การสมัครสมาชิกสมาคม

นำขึ้นเว็บ โดย วันจันทร์, 23 กันยายน 2556 15:48


การสมัครสมัครสมาชิกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยทำได้ดังนี้

1.สมัครทางไปรษณีย์โดยการชำระเงินผ่านธนาคาร

ดาวน์โหลดใบสมัคร ที่เว็บไซต์สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยhttp://thaisocialwork.org

1.1 กรอกใบสมัครสมาชิก

1.2 เมื่อกรอกใบสมัครเสร็จ แล้วโอนเงิน จำนวน 330 บาท (ค่าสมัคร 300 บาท ค่าทำบัตรสมาชิก 30 บาท) เข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี "สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย" เลขที่บัญชี 021-1-10239-3 สาขาสะพานขาว

2.รวบรวมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

2.1 ใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ

2.2 สำเนาใบ Pay-in ค่าสมัครสมาชิก

2.3 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (สำหรับติดใบสมัครและติดบัตรสมาชิกสมาคมฯ)

2.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งเห็นหมายเลขประจำตัวและชื่อ-สกุลภาษาไทย และภาษาอังกฤษชัดเจน (กรณีบัตรที่ไม่ระบุชื่อภาษาอังกฤษกรุณาเขียนเพิ่มเติมให้ด้วยครับ)

       

ส่งมาที่

สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร

กรุงเทพมหานคร 10200

 

สมัครด้วยตนเองกับเจ้าหน้าที่ประจำสมาคมฯ

ท่านสามารถมาสมัครสมาชิกด้วยตนเองได้ที่สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

(กรุณาโทรศัพท์นัดหมายก่อนครับ เพราะเจ้าหน้าที่อาจติดธุระข้างนอก ที่หมายเลข 02-6132507 หรือ 084-0925763 ศิริศักดิ์)

 

ดาวน์โหลด ใบสมัครสมาชิก