คุณกำลังอยู่ที่:หมวดหมู่ข้อมูล»หมวดหมู่หลัก»ข้อมูล/กิจกรรม/ข่าวสาร»อบรม»ศิริศักดิ์ สุทธิจิตร์
ศิริศักดิ์  สุทธิจิตร์

ศิริศักดิ์ สุทธิจิตร์

จดหมายฉบับ1 สภาวิชาชีพ

วันเสาร์, 30 พฤศจิกายน 2556 21:28

เรียน สมาชิกสภาวิชาชีพ ที่เคารพรัก

      สภาวิชาชีพของเราได้ดำเนินการตามข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556 มาจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2556 เป็นเวลาประมาณ 11 เดือน เราได้รับความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากท่านวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่กรุณารับเป็นนายกสภาคนแรกตามมาตรา 48 และได้ผลักดันให้การทำงานระหว่างการเปิดสภาชุดแรกอย่างเป็นทางการ เป็นไปได้อย่างครบถ้วนตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดไว้ทุกประการ โดยมีที่ปรึกษา 10 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ . นายชินชัย ชี้เจริญ เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อน และร่วมสานต่องานสภาวิชาชีพมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน

      โอกาสนี้ดิฉันขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆสมาชิกจำนวนมากที่ได้ผ่านการเป็นนักสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตรุ่นแรกของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และขอเรียนให้ทราบถึงความคืบหน้าต่างๆของสภาวิชาชีพของเรา ดังนี้

      1.สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ มีสมาชิกสามัญจำนวน 832 คน ในจำนวนดังกล่าวมีผู้ผ่านการประเมินมาตรฐานการปฎิบัติงานและขึ้นทะเบียนเป็นนักสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตแล้วเป็นจำนวน 628 คน เราทราบว่าทุกท่านรอให้สภาวิชาชีพออกหนังสือรับรองการเป็นนักสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต บัตรประจำตัว(บัตรสมาชิกและบัตรประจำตัวผู้รับอนุญาต)และใบอนุญาต เนื่องจากการดำเนินงานก่อนหน้านี้มีความผิดพลาดของระบบการพิมพ์ ทำให้ล่าช้า และต้องจัดพิมพ์ใหม่ทั้งหมด คาดว่าระบบการพิมพ์เอกสารจะแล้วเสร็จและส่งได้ถึงมือท่านภายในเดือนธันวาคม 2556 ในนามสภาวิชาชีพฯ ต้องขออภัยทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

      2.สรุปจำนวนสมาชิกสามัญและผู้ขึ้นทะเบียนขอรับใบอนุญาต แยกตามสังกัด ได้แก่

กระทรวงต้นสังกัด

สมาชิกสามัญ

การขึนทะเบียนและรับใบอนุญาต

1.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

130

71

2.กระทรวงสาธารณสุข / กรุงเทพมหานคร(สายการแพทย์)

2.1 สำนักอนามัย

2.2 โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ

2.3 โรงพยาบาลในภูมิภาค

418

 

80

 169

 161

332

 

62

 128

 134

3.กระทรวงยุติธรรม

150

127

4.กระทรวงมหาดไทย

-สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

8

 

8

5.กรุงเทพมหานคร

-สำนักพัฒนาสังคม กทม.

 

3

 

1

6.มหาวิทยาลัย

43

33

7.มูลนิธิ/สมาคม/องค์กรนิติบุคคล/องค์กรเอกชน

47

39

8.ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด / สถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด สำนักป้องกันและบำบัดยาเสพติด

13

5

9.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล)

13

7

10.ผู้เกษียณราชการ / นักวิชาการอิสระ /ไม่ระบุสังกัด

7

5

รวมยอดสุทธิ

832

628

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ สำรวจ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556

      3.ภารกิจของสภาวิชาชีพฯในปีนี้ มีเป้าหมายในการนำนักสังคมสงเคราะห์เข้าสู่ระบบวิชาชีพตามกฎหมายประมาณ 500-800 คน ประกอบด้วย
             3.1 นักสังคมสงเคราะห์ที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน (มสค.) แล้วและรอการเข้าสู่   การขึ้นทะเบียนใบอนุญาต

             3.2 นักสังคมสงเคราะห์ที่ไม่ได้มีวุฒิทางสังคมสงเคราะห์ โดยตรง แต่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา 10 ปีขึ้นไป ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรกลางก่อนเป็นเวลา 48 ชั่วโมง

