คุณกำลังอยู่ที่:หมวดหมู่ข่าวสารสมาคมนักสังคมฯ»อบรม

โครงการฝึกอบรมบุคคลที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาอื่น

ที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ไม่ต่ำกว่า 10 ปี

เพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม

ของนักสังคมสงเคราะห์ (มสค.) (หลักสูตร 48 ชั่วโมง)

ระยะเวลาในการศึกษาอบรม

จำนวน 48 ชั่วโมง หรือ 6 วัน

จัดอบรมในระหว่างวันที่ 20-25 เมษายน 2558

สถานที่จัดอบรม ห้อง 103 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 (ยกเว้น วันที่ 25 เม.ย. 58 จะแจ้งสถานที่อบรมให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง)

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2558 – 31 มีนาคม 2558

ประกาศผลผู้เข้ารับการอบรม วันที่ 6 เมษายน 2558

ค่าใช้จ่ายในการอบรม จำนวน 5,000 บาทต่อท่าน ไม่รวมค่าที่พัก และค่าเดินทาง

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่ต่ำกว่า 40 คน

วิธีการอบรม บรรยายประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และอภิปรายทั้งกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย

การเรียนรู้/สรุปบทเรียนจากประสบการณ์การทำงาน

 

รายละเอียดสามารถ Download จากเอกสาร

-โครงการฝึกอบรม 48 ชม. 2/58

-ตารางการอบรม 48 ชม. 2/58

-ใบสมัครอบรม 48 ชม. 2/58

-หนังสือรับรองประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์

(ให้หัวหน้าหน่วยงานในองค์กรในแต่ละที่ ที่ท่านเคยทำงานรับรองมาด้วยทุกที่)

-หลักเกณฑ์ในการกลั่นกรองคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม

หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเป็นักสังคมสงเคราะห์ที่สภาวิชาชีพกำหนด

- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

- หนังสือกระทรวงการคลัง เรื่อง การเบิกค่าลงทะเบียน

<<< Download >>

หรือไปที่ หัวข้อ ดาวน์โหลด>ดาวน์โหลดเอกสาร>เอกสารที่ใช้ในการอบรม/ประชุม/สัมมนา>

เอกสารอบรมที่ใช้ในการอบรมหลักสูตร 48 ชั่วโมง>การอบรมเดือน เมษายน 58

 

ติดต่อสอบถามการรับสมัครได้ที่

เจ้าหน้าที่สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

02-6132507

084-0925763

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินทางสังคมสงเคราะห์  

(Social work assessment)

          สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ (สำนักงาน ก.ส.ค.) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประเมินทางสังคมสงเคราะห์ ในงานด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน

 

จำนวนผู้เข้าอบรม จำนวน 42 คน ประกอบด้วย

          ผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

รูปแบบวิธีการดำเนินงาน

          รูปแบบ การประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบมีส่วนร่วม

ระยะเวลา

          ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2558

สถานที่

          ห้อง สค.103 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

กิจกรรมทบทวนความรู้ฯ ครั้งที่ 1/58

นำขึ้นเว็บ โดย วันพุธ, 18 กุมภาพันธ์ 2558 16:39

      สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์กำหนดให้มีการสอบใบอนุญาตด้วยข้อเขียน เพื่อวัดประเมินความรู้ ของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ โดยเฉพาะกลุ่มผู้จบปริญญาตรีทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และต้องการจะสมัครเข้ารับราชการหรือในหน่วยงานต่างๆ ที่ระบุว่าจะต้องได้ใบอนุญาตแล้ว                

      สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย จึงได้จัดให้มีการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้ เพื่อให้สมาชิกสมาคมฯ ที่จบใหม่ หรือ สมาชิกสมาคมฯ ผู้ที่เข้าปฏิบัติงาน หลังวันที่ 6 มิถุนายน 2556  ได้ทบทวนความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การสอบเป็นนักสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต ซึ่งมีรายวิชาที่เปิดทบทวนความรู้ ดังนี้

