ข้อบังคับสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

นำขึ้นเว็บ โดย  วันอังคาร, 24 กันยายน 2556 09:06

หน้า ๕๔
เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๖๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖

          ข้อบังคับสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การประเมินความรู้ แบบและประเภทใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตจากสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๖

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ (๔) (ง) และ (ญ) ประกอบมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๖ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์โดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ จึงกำหนดข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การประเมินความรู้ แบบและประเภทใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตจากสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๖”

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ  ในข้อบังคับนี้
          “ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์จากสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
          “สภา” หมายความว่า สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
          “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
          “นายกสภา” หมายความว่า นายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
          “เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

ข้อ ๔ ให้นายกสภารักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอำนาจประกาศกำหนดแบบเอกสารและวิธีปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้นายกสภาเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ในกรณีที่นายกสภาไม่สามารถวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาได้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ให้ถือว่าเป็นที่สุด


หมวด ๑ หลักเกณฑ์การประเมินความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต

ข้อ ๕ ให้สมาชิกสามัญที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตต้องได้รับการประเมินความรู้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
          (๑) ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถภาคแนวความคิดและทฤษฎีทางสังคมสงเคราะห์โดยวิธีการสอบข้อเขียน
          (๒) ผ่านการประเมินทักษะและทัศนคติทางสังคมสงเคราะห์โดยการสอบสัมภาษณ์ การดำเนินการตามวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับกับบุคคลซึ่งได้ปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์ตามมาตรา ๒๘ อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ

ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือหลายคณะเพื่อประกาศกำหนดรายละเอียดวิธีการปฏิบัติ เกณฑ์ชี้วัดสำคัญ และดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินความรู้ตามข้อ ๕ กรณีบุคคลผู้ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานนักสังคมสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแล้ว คณะกรรมการอาจประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินความรู้เป็นการเฉพาะก็ได้


หมวด ๒ แบบและประเภทของใบอนุญาต

ข้อ ๗ แบบและประเภทของใบอนุญาตตามข้อบังคับนี้ ให้มีหนึ่งประเภทตามแบบที่นายกสภาประกาศกำหนด

ข้อ ๘ ใบอนุญาตมีอายุสามปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต
ในกรณีที่มิได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยการต่อใบอนุญาต ให้ผู้นั้นยื่นคำขอรับใบอนุญาตใหม่ก่อนใบอนุญาตหมดอายุไม่น้อยกว่าหกสิบวัน


หมวด ๓ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต

ข้อ ๙ ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
          (๑) เป็นสมาชิกสามัญ และ
          (๒) ผ่านการประเมินความรู้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ ๕ วรรคสอง

ข้อ ๑๐ การขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการ พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้
          (๑) สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
          (๒) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
          (๓) สำเนาปริญญาบัตร จำนวน ๑ ฉบับ
          (๔) สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกสามัญ จำนวน ๑ ฉบับ
          (๕) สำเนาผลการประเมินความรู้ จำนวน ๑ ฉบับ (สำเนาใบประกาศ มสค.)
          (๖) สำเนาวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมเนื่องจากสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีสาขาอื่นที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับรอง
          (๗) ภาพถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว ท่าปกติ ไม่สวมแว่นตาดำ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ ภาพ
          (๘) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อ ๑๑ เมื่อเลขาธิการตรวจสอบคำขอ หากหลักฐานครบถ้วน ให้เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้ขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาต แล้วให้เลขาธิการแจ้งผลให้ผู้ยื่นคำขอทราบ

ข้อ ๑๒ ผู้ซึ่งได้รับอนุมัติตามข้อ ๑๑ เมื่อจ่ายค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กฎกระทรวงกำหนดแล้วให้เลขาธิการเสนอนายกสภาลงนามในใบอนุญาตต่อไป กรณีกฎกระทรวงยังไม่ใช้บังคับ ให้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาต

ข้อ ๑๓ ผู้ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตแล้ว มีความประสงค์จะได้หนังสือรับรองเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้ยื่นคำขอตามแบบที่นายกสภากำหนด พร้อมด้วยภาพถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว ท่าปกติไม่สวมแว่นตาดำ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป ต่อเลขาธิการ

