คุณกำลังอยู่ที่:หมวดหมู่ข้อมูล»หมวดหมู่หลัก»ข้อมูล/กิจกรรม/ข่าวสาร»อบรม»ศิริศักดิ์ สุทธิจิตร์
ศิริศักดิ์  สุทธิจิตร์

ศิริศักดิ์ สุทธิจิตร์

ประกาศรายชื่อการคัดเลือกผู้เข้าอบรมฯ หลักสูตร 200 ชั่วโมง ปี 2559

วันอาทิตย์, 22 พฤษภาคม 2559 11:41

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาอื่นที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป – 10 ปี (หลักสูตร 200 ชั่วโมง ปี 2559)

หมายเหตุ  รายชื่ออาจมีการเพิ่มเติม เนื่องจากมีการขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาสำหรับผู้สมัครบางท่าน จากคณะกรรมการคัดกรองคุณสมบัติฯ หรือ อยู่ระหว่างติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่

 

1.นางนิภารัตน์  เครือบุตร

2.นางสาวอำภา  อนามวงส์

3.นางวัชรา   สุวรรณโคตร

4.นางรุ่งรัตน์  ณ นคร

5.นางสาวดวงใจ  ทวิสุวรรณ์

6.นางสาววันทนาพร  ผลพิกุล

7.นางสาวศิรประภา  คงยุทธิ์

8.นางอมรรัตน์ จันทร์มณี

9.นางสาวหัทยา เจ๊ะหนุ่ม

10.นางสาวนัฐกาญจน์ ตั้งพลาดิศัย

11.นางสาวกฤษณา  สมบัติปัน 

12.นางสาวสุภัตรา  จำปาพันธ์

13.นางสาวดวงใจ แซ่อื้อ

14.นางสาวประณยา ชัยรังสี

15.นางสาวจุติมา ด้วงนุ้ย

16.นางสาวเยาวลักษณ์  ทองระย้า

17.นายจิรพงศ์  แดงวันสี

18. นางสาวชนกานต์ ฉ่ำพงษ์

19.นางสาววรนาถ วรฉัตร

20.นางสาวสุไรดา วาเด็ง

21.นางลิปิการ์ การิง

22.นางศิริพร ไร่นุ่น

23.นางสุมินตรา กันต์ธีราทร*

24.นางสาวกุลชญา  ชื่นอารมณ์

25.นายหิรัญ มหาแก้ว

26.นางภณิดา จงจิต

27.นางเกศินี เตียวย่อง

28.นางสาวรุ่งทิวา  ทองคำ

29.นางสาวชลลดา  ไตรโภค

30.นางสาวภธิรา  กิตติเดชานันท์

31.นางสาวสุพิชฌาย์  สุระโพธา

32.นางสาวอนุรักษ์  หอมหวล

33.นางวรัญญา โมลิโต*

34.นายเทิดทูนวิศิษฏ์  สังข์สะณา

35.นางสาวบุญรอด  ตุ่นอินทร์

36.นางสาวจุฬาลักษณฺ์  หนูสันเทียะ

37.นางสาวอรวรรณ  เขียวคำ

38.นางณัฐนัลฐ์  ศรีหงษ์

39.นายจักรพงศ์  โชตน์ธนาพันธ์

40.นางสาวนันทพร  ศรีทัพไทย

41.นางสาวกัญกร  จอมโพธิ์

42.นางสาววารีรัตน์  ทาราชไทย

43.นางษมัญญา  เอี่่ยมขำ

 

ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น สามารถโอนเงินค่า ลงทะเบียนอบรม จำนวน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เข้าบัญชี

ธ.กรุงไทย สาขาสะพานขาว เลขที่บัญชี 021-1-10239-3

ชื่อบัญชี สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

และส่งหลักฐานการโอนเงิน โดยการสแกนหรือถ่ายรูป(ให้ชัดเจน) มาที่ email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ใส่หัวเรื่อง “โอนค่าอบรมหลักสูตร 200 ชั่วโมง ปี59 .....(ชื่อ/สกุล).......”

ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2559

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

084-0925763

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 48 ชั่วโมง (อบรมระหว่างวันที 29 พ.ค. – 3 มิ.ย. 59)

วันอาทิตย์, 22 พฤษภาคม 2559 11:32

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 48 ชั่วโมง

(อบรมระหว่างวันที 29 พ.ค. – 3 มิ.ย. 59)

 

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมบุคคลที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาอื่นที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป (หลักสูตร 48 ชั่วโมง)

อบรมระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2559             

ณ ห้องวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 6 โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ

                                        

1      นางสาวหนึ่งฤทัย สมสี                                   

2      นางสาวมยุเรศ หัวนา                                     

3      นางสัญญลักษณ์ เขมวัฒนา                                    

4      นางสาวอุไรรัตน์ ขูดแก้ว                                 

5      นางโสภี อิงคพัฒนากุล                                  

6      นางสาวสุภาพร ประทุมสังข์                                     

7      นายทรงกฤษณ์ มีพันลม                                 

8      นางพนิดา ชูแข                                    

9      นายชัยวิช สุวรรณประได                                

10     นางสาวนุศรา ก้อนใส                                    

11     นายอนุสิทธิ์ ศรีไชย                                      

12     นางจุฑารัตน์ มณีโชติ                                    

13     นายจักนะรินทร์  ติกขนา                                

14     นายภูตะวัน  สุดจิตร์                                      

15     นางสาวปุญญิสา  เหยือกเงิน                                   

16     นางอุษา  หงส์กาญจนกุล                                       

17     นางสาวณัฐรัฐ  พิมพา                                    

18     นางสาวทิพวรรณ ตันติวงส์                                      

19     นางสาวรุ่งฤดี ซ้ายสุพันธุ์                                

20     นางสาวกันยารัตน์  ลินลา                                       

21     นายกันตพงศ์  ท้าวคำ                                   

22     นางสาวศุลีพร  สันธิราษฎร์                                     

23     นางสาวเฉลิมศรี  เปิงทะมัง                                     

24     นางสิรินทร์ทิพย์  เมืองชื่น                                       

25     นางสาวกนกพรรณ  ทิศเชย                                     

26     นางสาววราลักษณ์  วงศ์กา                                      

27     นางสาวซูไบต๊ะ  สะแลแม                                       

28     นายอัมรัญ  หะยีสะมะแอ                                

29     นางสาวศิริพร  พรมเสน                                  

30     นางอนงค์  เจริญวัย                                       

31     นางจารุณี  รัตนจินดา                                    

32     นางสาวอทิตยา  ช้างนรินทร์                                    

33     นางสุมาลี  ธรรมรักษ์                                     

34     นางสาวอุบลวรรณ  แสงเพชร                                   

35     นางสุภา  แก้วส่งแสง                                     

36     นางสาวรัตนา  จะรอนรัมย์                                       

37     นายประเสริฐ  จันทโฆษ                                 

38     นายสุพัฒน์  สุระดนัย                                    

39     นางสาวขวัญตา  อุดมนิยมเจริญ                                       

40     นางไพทิพย์  หนูพรหม                                  

41     นางอัญชรินทร์  กลิ่นศิริ                                 

42     นางพรศรี  บุญธนสถิตย์                                 

43     นางพวงพยอม  จิตรคง                                   

44     นายสุนทร  เรืองคล้าย                                   

45     นายไกรชิต  ปัญญามี                                    

46     นายเศรษฐ์  บุญงาม                                      

47     นายนรินทร์  ศรีเจริญพันธ์                                       

48     นายอัมราน ฮารงค์                                

49     นางประทุมพร  ประคำ                                   

50     นางสาวบุญทิชา  สุขอร่าม                                      

51     นางสาวธิราพัชร  ญาณะศรี                                     

52     นางชั้นทอง  มีโพธิ์                                       