             3.3 นักสังคมสงเคราะห์ที่ไม่ได้มีวุฒิทางสังคมสงเคราะห์ โดยตรง แต่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา 5-10 ปี ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรกลางก่อนเป็นเวลา 200 ชั่วโมง
             3.4 นักสังคมสงเคราะห์ที่ไม่ได้มีวุฒิทางสังคมสงเคราะห์ โดยตรง แต่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา 2-5 ปี ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรกลางก่อนเป็นเวลา 450 ชั่วโมง

             3.5 ผู้บริหารหน่วยงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม ระดับ 10 เพราะเป็นผู้ดูแลควบคุมนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพโดยตรง และนักวิชาการสายสังคมสงเคราะห์ ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตามกฎหมายและต้องเป็นผู้นิเทศการฝึกภาคปฏิบัติตามกฎหมาย

      4.การเตรียมการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสังคมสงเคราะห์ ตามพ.ร.บ.วิชาชีพ มาตรา 28 เช่น นักสังคมสงเคราะห์ตาม ป.วิอาญา (การสืบพยานเด็ก) และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองเด็ก กฎหมายความรุนแรงในครอบครัว เป็นต้น เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้โดยไม่ผิดกฎหมาย

      5.การเตรียมการจัดระบบการสอบใบอนุญาตด้วยชุดข้อสอบที่มีมาตรฐานตามหลักสากล และเป็นการพัฒนานักสังคมสงเคราะห์ให้สนใจแสวงหาความรู้ในงานอย่างต่อเนื่อง

       นอกจากนี้ยังมีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการประสานกับสำนักงาน กพ. และกระทรวงต่างๆที่เป็นต้นสังกัดนักสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตในด้านการพัฒนาสถานะตำแหน่งในงาน ซึ่งล้วนเป็นประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนและต้องทำงานร่วมกันหลายฝ่าย

      ในโอกาสนี้ขอเรียนยืนยันว่า คณะกรรมการสภาวิชาชีพฯทุกท่าน ต่างให้ความร่วมมือและช่วยกันผลักดันงานอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะฝ่ายของเลขาธิการ ผศ.โสภา อ่อนโอภาส ที่ต้องทำงานในรายละเอียดของเอกสารจำนวนมาก การเตรียมการอบรม การจัดระบบข้อมูล และเตรียมการสื่อสารกลับไปยังพี่น้องสมาชิกทุกท่าน งานของพวกเราในระยะเริ่มต้นอาจยังไม่รวดเร็วและคล่องตัวนักจากข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ทำงานและงบประมาณ แต่ทุกคนใจเต็มร้อยซึ่งต้องขอขอบพระคุณกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูงอีกครั้งหนึ่ง

      จากนี้ไปเราคงส่งข่าวมาถึงเพื่อนพี่น้องอีกเป็นระยะ และหวังว่าสภาวิชาชีพจะเป็นศูนย์กลางของการประสานให้เราได้รวมกันเป็นหนึ่ง เพื่อพัฒนาวิชาชีพและงานให้มีความเข้มแข็งและมีคุณภาพในการรับใช้ประชาชนตามเจตจำนงของวิชาชีพของพวกเรา

 

      อภิญญา เวชยชัย

      นายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

      20 พฤศจิกายน 2556

โครงการเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติ

วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2556 19:24

โครงการเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ปี2556 (Walk & Run for Social Care) เป็นความร่วมมือระหว่าง ภาคี 5 เครือข่าย ประกอบด้วย สมาคมนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ไทย สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย สมาคมนักสังคมสงเคราะห์จิตเวช สมาคมนักศึกษาเก่าสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และชมรมนักสังคมสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ จัดหาทุนสนับสนุนกิจกรรมงานด้านสังคมสงเคราะห์และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2556 เวลา 6.00 -10.00 น. ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงานสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยประจำปี 2556

วันพฤหัสบดี, 26 กันยายน 2556 15:59

ผลการดำเนินงานสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2556

( ตุลาคม 2555 – สิงหาคม 2556 )

1.  ด้านการสนับสนุนวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

1.1  สมาคมฯได้ร่วมกับอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรและมาตรฐาน ซึ่งมี รศ.อภิญญา เวชยชัย เป็นประธาน โดยการเข้าเป็นกรรมการสอบประเมินนักสังคมสงเคราะห์/ผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ เพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของนักสังคมสงเคราะห์ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 ซึ่งมีนักสังคมสงเคราะห์ยื่นขอรับรองมาตรฐาน เพื่อรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของนักสังคมสงเคราะห์ โดยจัดให้มีการสอบทั้งหมด 5 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ 1 วันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2556