1.หลักคิด ทฤษฎี และการวางแผนทางสังคมสงเคราะห์

2.ความรู้และความเข้าใจในกระบวนการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

 

การจัดทบทวนความรู้ทางด้านสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ 1/58

วันที่เสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558

ณ ห้อง สค.103 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสาตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

<< ไฟล์ประกอบการทบทวนความรู้ ครั้งที่ 1/58 >>

หรือไปที่หัวข้อ ดาวน์โหลด>ดาวน์โหลดเอกสาร>เอกสารที่ใช้ในการอบรม/ประชุม/สัมมนา>เอกสารทบทวนความรู้ครั้งที่1/58>ไฟล์ประกอบการบรรยายทบทวนความรู้ 1/58

ประกาศรายชื่อผู้เข้าทบทวนความรู้ ครั้งที่ 1/58

วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558

ณ ห้อง สค.103 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ลำดับ

นำหน้า

ชื่อ-สกุล

1

นางสาว

กมลชนก  เจริญยี

2

นางสาว

กมลทิพย์ จันทร์แก้ว

3

นาย

กรกฏ  ทองธีรภาพ

4

นางสาว

กรพินธุ์  วงษ์พานิช

5

นางสาว

กรองแก้ว  ทองประเสริฐ

6

นาง

กัญญารัตน์ หมวกสังข์

7

นางสาว

กาญจนา เอมดิษฐ์

8

นางสาว

การะเกด เทศมหา

9

นางสาว

จันทิรา เสพา

10

นางสาว

จารุวรรณ สิงห์สวัสดิ์

11

นางสาว

จิณห์จุฑา เลิศมณีทวีทรัพย์

12

นาย

จิตติ คำแดง

13

นางสาว

จิราภรณ์  เศรษฐวิบูลย์

14

นาย

จีระวัฒน์      คุ้มเพชร

15

นางสาว

ชนิตา อาษาชำนาญ

16

นางสาว

ชมพูนุท  พบสุข

17

นางสาว

ชินานาฎ รักษ์วงศ์

18

นาง

ชุติมา ประสานสุข

19

นางสาว

ฐิติพร ศักดิ์ณรงค์

20

นางสาว

ณณิณี อินทร์จันทร์

21

นางสาว

ณัฏฐณิชา เยรัมย์

22

นางสาว

ณัฐจา  พงษ์พิทักษ์

23

นางสาว

ณิชามน แสงเดือน

24

นางสาว

ทรายทิพย์ เมืองน้อย

25

นางสาว

ธนิศตา คงบวรเกียรติ

26

นางสาว

ธิดารัตน์  พงษ์นาค

27

นางสาว

ธิติรัตน์  ปัญญาดี

28

นางสาว

นชุจรี  ยิ้มน้อย

29

นางสาว

นภัสสรณ์  เคหนาค

30

นาง

นภาพร  มณีวงศ์สิริ

31

นางสาว

นฤมล  กรณ์สนธิ์

32

นางสาว

นฤมล เสนาธรรม

33

นางสาว

นันท์นภัส ศิริศรัญยากุล

34

นางสาว

นันทวัน  นวลสุภา

35

นางสาว

นิตยา  ชูเลิศ

36

นางสาว

นิติญา สมศิริ

37

นางสาว

นูรูอายู โป่งปันต๊ะ

38

นางสาว

ปนัดดา พิทักษ์รัศมี

39

นางสาว

ประทุม มั่นคง

40

พระ

ปรีชา ท้าวบุบผา

41

นางสาว

ปัฐพร  ตุกชูแสง

42

นางสาว

พนัชกร  เมืองชา

43

นางสาว

พรพรรณ  อักโข

44

นาง

พรรณนิภา เกษรสุคนธ์

45

นางสาว

พรรณวิภา  แกนมิ่น

46

นาง

พรรณสินี นวลสุวรรณ์

46

นางสาว

พัชราภรณ์ สงครามศักดิ์

47

นางสาว

พัชรามล ชลคีรี

48

นางสาว

พิชญาภา  เลิศวิไล

50

นาง

เพชรรัตน์ ตติยเกียรติถาวร