53     นางยุพิน  สุขก้อน                                

54     นายกิตติชัย  ณ พัทลุง                                  

55     นางสาวเทวธิดา  ทิมคำ                                 

56     นางสาวสร้อยนภา  ชโลดม                                     

57     นางสาวธนิสสรา  แสนเมืองมา                                 

58     นายทอง  วงศ์ศักดิ์ศรี                                    

59     นายเมทิน บุรีเทพ                                 

60     นายอินทร  ธาราจำกัด                                   

61     นางสาวจิณห์ภิสา นิคมประศาสน์                                      

62     นายทนงศักดิ์  เรืองโรจน์                                

63     นายอำนาจ  เจ้าคุณ                                      

64     นายธิรักษ์  สรรสราญ                                    

65     นางธนวรรณ  เหล็กกล้า                                 

66     นายเผด็จ  แสนคำ                                

67     นายไวย  โกมลตรี                                

68     นายประทีป  ลำใยรุ่งเรือง                               

69     นางสาวอุมาสวรรค์  คุณสิงห์                                   

70     นางสุรีพร ละมั่งทอง                                      

71     นางสาววนิดา  แจ้งสว่าง                                

72     นายรุ่งนภา  ศรีครั่ง                                       

73     นางสาวเจ๊ะซง  ตาเยะ                                   

74     นางมณฑา  นิธิสมบัติ                                    

75     นางรุ่งทิวา  เฉลิมชาติ                                    

76     นางสาวปรียานันท์  ชมภูนุช                                    

77     นางสาวปริชาติ  ชูแก้ว                                   

78     นางจินดา  พละโข                                

79     นางอลิสา  สุภะวีระ                                       

80     นางสาวชิดชนก  โอภาสวัฒนา                                 

81     นางสาวภิศา  หมื่นศรี                                    

82     นายนที  หมอสินธ์                                

83     นางภัทริกานต์  ใจวัน                                    

84     นายมานรรถ เหล็กชุมภู                                  

85     นางสาวอัญชลี  ศรีจันทึก                                       

86     นางชนิตา  ขุนฤทธิ์                                       

87     นางปัทมา  ก้อนแหวน                                   

88     นายทวีศักดิ์  ประเคนแก้ว                                       

89     นางสาวเยาวลักษณ์  อนุพงศานุกูล                                    

90     นางนิตยา  ธรรมชื่น                                  

91     นางพิรุณ  กิ่งสุวรรณพงษ์                                

92     นางสาวปริณดา โนมะยา                                

93     นางสาวทิพย์นภา  สานุศิษย์                                    

94     นางพิมพ์ศิริ  สิงห์แก้ว                                    

95     นางชมัยพร  อนุอัน                                       

96     นายเกียรติวัชร์  วงษ์เจริญ                                       

97     นางสาวกิ่งแก้ว  กระแจ่ม                                

98     นางสาวณิชาวี  กุลพรพิพัฒน์                                   

99     นางสาวยุพิน  แก้วพนา                                  

100   นางจรินทร์  สว่างวรรณ์                                  

101   นางชญานิษฐ์ โสรี                                

102   นางสาวชีวรัตน์  ดุษณี                                   

103   นายชัยศักดิ์  ไทยสนธิ                                   

104   นายธวัสไชย  ผิวยะเมือง                                

105   นางสาวพัทธยาพร สังขรัตน์                                    

106   นางสาวภคมน  พชรปราณีต                                    

107   นายภควี  เส็งเจริญ                                       

108   นายอรุณ  ถนอมธรรม                                    

109   นางวรัญญา  รักษามั่น  

110   นางสาวอุษณีย์  ยินดีสิทธิ์  

111   นางสาวอุมาพร  รอดเมือง

112   นางลักขณา  สะริมู

113   นางสาวอรอนงค์  ผัดประเสริฐ    

114   นางสาวครองขวัญ  คำจันดี                              

สมัครอบรมบุคคลฯ ที่มีประสบการณ์ฯ ไม่ต่ำกว่า 10 ปี (หลักสูตร 48 ชั่วโมง) อบรม ระหว่างวันที่ 29 พ.ค. - 3 มิ.ย. 59

วันจันทร์, 25 เมษายน 2559 16:29

โครงการฝึกอบรมบุคคลที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาอื่น

ที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ไม่ต่ำกว่า 10 ปี

เพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม

ของนักสังคมสงเคราะห์ (มสค.) (หลักสูตร 48 ชั่วโมง)

