ดาวน์โหลด เอกสาร

1.ขั้นตอนการสมัครสมัครสมาชิก  ดาวน์โหลด

2.ใบสมัครสมาชิกสมาคม  ดาวน์โหลด

3.บทความแปลไทย เนื่องในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์โลก Ubuntu: I am Because We are    ดาวน์โหลด

4.หนังสือ การสังคมสงเคราะห์ไร้พรมแดน ฉบับที่ 2: เส้นทางสู่การเปลี่ยนแปลง พลังของปัจจัยกำหนดทางสังคม ดาวน์โหลด

5.ทะเบียนรายชือสมาชิก ดาวน์โหลด