ข้อ ๑๔ เมื่อเลขาธิการได้ตรวจสอบคำขอแล้ว และผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมอื่นแล้วให้ออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนให้แก่ผู้ขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนให้มีอายุเก้าสิบวันนับแต่วันที่ออก


หมวด ๔ การพักใช้ใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาตและการออกหนังสือสำคัญอื่น

ข้อ ๑๕ การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต ให้เป็นตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณการสอบสวนและพิจารณา

ข้อ ๑๖ กรณีใบอนุญาตถูกทำลาย สูญหาย หรือมีการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล เปลี่ยนหรือเพิ่มคำนำหน้าชื่อ ให้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อเลขาธิการ ตามแบบที่นายกสภากำหนด พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังนี้
          (๑) สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ยื่นคำขอ
          (๒) สำเนาใบอนุญาตฉบับที่ถูกทำลาย (ถ้ามี) หรือหลักฐานรับแจ้งความของพนักงานสอบสวน กรณีสูญหาย
          (๓) รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๒ รูป
          (๔) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล เปลี่ยนหรือเพิ่มคำนำหน้าชื่อ (ถ้ามี)
          (๕) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อ ๑๗ เมื่อเลขาธิการตรวจสอบคำขอ หากหลักฐานครบและถูกต้อง ให้เสนอนายกสภาพิจารณาอนุมัติออกใบแทนใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นคำขอได้

ข้อ ๑๘ ใบแทนใบอนุญาต ให้ใช้เป็นไปตามแบบที่นายกสภากำหนด โดยมีคำว่า "ใบแทน" เป็นตัวอักษรสีแดง ขนาดใหญ่กว่าตัวอักษรธรรมดาประทับด้านบนใบแทนใบอนุญาต

ข้อ ๑๙ กรณีจะขอออกหนังสือสำคัญอื่น เช่น ใบแปลใบอนุญาตและเอกสารสำคัญอื่นที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น ให้ยื่นคำขอโดยแสดงเหตุผลต่อเลขาธิการพร้อมรูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๒ รูป และได้ชำระค่าธรรมเนียมอื่นเกี่ยวกับการแปลครบถ้วนแล้ว หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแปล ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด

ข้อ ๒๐ เมื่อเลขาธิการตรวจสอบคำขอ หากหลักฐานครบถ้วนและถูกต้อง ให้ดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบแปลใบอนุญาตและเอกสารอื่นให้แก่ผู้ยื่นคำขอต่อไป


ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
วิเชียร ชวลิต
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

ข้อบังคับสมาชิก

อ่านแล้ว 3905 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันเสาร์, 28 กันยายน 2556 16:39
ให้คะแนนบทความนี้
(1 ผู้ให้คะแนน)
สมศักดิ์ นัคลาจารย์

อ.สมศักดิ์ นัคลาจารย์

อาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10140

เว็บไซต์: facebook.com/paewsak
ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น
: Покупка квартиры в ипотеку. Как взять в ипотеку квартиру быстро. Квартира в ипотеку от застройщика. Снять квартиру длительно без посредников. Быстро снять квартиру без посредников недорого. Снять квартиру посуточно без посредников. Сделать теплый пол своими руками. Как сделать теплый пол электрический своими руками. Инфракрасный теплый пол своими руками.
Ремонт компьютера своими руками. Как взять кредит малому бизнесу без поручителей. Помощь малому бизнесу кредиты. Новые серверы world of warcraft. Все популярные серверы world of warcraft. Играть бесплатно в world of warcraft. Чертежи фрезерного станка по дереву. Качественные чертежи самодельных фрезерных станков. Чертеж фрезерного станка. Оценка стоимости недвижимости. Узнать рыночная оценка недвижимости. Оценка рыночной стоимости недвижимости. Хороший ремонт компьютеров срочно. Ремонт компьютеров на дому. Кредит на развитие малого бизнеса.