 

ระยะเวลาในการศึกษาอบรม

จำนวน 48 ชั่วโมง หรือ 6 วัน

จัดอบรมในระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2559

 

สถานที่จัดอบรม ภายในกรุงเทพฯและปริมณฑล (จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง)

 

รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - 13 พฤษภาคม 2559

 

ประกาศผลผู้เข้ารับการอบรม ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2559

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม การอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์      

ในส่วนของค่าลงทะเบียนอบรม ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง เช้า-บ่าย และเอกสารประกอบการบรรยาย ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่าย ในส่วนของ ค่าที่พัก ค่าเดินทาง และค่าอาหารนอกเวลาการฝึกอบรม ผู้เข้าอบรมต้องเบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด

 

จำนวนรับสมัครเข้าอบรม   จำนวนจำกัด

 

วิธีการอบรม บรรยายประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และอภิปรายทั้งกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย

การเรียนรู้/สรุปบทเรียนจากประสบการณ์การทำงาน

 

รายละเอียดสามารถ Download จากเอกสาร

-โครงการฝึกอบรม 48 ชม. (พ.ค. - มิ.ย. 59)

-กำหนดการอบรม 48 ชม. (พ.ค. - มิ.ย. 59)

-ใบสมัครอบรม 48 ชม. (พ.ค. - มิ.ย. 59)

-หนังสือรับรองประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์

(กรณีระยะเวลาการทำงาน ในที่ทำงานปัจจุบัน ต่ำกว่า 10 ปี ให้ผู้บังคับบัญชาในองค์กรเดิม ที่ท่านเคยทำงานรับรองมาด้วย)

-หลักเกณฑ์ในการกลั่นกรองคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเป็นนักสังคมสงเคราะห์ที่สภาวิชาชีพกำหนด

<<< Download >>

หรือกรณีที่ท่านไม่สามารถกด link ได้ ไปที่หัวข้อ ดาวน์โหลด>ดาวน์โหลดเอกสาร>เอกสารที่ใช้ในการอบรม/ประชุม/สัมมนา>เอกสารอบรมที่ใช้ในการอบรมหลักสูตร 48 ชั่วโมง>เอกสารอบรมปี 2559>การอบรมเดือน พ.ค. - มิ.ย. 59

 

หมายเหตุ ท่านใดต้องการหนังสือประชาสัมพันธ์ถึงหน่วยงาน

ให้ แจ้งชื่อ สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน  และให้เรียนถึงใคร

มาได้ที่ 

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เจ้าหน้าที่จะส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ กลับไปทางอีเมล์ที่ท่านส่งมา

 

 

ติดต่อสอบถามการรับสมัครได้ที่

เจ้าหน้าที่สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

02-6132507 กรณีไม่มีผู้รับสาย ติดต่อ

084-0925763

email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บทความล่าสุด

ความเห็นล่าสุด

ปฏิทินอัพโหลดข้อมูล

« January 2018 »
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

K2 Tag Cloud

: Покупка квартиры в ипотеку. Как взять в ипотеку квартиру быстро. Квартира в ипотеку от застройщика. Снять квартиру длительно без посредников. Быстро снять квартиру без посредников недорого. Снять квартиру посуточно без посредников. Сделать теплый пол своими руками. Как сделать теплый пол электрический своими руками. Инфракрасный теплый пол своими руками.
Ремонт компьютера своими руками. Как взять кредит малому бизнесу без поручителей. Помощь малому бизнесу кредиты. Новые серверы world of warcraft. Все популярные серверы world of warcraft. Играть бесплатно в world of warcraft. Чертежи фрезерного станка по дереву. Качественные чертежи самодельных фрезерных станков. Чертеж фрезерного станка. Оценка стоимости недвижимости. Узнать рыночная оценка недвижимости. Оценка рыночной стоимости недвижимости. Хороший ремонт компьютеров срочно. Ремонт компьютеров на дому. Кредит на развитие малого бизнеса.