คุณกำลังอยู่ที่:หมวดหมู่ข่าวสารสมาคมนักสังคมฯ»อบรม

การอบรม “การวิจัยเชิงคุณภาพในงานสังคมสงเคราะห์”               

                        สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย จัดอบรม “การวิจัยเชิงคุณภาพในงานสังคมสงเคราะห์”โดยมีท่านวิทยากรคือ รศ.ดร.กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์ เพื่อพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มพูนความรู้ แก่สมาชิกสมาคม ซึ่งมีผู้เข้าอบรมจำนวน 24 คน เมื่อวันที่ 16 -17 ธันวาคม 2557  ณ ห้อง สค.103 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมบุคคลที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาอื่นที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ไม่ต่ำกว่า 10 ปี เพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของนักสังคมสงเคราะห์ (หลักสูตร 48 ชั่วโมง)

ครั้งที่1/2558 (อบรม 12-17 มกราคม 2558)

ผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ สามารถโอนเงินค่า ลงทะเบียนอบรม จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ได้ที่

ธ.กรุงไทย สาขาสะพานขาว เลขที่บัญชี 021-1-10239-3

ชื่อบัญชี สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  ภายในวันที่ 5 มกราคม 2558

และส่งหลักฐานการโอนเงิน โดยการสแกนหรือถ่ายรูป(ให้ชัดเจน) มาที่ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ใส่หัวเรื่อง “โอนค่าอบรมหลักสูตร 48 ชั่วโมง 1/58 .....(ชื่อ/สกุล).......”

 

1.นางสาวนริศราภรณ์  อสิพงษ์

2.นางนิตยา  บุระ

3.นายพิชัยรัตน์  ฉิมพลี

4.นางสาวรัชนี  พวงมาลี

5.นางสุวดี  ใยแจ่ม

6.นางสาวอักษร  ฤทธิ์มหา

7.นางสาวภัทรภร  อุปริรัตน์

8.นางอนงค์นาฏ  คุณวิเศษ

9.นางสาวบุญน้อม  งามเชื้อ

10.นางนงเยาว์  พุ่มแย้ม

11.นางสาวศุภมนต์  โชติสุทธิ์

12.นางดุษฎี  จันทรากา

13.นางสาววาสนา  เรืองโชติ

14.นางสำเนียง  หันจางสิทธิ์

15.นางฉวีวรรณ  โตสมภาพ

16.นางมาลา  เที่ยงจรรยา (ขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม)

17.นางศิริพร  ตรีเหลา (ขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม)

18.นางสาวเยาวณี  เนียมเกตุ (ขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม)

19.นางทศพร  สร้อยทองหลาง (ขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม)

20. นางจิรวรรณ  พิทักษ์บุญเขต *

21.นายปัญญา  ไผ่แก้ว *

22.นางสาวพรรณพิมล  ขันติยูล *

23.นางสาวสุทธิสา  อุทาลุน *

24.นางเสาวลักษณ์  ดำด้วง *

25.นางสาววราภรณ์  ขันธ์เขียว*

26.นางสาวเกสร  กิจปกรณ์สันติ *

27.นางจริญญา  ทองอ่อน *

28.นางรัมภาภรณ์  วรรคสังข์ *

29.นางรุ่งจิตร  พิมพบุตร *

30.นายไพฑูรย์  เหมือนตา *

31.นางเทวี  เวียงแก้ว *

32.นายนิติ  มียิ่ง*

33.นางสาวจรินทร์ภรณ์  หนูสม*

34.นางเนาวนิตย์  อินทรสกุล*

35.นายไกรชิต  ปัญญามี*

36.นายวินัย  ภพไกร*

37.นางวันดี  ชื่นชูไพร*

หมายเหตุ*

ผู้ทีมีสัญลักษณ์*  ต่อท้ายชื่อ กรุณาติดต่อ ผศ.อัญมณี  บูรณกานนท์ (089-8102891)

ก่อนการดำเนินการโอนเงินค่าลงทะเบียนอบรม

 

สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

โทรศัพท์ 02-6132507

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายศิริศักดิ์  สุทธิจิตร์ (084-0925763)

เจ้าหน้าที่สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

โครงการฝึกอบรมบุคคลที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาอื่น

ที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ไม่ต่ำกว่า 10 ปี

เพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม

ของนักสังคมสงเคราะห์ (มสค.) (หลักสูตร 48 ชั่วโมง)

 

ระยะเวลาในการศึกษาอบรม

จำนวน 48 ชั่วโมง หรือ 6 วัน

จัดอบรมในระหว่างวันที่ 12-17 มกราคม 2558

 

สถานที่จัดอบรม ห้อง 103 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 (เฉพาะวันที่ 17 ม.ค.58 จัดอบรมณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ หรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

 

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 9-18 ธันวาคม 2557 (*ขยายเวลา การรับสมัครถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2557)

