คุณกำลังอยู่ที่:หมวดหมู่ข้อมูล»หมวดหมู่หลัก»ข้อมูล/กิจกรรม/ข่าวสาร»อบรม»ศิริศักดิ์ สุทธิจิตร์
ศิริศักดิ์  สุทธิจิตร์

ศิริศักดิ์ สุทธิจิตร์

เปิดรับสมัครอบรมความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นด้านการสังคมสงเคราะห์

วันจันทร์, 13 มิถุนายน 2559 21:07

สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย จัดอบรม

ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นด้านการสังคมสงเคราะห์

สำหรับผู้ที่ทำงานด้านเด็ก หรือ ผู้ที่ต้องการเพิ่มเติมความรู้

 

หัวข้อที่อบรม

- ธัญญะโมเดล : การฟื้นฟูทางสังคม

โดย นายสุภวัฒน์  หนูพริก

     ผู้ปกครองสถานคุัมครองคนไร้ที่ึพึ่งชาย ธัญบุรี

- การประเมินสภาวะเด็กและครอบครัว

โดย นางณัฐวดี ณ มโนรม

      นักสังคมสงเคราะห์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

- บทบาทนักสังคมสงเคราะห์กับ Palliative Care

โดย นางสาววีรมลล์  จันทรดี และ นางสาวรัสรินทร์  เสถียรภัทรนันท์

      นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 

- พัฒนาการเด็ก เด็กที่มีความต้องการพิเศษ เช่น เด็กซนสมาธิสั้น, ออทิสติก

- เด็กที่ถูกทารุณกรรม ผลกระทบของเด็ก และครอบครัว ที่มีปัญหาทางจิตเวช

โดย แพทย์หญิงปราณี  ปวีณชนา

       จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลมมนารมย์

       นางณัฐวดี ณ มโนรม

       นักสังคมสงเคราะห์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

       นางสาวดารณี  นฤดมพงศ์

       นักสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

 

-  บทบาทของนักสังคมสงเคราะห์และทีมสหวิชาชีพกับการคุ้มครองเด็ก

 โดย  นางณัฐวดี ณ มโนรม

       นักสังคมสงเคราะห์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

       นางสาวดารณี  นฤดมพงศ์

       นักสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

ผู้ที่ทำงานด้าน เด็ก และเยาวชน หรือ ผู้ที่สนใจต้องการเพิ่มพูนความรู้

ระยะเวลาในการศึกษาอบรม : จัดอบรมในระหว่าง 19 – 22  มิถุนายน 2559

สถานที่จัดอบรม: ห้อง สค.103 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

รับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ – 17 มิถุนายน 2559

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม : วันที่ 17 มิถุนายน 2559

ค่าใช้จ่ายในการอบรม : ค่าลงทะเบียนอบรม จำนวน 4,000 บาทต่อท่าน (สี่พันบาทถ้วน)* ไม่รวมค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าอาหารนอกเวลาฝึกอบรม

การชำระเงินค่าลงทะเบียน  ชำระเงินผ่านธนาคาร โดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์  ชื่อบัญชีสมาคม    นักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ธ.กรุงไทย สาขาสะพานขาว เลขที่บัญชี 021-1-10239-3

หมายเหตุ* สำหรับผู้เคยเข้ารับการอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาอื่นที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ที่มีประสบการณ์ตั้งแต่ 5ปีขึ้นไป – 10 ปี (หลักสูตร 200 ชั่วโมง) และที่มีประสบการณ์ตั้งแต่ 2ปีขึ้นไป –5ปี (หลักสูตร 450 ชั่วโมง) ที่สมาคมฯร่วมจัด และประสงค์จะเข้าร่วมอบรม กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ก่อนการโอนเงินค่าลงทะเบียนอบรม

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม : ประมาณ 50 คน

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

1ใบสมัครเข้าอบรม

2.ตารางกำหนดการฝึกอบรม

<<< Download >>

หรือไปที่ หัวข้อ ดาวน์โหลด>ดาวน์โหลดเอกสาร>เอกสารที่ใช้ในการอบรม/ประชุม/สัมมนา>

เอกสารอบรมความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นด้านการสังคมสงเคราะห์

 

ติดต่อสอบถามการรับสมัครได้ที่

เจ้าหน้าที่สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

โทรศัพท์หมายเลข

02-6132507 กรณีไม่มีผู้รับสาย ติดต่อ 084-0925763

email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ขอเชิญผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ร่วมกันให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ (ร่าง) จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