51

นาย

ภัทรวีร์ มิสาโท

52

นางสาว

มนัสชนก นันทะชัย

53

นางสาว

เมลดา   ธุระพันธุ์

54

นางสาว

วนิษา เตาตระกูลไพศาล

55

นาย

วรพันธ์  ต้องใจ

56

นางสาว

วรรณวนัช กันพรม

57

นางสาว

วรรณวิมล โสภิสเขื่อนขันธ์

58

นางสาว

วสุภรณ์  อำมนนวรัตน์

59

นางสาว

วาสุนีย์ อัศววิภาส

60

นางสาว

วิภาวรรณ  แม้นรัตน์

61

นางสาว

วิลัยพันธ์  บุญรอดสำราญ

62

นาง

ศศิธร เจริญทัพ

63

นางสาว

ศันสนีย์  ตรีสาร

64

นางสาว

ศิรประภา  พุ่มลำเจียก

65

นาง

สีชมพู  ใครบุตร

66

นางสาว

สุจิญา ก่ำแสง

67

นางสาว

สุชาดา ทองสุก

68

นางสาว

สุพัศษร อำนาจดี

69

นางสาว

สุวภา สังข์ทอง

70

นาง

อณุสรา ชื่นทรวง

71

นาง

อรทัย ชุลีกร

72

นาง

อรอนงค์ วรณคุปต์

73

นางสาว

อัจฉรา แป้นแก้ว

74

นางสาว

อัจฉรา สุชาตะนันท์

75

นางสาว

อินทร์ทิพย์  อินทรสุข

76

นาย

อิสรภาพ ถียัง

77

นางสาว

อุไรวรรณ ถือพัฒน์

 

<<กำหนดการทบทวนความรู้ ครั้งที่1/58>>

เลือกหัวข้อกำหนดการทบทวนความรู้

(อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

 

 ผู้เข้าทบทวนความรู้ ท่านใดที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกของ

“สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย”

<< ตรวจสอบรายชื่อ สมาชิกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย>>

(หรือไปที่หัวข้อดาวน์โหลด->ดาวน์โหลดเอกสาร->เอกสารสำหรับสมาชิกสมาคม)

เลือกหัวข้อ "รหัสสมาชิกสมาคม"

*วิธีีการค้นหารายชื่อ กด Ctrl+F แล้วใส่ชื่อที่ต้องการค้นหา

 

สามารถ สมัครได้ที่หน้างานการอบรม

โดยจะมีเจ้าหน้าที่ไปรับสมัครที่หน้างาน สถานที่จัดทบทวนความรู้

วิธีการสมัครคือ

1.ดาวน์โหลด ใบสมัคร

(หรือไปที่หัวข้อดาวน์โหลด->ดาวน์โหลดเอกสาร->เอกสารสำหรับสมาชิกสมาคม)

เลือกหัวข้อ "ใบสมัคร"

2. นำรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป (สำหรับทำบัตรสมาชิกและติดใบสมัคร)

พร้อม สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  เห็นเลขประจำตัวประชาชนและ ชื่อ- สกุลภาษาไทย/อังกฤษชัดเจน

3. พร้อมยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบ และชำระเงินจำนวน 330 บาท (ค่าสมัครสมาชิก 300 บาท ตลอดชีพ และค่าดำเนินการทำบัตร 30 บาท) เพื่อความสะดวกรวดเร็ว เนื่องจากมีผู้สมัครจำนวนมาก ควรเตรียมเงินให้พอดี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

02-6132507,084-0925763

ศิริศักดิ์ สุทธิจิตร์ เจ้าหน้าทีสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

 

บทความล่าสุด

ความเห็นล่าสุด

ปฏิทินอัพโหลดข้อมูล

« December 2017 »
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

K2 Tag Cloud