ผลการดำเนินงานสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยประจำปี 2556

นำขึ้นเว็บ โดย  วันพฤหัสบดี, 26 กันยายน 2556 15:59

ผลการดำเนินงานสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2556

( ตุลาคม 2555 – สิงหาคม 2556 )

1.  ด้านการสนับสนุนวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

1.1  สมาคมฯได้ร่วมกับอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรและมาตรฐาน ซึ่งมี รศ.อภิญญา เวชยชัย เป็นประธาน โดยการเข้าเป็นกรรมการสอบประเมินนักสังคมสงเคราะห์/ผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ เพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของนักสังคมสงเคราะห์ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 ซึ่งมีนักสังคมสงเคราะห์ยื่นขอรับรองมาตรฐาน เพื่อรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของนักสังคมสงเคราะห์ โดยจัดให้มีการสอบทั้งหมด 5 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ 1 วันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2556

รุ่นที่ 2 วันที่ 29 - 30 มีนาคม 2556

 รุ่นที่ 3 วันที่    7 - 8 มิถุนายน 2556

รุ่นที่ 4 วันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2556

รุ่นที่ 5 วันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2556

1.2  สมาคมฯเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครเป็นสมาชิกสามัญ กำหนดการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตและกำหนดประชุมเพื่อเลือกกรรมการตามมาตรา 16 (5)

1.3  สมาคมฯ สนับสนุนการดำเนินงานและงบประมาณในการออกแบบตราสัญลักษณ์สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

2.  การประชุมและอบรมทางวิชาการ

2.1  สมาคมฯจัดอบรมเรื่องการเขียนรายงานการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ (Case review)  ดำเนินการจัดอบรม 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 11และ18 มกราคม 2556 โดยทางสมาคมฯ ได้ตั้งเป้าหมายไว้รุ่นละ 40 คน แต่มีคนสมัครเข้ามาถึงรุ่นละ 70 คน บรรยากาศในการอบรมเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมซึ่งนำการเขียนรายงานการปฏิบัติงานของตัวเองมาเพื่อแลกเปลี่ยนกันภายในกลุ่มร่วมกับวิทยากรของสมาคมฯ

ข้อเสนอแนะ

-  อยากให้มีเวลาในการอบรมมากขึ้น ควรปรับเป็น1-3 วัน และเก็บค่าลงทะเบียน

-  น่าจะจัดอบรมเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ที่ยังไม่ได้อบรมได้มีโอกาสในการแบ่งปันความรู้ทางวิชาชีพต่อไป

-  ควรมีวิทยากรที่ทำงานกับหน่วยงานที่เข้ารับการอบรมเพื่อสามารถให้ข้อมูลและเข้าใจในกระบวนการทำงานของนักสังคมสงเคราะห์ในแต่ละสายงาน

-   ควรมี Refreshing Course

-   ระยะเวลาในการจัดอบรมไม่เพียงพอ

-   น่าจะมีแบบฟอร์มการเขียน Case review และตัวอย่าง Case เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ศึกษารูปแบบการเขียนที่ถูกต้อง

-   ให้ผู้เข้าอบรมฝึกเขียนด้วยตนเองในระยะเวลาการอบรม

-   เนื้อหาสาระน่าสนใจและมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานมาก

-   เพิ่มระยะเวลาและจัดหลักสูตรให้เข้มข้น เช่นเพิ่ม approach method technical skill attitude recourse-unit multidisciplinary

2.2 สมาคมฯจัดหลักสูตรการอบรมผู้ดำรงตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ เพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 3 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 จัดระหว่างวันที่ 6-11 พฤษภาคม 2556  รุ่นที่ 2 จัดระหว่างวันที่ 13-18 พฤษภาคม 2556 และรุ่นที่ 3 จัดระหว่างวันที่ 19-21 และ 1-2 มิถุนายน 2556  ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร มีจำนวนผู้เข้าอบรมรุ่นที่1 จำนวน 79 คน รุ่นที่2 จำนวน 89 คน รุ่นที่3 จำนวน 91 คน รวม 259 คน