รุ่นที่ 2 วันที่ 29 - 30 มีนาคม 2556

 รุ่นที่ 3 วันที่    7 - 8 มิถุนายน 2556

รุ่นที่ 4 วันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2556

รุ่นที่ 5 วันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2556

1.2  สมาคมฯเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครเป็นสมาชิกสามัญ กำหนดการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตและกำหนดประชุมเพื่อเลือกกรรมการตามมาตรา 16 (5)

1.3  สมาคมฯ สนับสนุนการดำเนินงานและงบประมาณในการออกแบบตราสัญลักษณ์สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

2.  การประชุมและอบรมทางวิชาการ

2.1  สมาคมฯจัดอบรมเรื่องการเขียนรายงานการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ (Case review)  ดำเนินการจัดอบรม 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 11และ18 มกราคม 2556 โดยทางสมาคมฯ ได้ตั้งเป้าหมายไว้รุ่นละ 40 คน แต่มีคนสมัครเข้ามาถึงรุ่นละ 70 คน บรรยากาศในการอบรมเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมซึ่งนำการเขียนรายงานการปฏิบัติงานของตัวเองมาเพื่อแลกเปลี่ยนกันภายในกลุ่มร่วมกับวิทยากรของสมาคมฯ

ข้อเสนอแนะ

-  อยากให้มีเวลาในการอบรมมากขึ้น ควรปรับเป็น1-3 วัน และเก็บค่าลงทะเบียน

-  น่าจะจัดอบรมเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ที่ยังไม่ได้อบรมได้มีโอกาสในการแบ่งปันความรู้ทางวิชาชีพต่อไป

-  ควรมีวิทยากรที่ทำงานกับหน่วยงานที่เข้ารับการอบรมเพื่อสามารถให้ข้อมูลและเข้าใจในกระบวนการทำงานของนักสังคมสงเคราะห์ในแต่ละสายงาน

-   ควรมี Refreshing Course

-   ระยะเวลาในการจัดอบรมไม่เพียงพอ

-   น่าจะมีแบบฟอร์มการเขียน Case review และตัวอย่าง Case เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ศึกษารูปแบบการเขียนที่ถูกต้อง

-   ให้ผู้เข้าอบรมฝึกเขียนด้วยตนเองในระยะเวลาการอบรม

-   เนื้อหาสาระน่าสนใจและมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานมาก

-   เพิ่มระยะเวลาและจัดหลักสูตรให้เข้มข้น เช่นเพิ่ม approach method technical skill attitude recourse-unit multidisciplinary

2.2 สมาคมฯจัดหลักสูตรการอบรมผู้ดำรงตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ เพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 3 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 จัดระหว่างวันที่ 6-11 พฤษภาคม 2556  รุ่นที่ 2 จัดระหว่างวันที่ 13-18 พฤษภาคม 2556 และรุ่นที่ 3 จัดระหว่างวันที่ 19-21 และ 1-2 มิถุนายน 2556  ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร มีจำนวนผู้เข้าอบรมรุ่นที่1 จำนวน 79 คน รุ่นที่2 จำนวน 89 คน รุ่นที่3 จำนวน 91 คน รวม 259 คน

2.3 สมาคมฯจัดหลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมสงเคราะห์ เพื่อขอรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ (มสค.) และเพื่อให้มีคุณสมบัติเพื่อเข้าสู่กระบวนการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556 ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมจำนวน 31 คน และนักวิชาการเข้าร่วมจำนวน 50 คน

2.4  สมาคมฯจัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง แบ่งปันประสบการณ์...เด็กที่ถูกล่วงละเมิด (Raising Awareness and Sharing Experience on Child Abuse) โดยคุณ Gregg Tyler Milligan วันที่ 30 เมษายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร

2.5  สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยและสมาคมนักศึกษาเก่าสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดการอบรมเรื่อง การจัดการรายกรณี (Case Management) จำนวน 4 รุ่น

3.  การร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.1  สมาคมฯเข้าร่วมการประชุมวิชาการนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ ประจำปี 2556 เรื่อง “สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ เพื่อรองรับ พ.ร.บ.วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556 และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” วันที่ 7-9 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น  บางเขน กรุงเทพมหานคร

