คุณกำลังอยู่ที่:หมวดหมู่ข่าวสารสมาคมนักสังคมฯ»อบรม

โครงการฝึกอบรมบุคคลที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาอื่น ที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ติดต่อกัน ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป- 5 ปี เพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของนักสังคมสงเคราะห์ (มสค.) (หลักสูตร 450 ชั่วโมง)

ในระหว่างวันที่ 5-22 มิถุนายน 2559

ณ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

(อบรมร่วมกับหลักสูตร 200 ชั่วโมง)

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลการและมาตรฐาน ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรม เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่น จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรสาธารณประโยชน์ ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้ เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์และดำรงตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ หรือ เป็นผู้ปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมและได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์ โดยมีประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป – 5 ปี ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติจากคณะกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติฯ ที่แต่งตั้งโดยสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

ระยะเวลาในการศึกษาอบรม : จัดอบรมในระหว่าง 5-22 มิถุนายน 2558*

*เป็นการอบรมร่วมกับหลักสูตร 200 ชั่วโมง ในหมวดวิชาสาระวิชาหลัก(จำนวน 75 ชั่วโมง)และหมวดวิชาเลือกทดแทน/เทียบแทน (จำนวน 80 ชั่วโมง) รายละเอียดติดตามได้ในเอกสารโครงการอบรม

            ซึ่งผู้เข้าอบรมต้อง เข้ารับการอบรมความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นด้านการสังคมสงเคราะห์(จำนวน 35 ชั่วโมง) ฝึกภาคปฏิบัติของหลักสูตร 450 ชั่วโมง (จำนวน 200 ชั่วโมง) และการสัมมนา (จำนวน 60 ชั่วโมง ซึ่งจะแจ้งกำหนดการให้ทราบในภายหลัง)

สถานที่จัดอบรม: คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

รับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ – 13 พฤษภาคม 2559

ประกาศผลผู้เข้ารับการอบรม : วันที่ 22 พฤษภาคม 2559

ค่าใช้จ่ายในการอบรม : จำนวน 20,000 บาทต่อท่าน* (สองหมื่นบาทถ้วน)ไม่รวมค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าอาหารนอกเวลาฝึกอบรม และ การจัดอบรมหลักสูตรนี้ มีการฝึกภาคปฏิบัติ จำนวน 200 ชั่วโมง ผู้เข้าอบรมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเนื่องจากการฝึกภาคปฏิบัติด้วย

*ค่าใช้จ่ายนี้ เป็นการคำนวณจากจำนวนผู้เข้าอบรมประมาณ 50 ท่าน (อบรมร่วมกับหลักสูตร 200 ชั่วโมง) และมิได้เป็นการจัดเพื่อแสวงหากำไร ดังนั้น หากมีผู้เข้าอบรมต่ำกว่า 50 ท่าน สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์และ สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ขอสงวนสิทธิที่จะงดการจัดอบรม โดยจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบในวันที่ 22 มิถุนายน 2559 รวมทั้งจะแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีสำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรม ต่อไป

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม : ไม่ต่ำกว่า 50 คน

วิธีการอบรม : บรรยายประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และอภิปรายทั้งกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย การเรียนรู้/สรุปบทเรียนจากประสบการณ์การทำงาน การประเมินผลการอบรม

การสอบประเมินผู้เข้าอบรมภายหลังจบหลักสูตร : โดยเกณฑ์การประเมิน กำหนดให้ผู้เข้ารับการอบรม ต้องสอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

1.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 450 ชั่วโมง

2.ตารางโครงการฝึกอบรมหลักสูตร 450 ชั่วโมง ปี 59

3.ใบสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร 450 ชั่วโมง

4. หนังสือรับรองประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์

(ให้ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้า ทุกที่ ท่านเคยทำงานตามระยะเวลา ลงนามรับรอง)

5.หลักเกณฑ์ในการกลั่นกรองคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม

หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเป็นักสังคมสงเคราะห์ที่สภาวิชาชีพกำหนด

6.แบบฟอร์มการส่งเอกสารหมวดวิชาเลือกทดแทน 80 ชั่วโมง

7.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

8.หนังสือกระทรวงการคลัง เรื่อง การเบิกค่าลงทะเบียน

<<< Download >>

หรือไปที่ หัวข้อ ดาวน์โหลด>ดาวน์โหลดเอกสาร>เอกสารที่ใช้ในการอบรม/ประชุม/สัมมนา>

เอกสารอบรมที่ใช้ในการอบรมหลักสูตร 450 ชั่วโมง>ปี 2559

 

หมายเหตุ ท่านใดต้องการหนังสือประชาสัมพันธ์ถึงหน่วยงาน

ให้ แจ้งชื่อ สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน  และให้เรียนถึงใคร

มาได้ที่ 

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เจ้าหน้าที่จะส่งหนังสือกลับไปทางอีเมล์ที่ท่านส่งมา

 

