คุณกำลังอยู่ที่:หมวดหมู่ข่าวสารสมาคมนักสังคมฯ»ประชุม/สัมมนา

สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ

สมาคมนักศึกษาเก่าสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จัดการประชุมใหญ่สามัญ และการประชุมวิชาการ ประจำปี 2559

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

 

ซึ่งในปี 2559 นี้ ครบวาระคณะกรรมการอำนวยการสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ปี 2557-2559 ที่ประชุมใหญ่สามัญ จึงจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการสมาคมฯชุดใหม่ เพื่อบริหารงานสมาคมฯ ในวาระปี 2559 – 2561 โดยวิธีออกเสียงคะแนน ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในที่ประชุมใหญ่สามัญ มีดังนี้

1. นางณัฐวดี ณ มโนรม                  นายกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

2. อ.ดร.ทิพาภรณ์  โพธิ์ถวิล             กรรมการอำนวยการสมาคมฯ

3. นางสาวสมศิริ  บุญศิริ                  กรรมการอำนวยการสมาคมฯ

4. นางสาวบุญล้อม  กานต์ศักดิ์สราญ      กรรมการอำนวยการสมาคมฯ

5. นางนภารัตน์  เอนกบุณย์               กรรมการอำนวยการสมาคมฯ

6. อ.ดร.วิไลภรณ์  โคตรบึงแก            กรรมการอำนวยการสมาคมฯ

7. นายเสรีภาพ  สมทรัพย์                 กรรมการอำนวยการสมาคมฯ

8. นางสาวลัดดา  เบญจเตชะ             กรรมการอำนวยการสมาคมฯ

9. นางสาวสุดธิดา  พรเจริญ               กรรมการอำนวยการสมาคมฯ

10. นางชลิดา  อุทัยเฉลิม                 กรรมการอำนวยการสมาคมฯ

   จากนี้ นายกสมาคมฯ จะดำเนินการ เลือกคณะกรรมการให้ครบตามจำนวน และแต่งตั้งคณะกรรมการทำหน้าที่ฝ่ายต่างๆ เพื่อดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ต่อไป

 

สำหรับการประชุมวิชาการประจำปี 2559 ในปีนี้จัดในหัวข้อ “สังคมสงเคราะห์ : จากฐานปฏิบัติสู่บทเรียนความรู้” โดยเป็นการนำเสนองานวิชาการด้านสังคมสงเคราะห์ มีผู้นำเสนองานวิจัย จำนวน 3 คน

“ธัญบุรีโมเดล” โดย นายสุภวัฒน์ หนูพริก

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

                     

- “สถานการณ์ผู้ป่วยครองเตียงนานในโรงพยาบาลที่ไม่สามารถจำหน่ายได้”                                        

นางศรีสุภา  แก้วประพาฬ                                                                                          

สมาคมนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ไทย

 

- “โครงการพัฒนาระบบการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนเฉพาะรายแบบไร้รอยต่อ”

นางสาวโสภิดา  สังขดิถี

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบงานสังคมสงเคราะห์

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม

 

โดยมี อ.นพ.อัครินทร์ นิมมานนิตย์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการหน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย เป็นวิทยากรผู้เสนอแนะ

สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมนักศึกษาเก่าสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จัดการประชุมใหญ่สามัญ และการประชุมวิชาการ ประจำปี 2559

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

 

กำหนดการ

เวลา 08.00 – 09.00 น.      ลงทะเบียน

เวลา 09.00 – 10.00 น.      นายกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย และ

                                      นายกสมาคมนักศึกษาเก่าสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                                      กล่าวต้อนรับ

เวลา 10.00 – 10.30 น.      พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 10.30 – 11.30 น.      รายงานผลการดำเนินงานและแผนการเงิน

                                                - สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

                                                - สมาคมนักศึกษาเก่าสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เวลา 11.30 – 12.30 น.      เลือกตั้งนายกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย และ

                                                นายกสมาคมนักศึกษาเก่าสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                                                - เลือกประธานดำเนินการเลือกตั้ง

                                                - เลือกผู้ช่วย-นับคะแนน

                                                - เสนอชื่อ นายก

                                                - เสนอชื่อ กรรมการ

เวลา 12.30 – 13.30 น.      รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.30 – 15.00 น.      เสนองานวิชาการด้านสังคมสงเคราะห์ (เรื่องละ ๒๐ นาที)

                                                - “ธัญบุรีโมเดล” โดย นายสุภวัฒน์ หนูพริก

                                                                            ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี

                                                                            กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

                                                - “สถานการณ์ผู้ป่วยครองเตียงนานในโรงพยาบาลที่ไม่สามารถจำหน่ายได้”     

