แจ้งให้ทราบ
  • Simple Image Gallery Pro Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.
คุณกำลังอยู่ที่:หมวดหมู่ข่าวสารสมาคมนักสังคมฯ»อบรม»อบรม มสค.ผู้ทรงคุณวุฒิ

อบรม มสค.ผู้ทรงคุณวุฒิ

นำขึ้นเว็บ โดย  วันอังคาร, 10 กันยายน 2556 04:12


หลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ /ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมสงเคราะห์ และนักวิชาการ

เพื่อขอรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ (มสค.)
และเพื่อให้มีคุณสมบัติเพื่อเข้าสู่กระบวนการเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต


ความสำคัญและความเป็นมาของหลักสูตร

ตามข้อบัญญัติของกฎหมายวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ มาตรา 28 (2) ได้กำหนดวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ที่ดำเนินการโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมสงเคราะห์ หรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสวัสดิภาพกลุ่มเป้ าหมาย ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวเป็นกำลังในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา การฟื้นฟู การป้ องกันและการพัฒนา ในงานสังคมสงเคราะห์ และยังมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระบบ มาตรการ หรือการผลักดันแผนหรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับงานสังคมสงเคราะห์ ผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านีป้ ระกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมสงเคราะห์ และนักวิชาการที่ได้รับการแต่งตัง้ ให้ปฏิบัติงานตามกฎหมายสำคัญต่างๆ ในด้านสังคมสงเคราะห์ จึงจำเป็นต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ (มสค.) รวมทั้ง เพื่อให้มีคุณสมบัติสมัครเป็นสมาชิกสามัญสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ อันจะนำไปสู่กระบวนการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตต่อไป ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และตามมติการประชุมสภาวิชาชีพ ครัง้ ที่ 2/2556

ในการนี้สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรและมาตรฐาน ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ได้ร่วมจัดทำหลักสูตรการอบรมผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการด้านสังคมสงเคราะห์ ขึน้ เพื่อเป็นขัน้ ตอนเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน และการขอใบอนุญาตตามกระบวนการของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ต่อไป

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสังคมสงเคราะห์มาตรา 28 (2) ได้เข้าสู่การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ อันเป็ นขัน้ ตอนที่จะเข้าสู่การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต

2. เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิในสายวิชาการ ที่ประจำอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาหลักสูตรการเรียนการสอนสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ระดับปริญญา สามารถเข้าสู่การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ อันเป็ นขัน้ ตอนที่จะเข้าสู่การขอรับใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต

 

กลุ่มเป้าหมาย

1. คณาจารย์/นักวิชาการในสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาใดปริญญาหนึ่ง ด้านสังคมสงเคราะห์ หรือ นโยบายสังคม
2. เป็นผู้มีชื่อเสียงเป็ นที่ประจักษ์ในวงการสังคมสงเคราะห์ เช่น การได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนทางสังคมสงเคราะห์ หรือได้รับการประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นประเภทนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ จากมูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์
3. ผู้ที่ครองตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญตามพระราชบัญญัติต่างๆ ตามที่ระบุในมาตรา 28 (2) แห่ง พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556

 

ระยะเวลาการอบรม

ใช้ระยะเวลาการอบรม 16 ชั่วโมง (2 วัน) วันเสาร์ที่ 25- อาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค

อ่านแล้ว 4454 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันพฤหัสบดี, 19 กันยายน 2556 21:39
ให้คะแนนบทความนี้
(0 ผู้ให้คะแนน)
สมศักดิ์ นัคลาจารย์

อ.สมศักดิ์ นัคลาจารย์

อาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10140

เว็บไซต์: facebook.com/paewsak

อัลบั้มรูปภาพ

{gallery}24{/gallery}
ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น

บทความล่าสุด

ความเห็นล่าสุด

ปฏิทินอัพโหลดข้อมูล

« December 2017 »
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

K2 Tag Cloud