2.3 สมาคมฯจัดหลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมสงเคราะห์ เพื่อขอรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ (มสค.) และเพื่อให้มีคุณสมบัติเพื่อเข้าสู่กระบวนการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556 ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมจำนวน 31 คน และนักวิชาการเข้าร่วมจำนวน 50 คน

2.4  สมาคมฯจัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง แบ่งปันประสบการณ์...เด็กที่ถูกล่วงละเมิด (Raising Awareness and Sharing Experience on Child Abuse) โดยคุณ Gregg Tyler Milligan วันที่ 30 เมษายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร

2.5  สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยและสมาคมนักศึกษาเก่าสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดการอบรมเรื่อง การจัดการรายกรณี (Case Management) จำนวน 4 รุ่น

3.  การร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.1  สมาคมฯเข้าร่วมการประชุมวิชาการนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ ประจำปี 2556 เรื่อง “สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ เพื่อรองรับ พ.ร.บ.วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556 และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” วันที่ 7-9 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น  บางเขน กรุงเทพมหานคร

3.2  สมาคมฯร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการเดิน วิ่ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ปี2556 (Walk & Run for Social Care) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง ภาคี 5 เครือข่าย ประกอบด้วย สมาคมนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ไทย สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย สมาคมนักสังคมสงเคราะห์จิตเวช สมาคมนักศึกษาเก่าสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และชมรมนักสังคมสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ จัดหาทุนสนับสนุนกิจกรรมงานด้านสังคมสงเคราะห์และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ซึ่งกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ 20 ตุลาคม 2556 เวลา 6.00 -10.00 น. ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

3.3  สมาคมฯส่งผู้แทนสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมกับสมาคมนักสังคมสงเคราะห์เกาหลี (KASW- Korean Association of Social Workers) และ Korean Academy Health Social Workers ในการประชุมเรื่อง Recovery Paradigm in Mental Health Policy and Pratice ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ณ เมือง Daejeon สาธารณรัฐเกาหลีใต้

3.4  นายกสมาคมฯและ ผศ.โสภา อ่อนโอภาส เข้าร่วมประชุม 2nd Asean Social work Consortium จัดขึ้นในวันที่ 11-13 ธันวาคม 2555 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ และได้รับมาเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานครั้งต่อไปในประเทศไทยร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและสภาสถาบันการศึกษาสังคมสงเคราะห์

4.  การร่วมกิจกรรมทางสังคม

4.1  สมาคมฯ ร่วมงานวันปกรณ์ 56 และร่วมแสดงความยินดีแด่นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นปี 2555 เลขาธิการสมาคมฯ เป็นผู้แทนสมาคมในการเข้าร่วมงานวันปกรณ์ 56  และร่วมแสดงความยินดีกับนักสังคมสงเคราะห์ทั้ง 3 ท่านที่ได้รับรางวัล คือ นางสาวมลฤดี จินดาอนันต์ยศ และผศ.โสภา อ่อนโอภาส ได้รับรางวัลนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นประเภทวิชาชีพสังคมสงเคราะห์และ นางสาวอชิมา เกิดกล้า ได้รับรางวัลนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประเภทผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

5.  ด้านการบริหารงานสมาคม

5.1  เพื่อการดำเนินงานสมาคมฯ มีความเป็นมาตรฐานการทำงาน สมาคมฯได้มีการกำหนดแผนยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานสมาคมฯ ปี 2556-2557

5.2  แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการอำนวยการสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และแต่งตั้งอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ของสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

5.3  จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมฯ ในทุกไตรมา

5.4  จัดทำบัตรประจำตัวสมาชิกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

5.5  จัดทำเสื้อสมาคมฯเพื่อจัดจำหน่าย

5.6  ดำเนินการจัดการปรับปรุงเว็บไซต์ และทะเบียนสมาชิก สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

5.7  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร รวมทั้งความรู้ทางด้านสังคมสงเคราะห์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ โดยผ่านทาง FaceBook สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

5.8  เนื่องจากเจ้าหน้าที่ประจำสมาคมฯคนเก่าลาออก สมาคมฯจึงได้มีการจัดจ้างเจ้าหน้าที่สมาคมฯคนใหม่ ซึ่งเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2556

อ่านแล้ว 2254 ครั้ง
ให้คะแนนบทความนี้
(0 ผู้ให้คะแนน)
ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น