วันพฤหัสบดี, 09 มิถุนายน 2559 16:49

ขอเชิญผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

 

ร่วมกันให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ

 

(ร่าง) จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

 

เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป

 

โดยดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่

 

 

โดยกรุณาส่งความเห็น ข้อเสนอแนะมาที่

 

E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

(นางสาวสิริพร อรุณแสงสุรีย์)

ประกาศรายชื่อการคัดเลือกผู้เข้าอบรมฯ หลักสูตร 450 ชั่วโมง ปี 59

วันอาทิตย์, 22 พฤษภาคม 2559 11:56

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาอื่นที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป – 5 ปี (หลักสูตร 450 ชั่วโมง ปี 59)

หมายเหตุ  รายชื่ออาจมีการเพิ่มเติม เนื่องจากมีการขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาสำหรับผู้สมัครบางท่าน จากคณะกรรมการคัดกรองคุณสมบัติฯ หรือ อยู่ระหว่างติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่

 

1.นางปวีณรัตน์ มวญนะราธนิตรา

2. นางสาวอมรรัตน์  ตันเจริญ

3.นางพัชรภรณ์  ภวภูตานนท์

4.นางสาวพจนา ธัญญกิตติกุล

5.นางสาวจิรายุ แก้วมาก

6.นางกานดา ดีปาน

7.นางสาวศุจินันท์ รัตนภักดี

8.นางสาวณปภา ชญาเที่ยงออน

9.นางสาวพนัชภร บุญธิมา

10.นางสาวมยุรฉัตร ตางระแม

11.นางสาวชัญญาภัค  เวียงนาค

12.นายสิทธิเดช  สิทธิศักดิ์

13.นางสาวนพมาศ เพียงเกต

14.นางสาวเกตุริกุล  มณีเหล็ก

15.นายเทวิน  อินทะจักร์

16.นางช่อทิพย์  ลือลาภ

17.นางสาวพิชญา  แสงสิทธิ์

18.นายอธิคม  กิติมศักดิ์

19.นางสาวปฐมาพันธุ์  หันจางสิทธิ์

20.นางสาวสุทธิวรรณ  สุทธิอาคาร

21.นายวีระพล คำปาน

 

 

ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น สามารถโอนเงินค่า ลงทะเบียนอบรม จำนวน 22,000 บาท *(สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) เข้าบัญชี

ธ.กรุงไทย สาขาสะพานขาว เลขที่บัญชี 021-1-10239-3

ชื่อบัญชี สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

และส่งหลักฐานการโอนเงิน โดยการสแกนหรือถ่ายรูป(ให้ชัดเจน) มาที่ email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ใส่หัวเรื่อง “โอนค่าอบรมหลักสูตร 450 ชั่วโมง ปี59 .....(ชื่อ/สกุล).......”

ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2559

 

หมายเหตุ*  ค่าลงทะเบียนจำนวน 2,000 บาท ที่เพิ่มมาเป็นส่วนของ ค่าลงทะเบียนอบรมความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นด้านการสังคมสงเคราะห์ (35 ชั่วโมง)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

084-0925763

บทความล่าสุด

ความเห็นล่าสุด

ปฏิทินอัพโหลดข้อมูล

« January 2018 »
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

K2 Tag Cloud

: Покупка квартиры в ипотеку. Как взять в ипотеку квартиру быстро. Квартира в ипотеку от застройщика. Снять квартиру длительно без посредников. Быстро снять квартиру без посредников недорого. Снять квартиру посуточно без посредников. Сделать теплый пол своими руками. Как сделать теплый пол электрический своими руками. Инфракрасный теплый пол своими руками.
Ремонт компьютера своими руками. Как взять кредит малому бизнесу без поручителей. Помощь малому бизнесу кредиты. Новые серверы world of warcraft. Все популярные серверы world of warcraft. Играть бесплатно в world of warcraft. Чертежи фрезерного станка по дереву. Качественные чертежи самодельных фрезерных станков. Чертеж фрезерного станка. Оценка стоимости недвижимости. Узнать рыночная оценка недвижимости. Оценка рыночной стоимости недвижимости. Хороший ремонт компьютеров срочно. Ремонт компьютеров на дому. Кредит на развитие малого бизнеса.