คุณกำลังอยู่ที่:หมวดหมู่ข่าวสารสมาคมนักสังคมฯ»อบรม

 

ประกาศ งด การจัดอบรมฯ หลักสูตร 48 ชั่วโมง

ในระหว่างวันที่ 9 -14 มกราคม 2559

เนื่องจาก มีผู้สมัครไม่ครบจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด

จึงไม่สามารถจัดการอบรมได้

การจัดอบรม หลักสูตร 48 ชั่วโมงครั้งต่อไป

กำหนดจัดระหว่าง วันที่ 29 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2559

รายละเอียดการรับสมัครจะแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

 

โครงการฝึกอบรมบุคคลที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาอื่น

ที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ไม่ต่ำกว่า 10 ปี

เพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม

ของนักสังคมสงเคราะห์ (มสค.) (หลักสูตร 48 ชั่วโมง)

ระยะเวลาในการศึกษาอบรม

จำนวน 48 ชั่วโมง หรือ 6 วัน

จัดอบรมในระหว่างวันที่ 9-14 มกราคม 2559

 

สถานที่จัดอบรม ห้อง 103 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558  – 11 ธันวาคม 2558

 

ประกาศผลผู้เข้ารับการอบรม วันที่ 18 ธันวาคม 2558

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม จำนวน 5,000 บาทต่อท่าน ไม่รวมค่าที่พัก ค่าอาหารนอกเวลาฝึกอบรม และค่าเดินทาง

 

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่ต่ำกว่า 40 คน

 

วิธีการอบรม บรรยายประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และอภิปรายทั้งกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย

การเรียนรู้/สรุปบทเรียนจากประสบการณ์การทำงาน

 

รายละเอียดสามารถ Download จากเอกสาร

-โครงการฝึกอบรม 48 ชม. 1/59 (มกราคม 59)

-กำหนดการอบรม 48 ชม. 1/59 (มกราคม 59)

-ใบสมัครอบรม 48 ชม. 1/59 (มกราคม 59)

-หนังสือรับรองประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์

(กรณีระยะเวลาการทำงาน ในที่ทำงานปัจจุบัน ต่ำกว่า 10 ปี ให้ผู้บังคับบัญชาในองค์กรเดิม ที่ท่านเคยทำงานรับรองมาด้วย)

-หลักเกณฑ์ในการกลั่นกรองคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเป็นนักสังคมสงเคราะห์ที่สภาวิชาชีพกำหนด

<<< Download >>

หรือกรณีที่ท่านไม่สามารถกด link ได้ ไปที่หัวข้อ ดาวน์โหลด>ดาวน์โหลดเอกสาร>เอกสารที่ใช้ในการอบรม/ประชุม/สัมมนา>เอกสารอบรมที่ใช้ในการอบรมหลักสูตร 48 ชั่วโมง>เอกสารอบรมปี 2559>การอบรมเดือน มกราคม 59

 

ติดต่อสอบถามการรับสมัครได้ที่

เจ้าหน้าที่สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

02-6132507 กรณีไม่มีผู้รับสาย ติดต่อ

084-0925763

email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กิจกรรมทบทวนความรู้ฯ ครั้งที่ 2/58

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์กำหนดให้มีการสอบใบอนุญาตด้วยข้อเขียน เพื่อวัดประเมินความรู้ ของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ โดยเฉพาะกลุ่มผู้จบปริญญาตรีทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และต้องการจะสมัครเข้ารับราชการหรือในหน่วยงานต่างๆ ที่ระบุว่าจะต้องได้ใบอนุญาตแล้ว

สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย จึงได้จัดให้มีการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้ เพื่อให้สมาชิกสมาคมฯ ที่จบใหม่ หรือ สมาชิกสมาคมฯ ผู้ที่เข้าปฏิบัติงาน หลังวันที่ 6 มิถุนายน 2556 ได้ทบทวนความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การสอบเป็นนักสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต ซึ่งมีรายวิชาที่เปิดทบทวนความรู้ ดังนี้

1.หลักคิด ทฤษฎี และการวางแผนทางสังคมสงเคราะห์

2.ความรู้และความเข้าใจในกระบวนการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

 

การจัดทบทวนความรู้ทางด้านสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ 2/58

กำหนดจัดในวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

 

 ไฟล์ประกอบการบรรยายจากวิทยากร การทบทวนความรู้ ครั้งที่2/58

หากไม่สามารถกด link ได้ ให้ไปที่ หัวข้อ ดาวน์โหลด>ดาวน์โหลดเอกสาร>เอกสารที่ใช้ในการอบรมประชุมสัมมนา>เอกสารการทบทวนความรู้>เอกสารการทบทวนความรู้ ครั้งที่ 2/58

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาอื่นที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ไม่ต่ำกว่า 10 ปี (หลักสูตร 48 ชั่วโมง)

อบรมระหว่างวันที่ 20 -25 กรกฎาคม 2558 ณ ห้อง สค.103 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

