คุณกำลังอยู่ที่:หมวดหมู่ข่าวสารสมาคมนักสังคมฯ»ประชุม/สัมมนา

การประชุมสมาคมฯ ครั้งที่ 4/57

นำขึ้นเว็บ โดย วันอังคาร, 05 สิงหาคม 2557 11:22

 

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/57

วันพุธที่  30 กรกฎาคม 2557

ณ ห้อง สค.209 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ ครั้งที่ 3/2557 วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การจัดอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมบุคคลที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ไม่ต่ำกว่า 10 ปี (หลักสูตร 48 ชั่วโมง) และการยกเลิกการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมบุคคลที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ไม่ต่ำกว่า 5 - 10 ปี (หลักสูตร 200 ชั่วโมง )

3.2 โครงการอบรมหลักสูตรคุ้มครองเด็ก (ผ่านระบบออนไลน์) CHILD PROTECTION ONLINE TRAINING)

3.3 การศึกษาดูงานต่างประเทศ ตามแผนปฏิบัติการสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ปี 2555-2557

 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 เรื่องการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557

4.2 โครงการพัฒนาข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ (MOU) เพื่อยกระดับการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ระหว่างกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา ที่จัดหลักสูตรปริญญาบัตรด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

4.3 การจัด pre – post conference กับ APASWE

4.4 For APASWE working group on regional amplification of international definition of social work

4.5 การชำระเงินค่าสมาชิก IFSW

4.6 การเตรียมเปิดทบทวนความรู้

 

ระเบียบวาระ ที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 ความเคลื่อนไหวของสภาวิชาชีพ

5.2 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

 

การประชุม ครั้งที่ 3/57

นำขึ้นเว็บ โดย วันศุกร์, 13 มิถุนายน 2557 21:31

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/57

วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

วาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

          2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ ครั้งที่ 2/2557 วันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2557

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

          3.1 การจัดอบรมโครงการเทคนิคการเขียนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

          3.2 หลักสูตรการฝึกอบรมบุคคลที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 5 -10 ปี (48 ชั่วโมง) และ 10 ปีขึ้นไป (200 ชั่วโมง)

         3.3 การศึกษาดูงานต่างประเทศ ตามแผนปฏิบัติการสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ปี 2555-2557    

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

          4.1 เรื่องการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557

         4.2 โครงการอบรมหลักสูตรคุ้มครองเด็ก (ผ่านระบบออนไลน์) CHILD PROTECTION ONLINE TRAINING

 

ระเบียบวาระ ที่ 5 เรื่องอื่นๆ

            5.1 เรื่องของสภาวิชาชีพ

            5.2 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

วันปกรณ์ ๕๗

นำขึ้นเว็บ โดย วันศุกร์, 23 พฤษภาคม 2557 19:21

      สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย โดย คุณจรวยพร กุลอำนวยชัย เป็นตัวแทนแสดงความยินดีกับนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ ประเภทนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ เนื่องในวันปกรณ์ ๕๗ ณ ห้องประชุมกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗

นักสังคมฯ สนอ.กทม.

นำขึ้นเว็บ โดย วันอังคาร, 20 พฤษภาคม 2557 23:34

     สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร แสดงความยินดีกับนักสังคมสงเคราะห์ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต และมีสิทธิประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต ภายใต้บทบังคับแห่งกฎหมาย และข้อบังคับของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556

บทความล่าสุด

ความเห็นล่าสุด

ปฏิทินอัพโหลดข้อมูล

« November 2017 »
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

K2 Tag Cloud