัฒน์ หนูพริก

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

                     

- “สถานการณ์ผู้ป่วยครองเตียงนานในโรงพยาบาลที่ไม่สามารถจำหน่ายได้”                                        

นางศรีสุภา  แก้วประพาฬ                                                                                          

สมาคมนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ไทย

 

- “โครงการพัฒนาระบบการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนเฉพาะรายแบบไร้รอยต่อ”

นางสาวโสภิดา  สังขดิถี

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบงานสังคมสงเคราะห์

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม

 

โดยมี อ.นพ.อัครินทร์ นิมมานนิตย์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการหน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย เป็นวิทยากรผู้เสนอแนะ

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ และการประชุมวิชาการ ประจำปี 2559

วันเสาร์, 09 กรกฎาคม 2559 09:47

สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมนักศึกษาเก่าสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จัดการประชุมใหญ่สามัญ และการประชุมวิชาการ ประจำปี 2559

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

 

กำหนดการ

เวลา 08.00 – 09.00 น.      ลงทะเบียน

เวลา 09.00 – 10.00 น.      นายกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย และ

                                      นายกสมาคมนักศึกษาเก่าสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                                      กล่าวต้อนรับ

เวลา 10.00 – 10.30 น.      พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 10.30 – 11.30 น.      รายงานผลการดำเนินงานและแผนการเงิน

                                                - สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

                                                - สมาคมนักศึกษาเก่าสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เวลา 11.30 – 12.30 น.      เลือกตั้งนายกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย และ

                                                นายกสมาคมนักศึกษาเก่าสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                                                - เลือกประธานดำเนินการเลือกตั้ง

                                                - เลือกผู้ช่วย-นับคะแนน

                                                - เสนอชื่อ นายก

                                                - เสนอชื่อ กรรมการ

เวลา 12.30 – 13.30 น.      รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.30 – 15.00 น.      เสนองานวิชาการด้านสังคมสงเคราะห์ (เรื่องละ ๒๐ นาที)

                                                - “ธัญบุรีโมเดล” โดย นายสุภวัฒน์ หนูพริก

                                                                            ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี

                                                                            กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

                                                - “สถานการณ์ผู้ป่วยครองเตียงนานในโรงพยาบาลที่ไม่สามารถจำหน่ายได้”     

                                                                        โดย นางศรีสุภา  แก้วประพาฬ    

                                                                              สมาคมนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ไทย

                                                - “โครงการพัฒนาระบบการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนเฉพาะรายแบบไร้รอยต่อ”

                                                                         โดย นางสาวโสภิดา  สังขดิถี

                                                                            นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ

                                                                            หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบงานสังคมสงเคราะห์

                                                                            กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม 

                                                                             

เวลา 15.00 – 15.30 น.    อ.นพ.อัครินทร์ นิมมานนิตย์

                                    ประธานคณะกรรมการดำเนินการหน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย

                                    วิทยากรผู้เสนอแนะ

เวลา 15.30 – 16.00 น.    นายกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย และ

                                    นายกสมาคมนักศึกษาเก่าสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                                    กล่าวขอบคุณผู้ร่วมประชุม

 

 

นักสังคมสงเคราะห์ท่านใดที่สนใจเข้าร่วมงาน

สามารถส่ง ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง  หน่วยงาน/สังกัด  เบอร์โทรศัพท์มือถือ และอีเมล์

มาที่ e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแล้วจะติดต่อกลับไปยังอีเมล์ที่ท่านส่งมา

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

084-0925763 ศิริศักดิ์

โทรสาร

02-2249417 (หมายเลขเฉพาะกิจ)

กรณีต้องการส่งโทรสารให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง

บทความล่าสุด

ความเห็นล่าสุด

ปฏิทินอัพโหลดข้อมูล

« January 2018 »
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

K2 Tag Cloud

: Покупка квартиры в ипотеку. Как взять в ипотеку квартиру быстро. Квартира в ипотеку от застройщика. Снять квартиру длительно без посредников. Быстро снять квартиру без посредников недорого. Снять квартиру посуточно без посредников. Сделать теплый пол своими руками. Как сделать теплый пол электрический своими руками. Инфракрасный теплый пол своими руками.
Ремонт компьютера своими руками. Как взять кредит малому бизнесу без поручителей. Помощь малому бизнесу кредиты. Новые серверы world of warcraft. Все популярные серверы world of warcraft. Играть бесплатно в world of warcraft. Чертежи фрезерного станка по дереву. Качественные чертежи самодельных фрезерных станков. Чертеж фрезерного станка. Оценка стоимости недвижимости. Узнать рыночная оценка недвижимости. Оценка рыночной стоимости недвижимости. Хороший ремонт компьютеров срочно. Ремонт компьютеров на дому. Кредит на развитие малого бизнеса.