คุณกำลังอยู่ที่:หมวดหมู่ข่าวสารสมาคมนักสังคมฯ»อบรม

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินทางสังคมสงเคราะห์

วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้อง สค.103

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

นางสาว

กรรทิพย์ ทองช้อย

นาย

กัญจน์ณัฏฐ์  มีมานัส

นางสาว

กัญญาภัค เพชรหงษ์

นางสาว

กาญจนา  ปฏิยุทธ

นางสาว

กุลวิตรี ห่อทอง

นาย

โกวิท  เป็งวงศ์

นางสาว

จิตติญา ดุลยวรนันท์

นางสาว

จุฑามาศ นาคนิยม

นางสาว

ชญานุตม์ นิลดี

นางสาว

ชุลีพร ใสสะอาด

นาย

ชูศักดิ์   สุปินะ

นางสาว

ณัฐนันท์  ธนาศรีกิติพงษ์

นางสาว

ณิชาภัทร แสงโสด

นางสาว

ทัศนีย์ ตันติอำนวย

นางสาว

ธนันอรณ์ นิตาอมรเศรษฐ์

นาย

ธเนศพล อินขลิบ

ร.อ.หญิง

ธวัลพร ชัยวิชา

นางสาว

ธัญญาภรณ์ ทรงอรรถเศรษฐ์

นางสาว

นงลักษณ์ เสียงดัง

นางสาว

นภัสสรณ์ เคหนาค

นางสาว

นริศราภรณ์ อสิพงษ์

นางสาว

นันทวัน ใจมา

นางสาว

ปาจรีย์  ศิริกำเนิด

นางสาว

ปานนที มหาสมุทร

นางสาว

ปาริชาติ ยะปะตัง

นาย

พงศ์เสวก เอนกจำนงค์พร

นางสาว

พัชชา เจิงกลิ่นจันทร์

นาง

พัชรอัมพร เกษทวีวงศ์

นางสาว

พัชราภรณ์ สงครามศักดิ์

นางสาว

พิมลพร อินทนุพัฒน์

นางสาว

พิลาพร สังข์โกมล

นางสาว

ภารวี  เขียวจำรัส

นางสาว

มณีฉาย เล้าสินวัฒนา

นางสาว

มณีทิพย์ วีระรัตนมณี

นางสาว

มยุรฉัตร  ตางระแม

นางสาว

รมิตา จ้อยประดิษฐ์

นางสาว

วรัทย์ฐา  โพธิ์ไพจิตร

นาย

วัชระ  ตาน้อย

นาง

วิชุดา ช้างแก้ว

นาย

ศรุต  กุสุโมทย์

นางสาว

ศศพร มลิวัลย์

นาง

ศิริพร ปรางปรุ

นาย

สำราญ อรุณธาดา

นางสาว

สุคนธา เจริญสุข

นางสาว

สุดใจ ศรีเมฆ

นางสาว

สุวภา สังข์ทอง

นางสาว

อภิญญา จั่นท้วม

นางสาว

อรณัฐ สิงโต

นาย

อรุณ ถนอมธรรม

นางสาว

อลิษา บารมี

นาง

อ้อยทิพย์   ชื่นตา

นางสาว

อัจฉราภรณ์  ทองแฉล้ม

นางสาว

อันธิกา ชาตะวิทยากูล

นาย

อาษา โอพิทักษ์ชีวิน

นางสาว

อุไร ไมดุเก็ม

 

*ขอให้ผู้เข้าอบรมนำแบบประเมินหรือคัดกรองของท่านมาเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้วย

 

**ผู้เข้าอบรมท่านใดที่ต้องการหนังสือถึงหน่วยงาน สามารถแจ้งความประสงค์มาที่

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ระบุ หัวข้อ “ขอหนังสือถึงหน่วยงานเรื่องอบรมประเมินฯ (ชื่อ-สกุล)”

ระบุภายในว่าต้องการให้เรียนถึงท่านใด ให้ขออนุมัติท่านใด อย่างไร

 

*** ผู้เข้าอบรมท่านใดที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

สามารถ สมัครได้ที่หน้างานการอบรม

โดยจะมีเจ้าหน้าที่ไปรับสมัครที่หน้างาน

วิธีการสมัครคือ

1.ดาวน์โหลด ใบสมัครที่ http://thaisocialwork.org/index.php/download/cat_view/2-/3-

หัวข้อ “ใบสมัคร”  แล้วกรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจง

2. นำรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป (สำหรับทำบัตรสมาชิกและติดใบสมัคร)

พร้อม สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  เห็นเลขประจำตัวประชาชนและ ชื่อ- สกุลภาษาไทย/อังกฤษชัดเจน

3. พร้อมยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบ และชำระเงินจำนวน 330 บาท (ค่าสมัครสมาชิก 300 บาท ตลอดชีพ และค่าดำเนินการทำบัตร 30 บาท)

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว เนื่องจากมีผู้สมัครจำนวนมาก ควรเตรียมเงินให้พอดี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

02-6132507,084-0925763

ศิริศักดิ์ สุทธิจิตร์ เจ้าหน้าทีสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

เนื่องจากมีผู้สนใจในการเข้าอบรมเป็นจำนวนมาก

ขณะนี้ ที่นั่งได้เต็มเรียบร้อยแล้ว

จึงขอปิดรับสมัครการเข้าอบรม

และจะประกาศผลผู้ที่ได้รับการเข้าอบรมต่อไป

ขอบคุณที่สนใจในกิจกรรมครับ

 

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินทางสังคมสงเคราะห์  

สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย จัดอบรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินทางสังคมสงเคราะห์ 

โดย ท่านวิทยากรคือ คุณณัฐวดี ณ มโนรม และทีมงาน

เพื่อพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มพูนความรู้ แก่สมาชิกสมาคมและผู้ที่สนใจ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- เป็นสมาชิกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

- เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม ที่สนใจ

* กรณีที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมฯ ท่านสามารถดูรายละเอียดการสมัครสมาชิกได้ที่

<<การสมัครสมาชิกสมาคมฯ>> และสามารถมาสมัครได้ที่หน้างานการอบรม

*ขอสงวนสิทธิ์ที่นั่ง สำหรับ “สมาชิกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย” ที่สมัครเข้าอบรมก่อน

หมายเหตุ

สมาชิกสมาคมฯ หมายถึง "สมาชิกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย"

รหัสสมาชิก หมายถึง "รหัสสมาชิกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย"

(ไม่ใช่ รหัส "สมาชิกสามัญสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์")

<<ตรวจสอบรหัสสมาชิกสมาคม>>

เลือกหัวข้อ "รหัสสมาชิกสมาคม"

*วิธีการค้นหารายชื่อ กด Ctrl+F แล้วใส่ชื่อที่ต้องการค้นหา

กำหนดรับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558

รับจำนวนจำกัด 50 ท่านเท่านั้น ปิดรับสมัคร วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558  หรือกรณี จำนวนที่นั่งเต็มก่อน

และจะแจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการเข้าอบรม ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557

กำหนดวันจัดอบรม

วันที่ 19 -20 กุมภาพันธ์ 2558  (อบรม 2 วัน)

ลงทะเบียน เวลา 8.30 น.

สถานที่จัด

ห้อง สค.103 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

เงื่อนไขและขั้นตอนการสมัครเข้าร่วม

<<ดูรายละเอียดโครงการและดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่>>

ส่งใบสมัคร มาที่ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เท่านั้น

 (งดรับสมัครทางโทรศัพท์และโทรสาร)

โดยใส่หัวเรื่อง “สมัครอบรมการการประเมินฯ ..... (ชื่อ/สกุล)........ ”

กรุณาส่งใบสมัครภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558

*หมายเหตุ

การอบรมไม่เก็บค่าใช้จ่ายในการอบรม

ทั้งนี้ ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ตลอดการอบรม ผู้เข้าอบรมต้องเบิกจากต้นสังกัด

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

นายศิริศักดิ์ สุทธิจิตร์ เจ้าหน้าที่ประสานงานสมาคมฯ โทรศัพท์ 02-6132507, 084-0925763

**ครบกำหนด ปิดรับสมัคร**

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าทบทวนความรู้ ครั้งที่ 1/58

 

สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยจัดทบทวนความรู้ความเข้าใจเนื้อหาวิชาด้านการสังคมสงเคราะห์

เพื่อเข้าสู่การสอบเป็นนักสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต

"สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์" กำหนดให้มีการสอบใบอนุญาตด้วยข้อเขียนเพื่อวัดประเมินความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

โดยเฉพาะกลุ่มผู้จบปริญญาตรีทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และต้องการจะสมัครเข้ารับราชการหรือในหน่วยงานต่างๆ ที่ระบุว่าจะต้องได้ใบอนุญาตแล้ว

"สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย" จึงได้จัดให้มีการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้ เพื่อให้"สมาชิกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย" ที่จบใหม่

หรือ สมาชิกสมาคมฯ ผู้ที่เข้าปฏิบัติงาน หลังวันที่ 6 มิถุนายน 2556 ได้ทบทวนความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การสอบเป็นนักสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต

 

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 10 กุมภาพันธ์ 2558

จัดทบทวนความรู้ วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558

ณ ห้อง สค.103 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ติดตามรายละเอียดและใบสมัครได้ที่

<<รายละเอียดการจัดทบทวนความรู้ และ ใบสมัคร>>

(หรือไปที่หัวข้อ ดาวน์โหลด->ดาวน์โหลดเอกสาร->เอกสารที่ใช้ในการอบรม/ประชุม/สัมมนา->เอกสารการทบทวนความรู้ฯ 1/58)

หมายเหตุ

สมาชิกสมาคมฯ หมายถึง "สมาชิกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย"

รหัสสมาชิก หมายถึง "รหัสสมาชิกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย"

(ไม่ใช่ รหัส "สมาชิกสามัญสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์")

<<ตรวจสอบรหัสสมาชิกสมาคม>>

(หรือไปที่หัวข้อดาวน์โหลด->ดาวน์โหลดเอกสาร->เอกสารสำหรับสมาชิกสมาคม)

เลือกหัวข้อ "รหัสสมาชิกสมาคม"

*วิธีีการค้นหารายชื่อ กด Ctrl+F แล้วใส่ชื่อที่ต้องการค้นหา

 

**เพิ่มเติม**

<<ขอบเขตเนื้อหาในการสอบใบอนุญาต ครั้งที่ 1/58>>

      สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และ คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรและมาตรฐาน ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ได้เห็นชอบหลักสูตร และให้สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ดำเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ได้ปรับให้เหมาะสมกับผู้มีประสบการณ์ 10 ปีขึ้น จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมบุคคลที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาอื่น ที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ไม่ต่ำกว่า 10 ปี เพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของนักสังคมสงเคราะห์ (มสค.) (หลักสูตร 48 ชั่วโมง) ครั้งที่ 1/58

      จัดอบรมในระหว่างวันที่ 12-17 มกราคม 2558  ณ ห้อง 103 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 33 คน โดยใช้การบรรยายประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และอภิปรายทั้งกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย การเรียนรู้/สรุปบทเรียนจากประสบการณ์การทำงาน

บทความล่าสุด

ความเห็นล่าสุด

ปฏิทินอัพโหลดข้อมูล

« December 2017 »
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

K2 Tag Cloud