คุณกำลังอยู่ที่:หมวดหมู่ข่าวสารสมาคมนักสังคมฯ»ประชุม/สัมมนา

วันปกรณ์ ๒๕๕๖

นำขึ้นเว็บ โดย วันพุธ, 11 กันยายน 2556 21:38

วันปกรณ์ ๒๕๕๖

พิธีประกาศ เกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำ พ.ศ. ๒๕๕๕

วันจันทร์ที่  ๑๑   กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖

ณ ห้องปริ๊นบอลรูม ๓ ชั้น ๑๑  โรงแรมปริ๊นพาเลซ  กรุงเทพมหานคร

 

            การจัดงานวันปกรณ์’๕๖ คณะกรรมการบริหารมูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์  อังศุสิงห์  กำหนดจัดงานร่วมกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  สภาสตรีแห่งชาติฯ  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมสาสตร์  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  โดยจัดให้มีพิธีประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕  และประชุมวิชาการ เรื่อง “พ.ร.บ.วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๕๖  เพื่อใคร”  ในวันที่ ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  ณ ห้องปริ๊นบอลรูม ชั้น ๑๑  โรงแรมปริ๊นพาเลซ  กรุงเทพมหานคร  โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นายพลากร  สุวรรณรัฐ  เป็นประธานและมีผู้รับการพิจารณาคัดเลือกและรับโล่เกียรติคุณ รวม ๒๑ ท่าน ได้แก่

            ๑.  น.ส.มลฤดี  จินดาอนันต์ยศ

                        นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น  ประเภทนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ

            ๒.  ผศ.โสภา  อ่อนโอภาส

                        นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น  ประเภทนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ

            ๓. พ.ต.ท.มนัส  ทองสีม่วง

                        นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น  ประเภทผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

            ๔. น.ส.เยาวลักษณ์  ชูโกสม

                        นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น  ประเภทผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

            ๕. น.ส.อชิมา  เกิดกล้า

                        นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น  ประเภทผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

            ๖. นางประภา  กิจจะนะ

                        นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น  ประเภทผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

            ๗. น.ส.นริศราภรณ์  อสิพงษ์

                        นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น  ประเภทผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

            ๘. นางรสสุคนธ์  ทาริยะ

                        นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น  ประเภทผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

            ๙. นายสุวรรณ์  พรมผล

                        นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น  ประเภทผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

            ๑๐. นางสุมาลี  บรรเลง

                        นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น  ประเภทผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

            ๑๑. นางมยุรี  ผิวสุวรรณ

                        นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น  ประเภทผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

            ๑๒. นายวีรเดช  เจริญดี

                        นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น  ประเภทผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

            ๑๓. นายอุดม  เจียมจงวัฒนา

                        นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น  ประเภทนักสังคมสงเคราะห์อาสาสมัคร

            ๑๔. พันโทสุนทร  นพกุลสถิต

                        นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น  ประเภทนักสังคมสงเคราะห์อาสาสมัคร

            ๑๕. นางลวน  ขุนด่าน

                        นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น  ประเภทนักสังคมสงเคราะห์อาสาสมัคร

            ๑๖. ผศ.ดร.วชิรญา  บัวศรี

                        นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น  ประเภทนักสังคมสงเคราะห์อาสาสมัคร

            ๑๗. นางกีระณา  สุมาวงศ์

                        นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น  ประเภทนักสังคมสงเคราะห์อาสาสมัคร

            ๑๘. นางรัตนา  นรพัลลภ

                        นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น  ประเภทนักสังคมสงเคราะห์อาสาสมัคร

            ๑๙. นายแพทย์บัญชา  พงษ์พานิช

                        นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น  ประเภทนักสังคมสงเคราะห์อาสาสมัคร

            ๒๐. นางทานทิพย์  ธำรงวรางกูร

                        นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น  ประเภทนักสังคมสงเคราะห์อาสาสมัคร

            ๒๑. ผศ.จรูญศรี  พลเวียง

                        นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น  ประเภทนักสังคมสงเคราะห์อาสาสมัคร

 

            ในการนี้  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม  ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556