                                                                        โดย นางศรีสุภา  แก้วประพาฬ    

                                                                              สมาคมนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ไทย

                                                - “โครงการพัฒนาระบบการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนเฉพาะรายแบบไร้รอยต่อ”

                                                                         โดย นางสาวโสภิดา  สังขดิถี

                                                                            นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ

                                                                            หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบงานสังคมสงเคราะห์

                                                                            กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม 

                                                                             

เวลา 15.00 – 15.30 น.    อ.นพ.อัครินทร์ นิมมานนิตย์

                                    ประธานคณะกรรมการดำเนินการหน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย

                                    วิทยากรผู้เสนอแนะ

เวลา 15.30 – 16.00 น.    นายกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย และ

                                    นายกสมาคมนักศึกษาเก่าสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                                    กล่าวขอบคุณผู้ร่วมประชุม

 

 

นักสังคมสงเคราะห์ท่านใดที่สนใจเข้าร่วมงาน

สามารถส่ง ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง  หน่วยงาน/สังกัด  เบอร์โทรศัพท์มือถือ และอีเมล์

มาที่ e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแล้วจะติดต่อกลับไปยังอีเมล์ที่ท่านส่งมา

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

084-0925763 ศิริศักดิ์

โทรสาร

02-2249417 (หมายเลขเฉพาะกิจ)

กรณีต้องการส่งโทรสารให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง

ประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ

สมาคมนักศึกษาเก่าสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558

ณ ห้อง สเตชั่น 1-2 ชั้น 15 โรงแรม เซ็นทรา เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพมหานคร 

 

การประชุมวิชาการประจำปี 2558 มีกิจกรรม ดังนี้

-  การบรรยาย “พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันทางการแพทย์ พ.ศ.2558” 

โดย นายสาโรจน์  นักเบศร์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักอัยการสูงสุด

-  การบรรยาย “ความก้าวหน้าในการพัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายสังคมสงเคราะห์อาเซียน และตัวชี้วัดมาตรฐานทางสังคมไ

โดย  นายชินชัย  ชี้เจริญ ที่ปรึกษาวิชาการพัฒนาสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

-  การบรรยาย “ความก้าวหน้าและทิศทางการดำเนินงาน สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์”

โดย  รศ.อภิญญา  เวชยชัย

 

-  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี/สถานะการเงิน และแผนการดำเนินงานประจำปี 2559

ของ สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย และสมาคมนักศึกษาเก่าสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดย 

ผศ.อัญมณี บูรณกานนท์ นายกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย และ คณะอุปนายกสมาคมฯ

นางวรรภา ลำเจียกเทศ  นายกสมาคมนักศึกษาเก่าสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

-  ความก้าวหน้าในการจัดทำ Code of Ethics

โดย  นางสาวสิริพร  อรุณแสงสุรีย์  สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

 

-  อภิปราย “ก้าวทันกฎหมายงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม”

“พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

โดย  นายกันตพงศ์  รังสีสว่าง ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

“พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551”

โดย นางสาววาสนา  เก้านพรัตน์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

 

ดาวน์โหลด ไฟล์ประกอบการบรรยายประชุมวิชาการจากวิทยากร

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม Pre-conference workshop

นำขึ้นเว็บ โดย วันจันทร์, 05 ตุลาคม 2558 13:55

สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย และ สมาพันธ์นักสังคมสงเคราะห์นานาชาติแห่งเอเชียแปซิฟิก (IFSW-AP) ขอเชิญเข้าร่วมประชุม Pre-conference workshop ในหัวข้อ Gender Sensitivities in Social Work Practice และ Promoting the Rights of Children (Child Labour and Children on the Move) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนักสังคมสงเคราะห์ และ นักศึกษาวิชาสังคมสงเคราะห์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ให้มีโอกาสพัฒนาความรู้ทางวิชาการ และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ในประเด็นเรื่องเพศสภาพและสิทธิเด็ก (ภาษาที่ใช้ในการประชุม: อังกฤษ และ ไทย)  

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร

นักเรียน นักศึกษา และนักสังคมสงเคราะห์จากประเทศไทย ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมฟรี

(มีจำนวนจำกัด)

ติดต่อเข้าร่วมประชุมได้ที่  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Page 1 of 5

บทความล่าสุด

ความเห็นล่าสุด

ปฏิทินอัพโหลดข้อมูล

« December 2017 »
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

K2 Tag Cloud