3.2  สมาคมฯร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการเดิน วิ่ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ปี2556 (Walk & Run for Social Care) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง ภาคี 5 เครือข่าย ประกอบด้วย สมาคมนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ไทย สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย สมาคมนักสังคมสงเคราะห์จิตเวช สมาคมนักศึกษาเก่าสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และชมรมนักสังคมสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ จัดหาทุนสนับสนุนกิจกรรมงานด้านสังคมสงเคราะห์และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ซึ่งกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ 20 ตุลาคม 2556 เวลา 6.00 -10.00 น. ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

3.3  สมาคมฯส่งผู้แทนสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมกับสมาคมนักสังคมสงเคราะห์เกาหลี (KASW- Korean Association of Social Workers) และ Korean Academy Health Social Workers ในการประชุมเรื่อง Recovery Paradigm in Mental Health Policy and Pratice ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ณ เมือง Daejeon สาธารณรัฐเกาหลีใต้

3.4  นายกสมาคมฯและ ผศ.โสภา อ่อนโอภาส เข้าร่วมประชุม 2nd Asean Social work Consortium จัดขึ้นในวันที่ 11-13 ธันวาคม 2555 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ และได้รับมาเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานครั้งต่อไปในประเทศไทยร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและสภาสถาบันการศึกษาสังคมสงเคราะห์

4.  การร่วมกิจกรรมทางสังคม

4.1  สมาคมฯ ร่วมงานวันปกรณ์ 56 และร่วมแสดงความยินดีแด่นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นปี 2555 เลขาธิการสมาคมฯ เป็นผู้แทนสมาคมในการเข้าร่วมงานวันปกรณ์ 56  และร่วมแสดงความยินดีกับนักสังคมสงเคราะห์ทั้ง 3 ท่านที่ได้รับรางวัล คือ นางสาวมลฤดี จินดาอนันต์ยศ และผศ.โสภา อ่อนโอภาส ได้รับรางวัลนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นประเภทวิชาชีพสังคมสงเคราะห์และ นางสาวอชิมา เกิดกล้า ได้รับรางวัลนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประเภทผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

5.  ด้านการบริหารงานสมาคม

5.1  เพื่อการดำเนินงานสมาคมฯ มีความเป็นมาตรฐานการทำงาน สมาคมฯได้มีการกำหนดแผนยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานสมาคมฯ ปี 2556-2557

5.2  แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการอำนวยการสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และแต่งตั้งอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ของสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

5.3  จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมฯ ในทุกไตรมา

5.4  จัดทำบัตรประจำตัวสมาชิกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

5.5  จัดทำเสื้อสมาคมฯเพื่อจัดจำหน่าย

5.6  ดำเนินการจัดการปรับปรุงเว็บไซต์ และทะเบียนสมาชิก สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

5.7  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร รวมทั้งความรู้ทางด้านสังคมสงเคราะห์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ โดยผ่านทาง FaceBook สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

5.8  เนื่องจากเจ้าหน้าที่ประจำสมาคมฯคนเก่าลาออก สมาคมฯจึงได้มีการจัดจ้างเจ้าหน้าที่สมาคมฯคนใหม่ ซึ่งเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2556

บทความล่าสุด

ความเห็นล่าสุด

ปฏิทินอัพโหลดข้อมูล

« January 2018 »
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

K2 Tag Cloud

: Покупка квартиры в ипотеку. Как взять в ипотеку квартиру быстро. Квартира в ипотеку от застройщика. Снять квартиру длительно без посредников. Быстро снять квартиру без посредников недорого. Снять квартиру посуточно без посредников. Сделать теплый пол своими руками. Как сделать теплый пол электрический своими руками. Инфракрасный теплый пол своими руками.
Ремонт компьютера своими руками. Как взять кредит малому бизнесу без поручителей. Помощь малому бизнесу кредиты. Новые серверы world of warcraft. Все популярные серверы world of warcraft. Играть бесплатно в world of warcraft. Чертежи фрезерного станка по дереву. Качественные чертежи самодельных фрезерных станков. Чертеж фрезерного станка. Оценка стоимости недвижимости. Узнать рыночная оценка недвижимости. Оценка рыночной стоимости недвижимости. Хороший ремонт компьютеров срочно. Ремонт компьютеров на дому. Кредит на развитие малого бизнеса.