ติดต่อสอบถามการรับสมัครได้ที่

เจ้าหน้าที่สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

โทรศัพท์หมายเลข

02-6132507 กรณีไม่มีผู้รับสายติดต่อ 084-0925763

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โครงการฝึกอบรมบุคคลที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาอื่น ที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ติดต่อกัน ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป-10 ปี เพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของนักสังคมสงเคราะห์ (มสค.) (หลักสูตร 200 ชั่วโมง)

ในระหว่างวันที่ 5 - 24 มิถุนายน 2559

ณ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลการและมาตรฐาน ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรม เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่น จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรสาธารณประโยชน์ ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้ เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์และดำรงตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ หรือ เป็นผู้ปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมและได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์ โดยมีประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป – 10 ปี ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติจากคณะกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติฯ ที่แต่งตั้งโดยสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

ระยะเวลาในการศึกษาอบรม : จัดอบรมในระหว่าง 5 -24 มิถุนายน 2559

สถานที่จัดอบรม: คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

รับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ – 13 พฤษภาคม 2559

ประกาศผลผู้เข้ารับการอบรม : วันที่ 22 พฤษภาคม 2559

ค่าใช้จ่ายในการอบรม : จำนวน 15,000 บาทต่อท่าน* (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)ไม่รวมค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าอาหารนอกเวลาฝึกอบรม และ การจัดอบรมหลักสูตรนี้ มีการฝึกภาคปฏิบัติ จำนวน 15 ชั่วโมง ผู้เข้าอบรมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเนื่องจากการฝึกภาคปฏิบัติด้วย

*ค่าใช้จ่ายนี้ เป็นการคำนวณจากจำนวนผู้เข้าอบรมประมาณ 50 ท่าน และมิได้เป็นการจัดเพื่อแสวงหากำไร ดังนั้น หากมีผู้เข้าอบรมต่ำกว่า 50 ท่าน สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์และ สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ขอสงวนสิทธิที่จะงดการจัดอบรม โดยจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบในวันที่ 22 พฤษภาคม 2559 รวมทั้งจะแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีสำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรม ต่อไป

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม : ไม่ต่ำกว่า 50 คน

วิธีการอบรม : บรรยายประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และอภิปรายทั้งกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย การเรียนรู้/สรุปบทเรียนจากประสบการณ์การทำงาน การประเมินผลการอบรม

การสอบประเมินผู้เข้าอบรมภายหลังจบหลักสูตร : โดยเกณฑ์การประเมิน กำหนดให้ผู้เข้ารับการอบรม ต้องสอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

1.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 200 ชั่วโมง

2.ตารางกำหนดการฝึกอบรมหลักสูตร 200 ชั่วโมง ปี59

3.ใบสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร 200 ชั่วโมง

4.หนังสือรับรองประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์

(ให้ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้า ทุกที่ ที่ท่านเคยทำงานตามระยะเวลา ลงนามรับรอง)

5.หลักเกณฑ์ในการกลั่นกรองคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม

หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเป็นักสังคมสงเคราะห์ที่สภาวิชาชีพกำหนด

6.แบบฟอร์มรายละเอียดเอกสารทดแทน 80 ชั่วโมง

7.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

8.หนังสือกระทรวงการคลัง เรื่อง การเบิกค่าลงทะเบียน

<<< Download >>

หรือไปที่ หัวข้อ ดาวน์โหลด>ดาวน์โหลดเอกสาร>เอกสารที่ใช้ในการอบรม/ประชุม/สัมมนา>

เอกสารอบรมที่ใช้ในการอบรมหลักสูตร 200 ชั่วโมง>ปี 2559

 

หมายเหตุ ท่านใดต้องการหนังสือประชาสัมพันธ์ถึงหน่วยงาน

ให้ แจ้งชื่อ สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน  และให้เรียนถึงใคร

มาได้ที่ 

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เจ้าหน้าที่จะส่งหนังสือกลับไปทางอีเมล์ที่ท่านส่งมา

 

ติดต่อสอบถามการรับสมัครได้ที่

เจ้าหน้าที่สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

โทรศัพท์หมายเลข

02-6132507 กรณีไม่มีผู้รับสาย ติดต่อ 084-0925763

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ จัดให้มีโครงการอบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นนักสังคมสงเคราะห์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สำหรับปฏิบัติงานในบทบาทนักสังคมสงเคราะห์ ให้ได้รับใบอนุญาตวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เฉพาะกิจ เพื่อต่ออายุการปฏิบัติหน้าที่การสืบพยานเด็ก หลักสูตรสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ระหว่างวันที่ 14 – 18 มีนาคม 2559 ณ ห้อง สค.202 ชั้น 2 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร  มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 22 คน

 

สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมทบทวนความรู้ทางด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559

ณ  หอประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายจากวิทยากรได้ตาม link ด้านล่างนี้

 

<<ไฟล์ประกอบการบรรยายจากวิทยากร>>

 

 

บทความล่าสุด

ความเห็นล่าสุด

ปฏิทินอัพโหลดข้อมูล

« December 2017 »
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

K2 Tag Cloud