นำขึ้นเว็บ โดย วันอาทิตย์, 08 กันยายน 2556 13:46

ประชุมวิชาการประจำปี 2556

สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

เรื่องก้าวต่อไปของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

1. หลักการและเหตุผล

          นับเป็นระยะเวลากว่า 10 ปีสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยขับเคลื่อนการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพสังคมสงเคราะห์โดยทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันให้มีใบประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์จนกระทั่งในช่วงปี 2555 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึงเป็นภาคีหลักที่สำคัญได้เสนอกฎหมายวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ สมาคมนักสังคมสงเคราะห์ฯจึงได้ร่วมผนึกกำลังกับสมาคมเครือข่ายสถาบันการศึกษาสังคมสงเคราะห์ นักสังคมสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดกระทรวงต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจนนำมาสู่ผลสำเร็จเมื่อพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม 2556แล้วนั้น กิจกรรมต่างๆในช่วง 6 เดือนแรกของการประกาศใช้ พ.รบ.วิชาชีพสังคมสงเคราะห์เป็นการเตรียมการเพื่อให้มีสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์อันเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจตามกฎหมาย ภาคีทุกภาคส่วนได้ร่วมกันดำเนินงานจนกระทั่งสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ได้ครบองค์ประกอบตามที่กฎหมายกำหนดเมื่อเดือนกรกฎาคมแล้วนั้น การก้าวต่อไปของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์จะมีทิศทางเป็นอย่างไร จะสามารถสร้างสรรค์และกำกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห์อันจะพาไปสู่การให้บริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชนได้อย่างไรนับเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง

          ในการประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ของสมาคมนักสังคมสงเคราะห์ได้ประสานความร่วมมือกับสมาคมนักศึกษาเก่าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดประชุมวิชาการเรื่องทิศทางการก้าวหน้าของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

2. วัตถุประสงค์

          2.1 เพื่อทราบทิศทางก้าวต่อไปขององค์กรหลักของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ อันได้แก่ สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย, สมาคมสภาสถาบันการศึกษาสังคมสงเคราะห์, สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสมาคมนักศึกษาเก่าสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          2.2 เพื่อระดมการมีส่วนร่วมของนักสังคมสงเคราะห์และภาคีเครือข่ายในการกำหนดทิศทางของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ร่วมกัน

3. เป้าหมา

          ประกอบด้วยนักสังคมสงเคราะห์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการ นักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการสังคมจำนวน 120 คน

4. รูปแบบและเนื้อหาการประชุม

          ประกอบด้วยการเสาวนา อภิปราย ถามตอบ ระดมความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมจากผู้เข้าร่วมประชุม

5. วัน เวลา สถานที่

          วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556 ณ ห้องภาณุมาศ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

6.ผู้รับผิดชอบโครงการ

          6.1 สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

          6.2สมาคมนักศึกษาเก่าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          7.1 ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและบทบาทขององค์กรวิชาชีพเพื่อให้เกิดความร่วมมือและการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดของ พ.ร.บ.วิชาชีพสังคมสงเคราะห์

          7.2 ผู้เข้าร่วมประชุมและภาคีเครือข่ายสามารถมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น กำหนดทิศทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

Page 5 of 5

บทความล่าสุด

ความเห็นล่าสุด

ปฏิทินอัพโหลดข้อมูล

« January 2018 »
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

K2 Tag Cloud

: Покупка квартиры в ипотеку. Как взять в ипотеку квартиру быстро. Квартира в ипотеку от застройщика. Снять квартиру длительно без посредников. Быстро снять квартиру без посредников недорого. Снять квартиру посуточно без посредников. Сделать теплый пол своими руками. Как сделать теплый пол электрический своими руками. Инфракрасный теплый пол своими руками.
Ремонт компьютера своими руками. Как взять кредит малому бизнесу без поручителей. Помощь малому бизнесу кредиты. Новые серверы world of warcraft. Все популярные серверы world of warcraft. Играть бесплатно в world of warcraft. Чертежи фрезерного станка по дереву. Качественные чертежи самодельных фрезерных станков. Чертеж фрезерного станка. Оценка стоимости недвижимости. Узнать рыночная оценка недвижимости. Оценка рыночной стоимости недвижимости. Хороший ремонт компьютеров срочно. Ремонт компьютеров на дому. Кредит на развитие малого бизнеса.