1.นางสาวเจนจินดา ภาวะดี

2.นางภัทรวดี ขันทะโฮม

3.นางสาววรณัน สุวรรณภูมิ

4.นางรุ่งทอง นิ่มประเสริฐ

5.นางศิวนาถ ชัยพิสิษฐเจริญ

6.นางนันทิดา บูรณะมณฑล

7.นางสาวสุทธิพร บุณยประสาท

8.นายสุนทรา ชูสุวรรณ์

9.นางชื่นจิตร คุปต์กาญจนากุล

10.นางวาสนา พูลเชื้อ

11.นางรัชนี เช้อเหม่อ

12.นายชัย  อุทัยภัตรากูร

13.นายวุฒิกรณ์  พันธุ์ยิ่งยก

14.นางสาวอรไท  แซ่โก๊ย

15.นางนุสรา  สว่างศรี

16.นางสาวสิรพร มนินทร์

17.นางสุภา  แก้วส่งแสง

18.นางชูศรี  ยามมา

 หมายเหตุ สมาคมฯจะส่งหนังสือตอบรับการเข้าอบรมให้อีกครั้งหนึ่ง

 

ผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ สามารถโอนเงินค่า ลงทะเบียนอบรม จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เข้าบัญชี

ธ.กรุงไทย สาขาสะพานขาว เลขที่บัญชี 021-1-10239-3

ชื่อบัญชี สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558

และส่งหลักฐานการโอนเงิน โดยการสแกนหรือถ่ายรูป(ให้ชัดเจน) มาที่ email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ใส่หัวเรื่อง “โอนค่าอบรมหลักสูตร 48 ชั่วโมง ก.ค.58 .....(ชื่อ/สกุล).......”

 (ใบเสร็จค่าลงทะเบียนอบรม สามารถมารับได้ในวันอบรม)

 

 

 

 

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

084-0925763

โครงการฝึกอบรมบุคคลที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาอื่น

ที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ไม่ต่ำกว่า 10 ปี

เพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม

ของนักสังคมสงเคราะห์ (มสค.) (หลักสูตร 48 ชั่วโมง)

ระยะเวลาในการศึกษาอบรม

จำนวน 48 ชั่วโมง หรือ 6 วัน

จัดอบรมในระหว่างวันที่ 20-25 กรกฎาคม 2558

 

สถานที่จัดอบรม ห้อง 103 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2558 – 3 กรกฎาคม 2558

 

ประกาศผลผู้เข้ารับการอบรม วันที่ 8 กรกฎาคม 2558

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม จำนวน 5,000 บาทต่อท่าน ไม่รวมค่าที่พัก ค่าอาหารนอกเวลาฝึกอบรม และค่าเดินทาง

 

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่ต่ำกว่า 40 คน

 

วิธีการอบรม บรรยายประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และอภิปรายทั้งกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย

การเรียนรู้/สรุปบทเรียนจากประสบการณ์การทำงาน

 

รายละเอียดสามารถ Download จากเอกสาร

-โครงการฝึกอบรม 48 ชม. 2/58 (กรกฎาคม 58)

-กำหนดการอบรม 48 ชม. 2/58 (กรกฎาคม 58)

-ใบสมัครอบรม 48 ชม. 2/58 (กรกฎาคม 58)

-หนังสือรับรองประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์

(ให้หัวหน้าหน่วยงานในองค์กรในแต่ละที่ ที่ท่านเคยทำงานรับรองมาด้วยทุกที่)

-หลักเกณฑ์ในการกลั่นกรองคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม

หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเป็นนักสังคมสงเคราะห์ที่สภาวิชาชีพกำหนด

<<< Download >>

หรือกรณีที่ท่านไม่สามารถกด link ได้ ไปที่หัวข้อ ดาวน์โหลด>ดาวน์โหลดเอกสาร>เอกสารที่ใช้ในการอบรม/ประชุม/สัมมนา>เอกสารอบรมที่ใช้ในการอบรมหลักสูตร 48 ชั่วโมง>เอกสารอบรมปี 2558>การอบรมเดือน กรกฎาคม 58

 

 

สำหรับผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ คือผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์การกลั่นกรอง เมื่อเดือนเมษายน 2558 ตามที่คณะกรรมการกำหนด

ท่านสามารถแจ้งความจำนง ในการเข้ารับการอบรมในเดือน กรกฎาคม 2558 ได้

โดยแจ้งรายชื่อของท่านเพื่อยืนยันการเข้าอบรม

มาที่ email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1.นางสาวสุทธิพร บุณยประสาท

2.นายสุนทรา ชูสุวรรณ์

3.นางสาวผุศฎี วางกลอน

4.นางรุ่งทอง นิ่มประเสริฐ

5.นางสาวเจนจินดา ภาวะดี

6.นางชูศรี ยามมา

7.นางชื่นจิตร คุปต์กาญจนากุล

8.นางนันทิดา บูรณะมณฑล

9.นายสุชาติ บูรมิตร

10.นางศิวนาถ ชัยพิสิษฐเจริญ

11.นางวาสนา พูลเชื้อ

12.นางภัทรวดี ขันทะโฮม

13.นางจารุณี รัตนจินดา

14.นางรัชนี เช้อเหม่อ

15.นางสาววรณัน สุวรรณภูมิ

 

ติดต่อสอบถามการรับสมัครได้ที่

เจ้าหน้าที่สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

02-6132507 กรณีไม่มีผู้รับสาย ติดต่อ

084-0925763

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บทความล่าสุด

ความเห็นล่าสุด

ปฏิทินอัพโหลดข้อมูล

« December 2017 »
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

K2 Tag Cloud