 

ประกาศผลผู้เข้ารับการอบรม จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาท) ต่อท่าน ไม่รวมค่าที่พัก และค่าเดินทาง

 

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่ต่ำกว่า 40 คน

 

วิธีการอบรม บรรยายประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และอภิปรายทั้งกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย

การเรียนรู้/สรุปบทเรียนจากประสบการณ์การทำงาน

 

รายละเอียดการรับสมัคร สามารถ ดาวน์โหลด ได้ที่

<<ดาวน์โหลดเอกสารการรรับสมัครอบรมหลักสูตร 48 ชั่วโมง>>

หรือ

หัวข้อ ดาวน์โหลด>> ดาวน์โหลดเอกสาร>>เอกสารที่ใช้ในการอบรม/ประชุม/สัมมนา >>เอกสารที่ใช้ในการอบรมหลักสูตร 48 ชั่วโมง>>อบรมเดือน มกราคม 2558

  1.เอกสารโครงการการอบรมหลักสูตร 48 ชั่วโมง

 2. ตารางการอบรม

 3.ใบสมัครอบรมหลักสูตร 48 ชั่วโมง  ชนิดไฟล์ word และ ไฟล์ pdf

 4.หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (กรณีประสบการณ์การทำงาน ณ หน่วยงานปัจจุบันต่ำกว่า 10 ปี ต้องนำใบนี้ให้หัวหน้า/ผู้บังคับบัญชา ณ หน่วยงานเดิมรับรองด้วย)

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

02-6132507

084-0925763

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    

สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 

จัดอบรม “การวิจัยเชิงคุณภาพในงานสังคมสงเคราะห์”

      สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย จัดอบรม “การวิจัยเชิงคุณภาพในงานสังคมสงเคราะห์” โดยมีท่านวิทยากรคือ รศ.ดร.กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มพูนความรู้ แก่สมาชิกสมาคมที่สนใจ

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นสมาชิกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

 

* กรณีที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมฯ ท่านสามารถดูรายละเอียดการสมัครสมาชิกได้ที่

 <<การสมัครสมาชิกสมาคมฯ>>

ขอสงวนสิทธิ์ สำหรับ “สมาชิกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย” ที่สมัครมาก่อน   

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมฯ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมให้ลงชื่อไว้ก่อน กรณีมีที่นั่งทางสมาคมจะแจ้งยืนยันเงื่อนไขการเข้าร่วมกลับไป

 

หมายเหตุ

สมาชิกสมาคมฯ หมายถึง "สมาชิกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย"

รหัสสมาชิก หมายถึง "รหัสสมาชิกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย"

(ไม่ใช่ รหัส "สมาชิกสามัญสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์")

<<ตรวจสอบรหัสสมาชิกสมาคม>>

เลือกหัวข้อ "รหัสสมาชิกสมาคม"

*วิธีีการค้นหารายชื่อ กด Ctrl+F  แล้วใส่ชื่อที่ต้องการค้นหา

 

กำหนดรับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้  –  วันที่ 11 ธันวาคม  2557

 

รับจำนวนจำกัด 60 ท่านเท่านั้น  ปิดรับสมัคร วันที่ 11 ธันวาคม 57 หรือจำนวนที่นั่งเต็มก่อน  

และจะแจ้งสถานะ การได้เข้าร่วมอบรม โดยสมาคมฯจะตอบกลับทางอีเมล์ที่ท่านสมัครภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2557

 

กำหนดวันจัดอบรม

วันที่ 16 -17 ธันวาคม 2557  (อบรม 2 วัน)

ลงทะเบียน เวลา 8.30 น.

 

สถานที่จัด

ห้อง สค.103 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

เงื่อนไขและขั้นตอนการสมัครเข้าร่วม

            ส่งใบสมัคร มาที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เท่านั้น (งดรับสมัครทางโทรศัพท์และโทรสาร)

โดยใส่หัวเรื่อง “สมัครอบรมการวิจัยเชิงคุณภาพฯ .....  (ชื่อ/สกุล)........ ”

กรุณาส่งใบสมัครภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2557   

 

หมายเหตุ

การอบรมไม่เก็บค่าใช้จ่ายในการอบรม โดยสมาคมฯไม่เก็บค่าลงทะเบียน

ทั้งนี้ ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ตลอดการอบรม ผู้เข้าอบรมต้องเบิกจากต้นสังกัด

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

นายศิริศักดิ์ สุทธิจิตร์ เจ้าหน้าที่ประสานงานสมาคมฯ โทรศัพท์ 02-6132507, 084-0925763 

 

 ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่

<<  ใบสมัคร  >>

 

บทความล่าสุด

ความเห็นล่าสุด

ปฏิทินอัพโหลดข้อมูล

« December 2017 »
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

K2 Tag Cloud