ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ใช้ชื่อย่อ ภาษาไทยว่า “ส.น.ส.ท.” และเรียกชื่อภาษาอังกฤษว่า “Thailand Association of Social Workers”

ใช้ชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า “TASW” เครื่องหมายของสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

ตราสัญลักษณ์

เป็นรูปพระประชาบาลเทพประทับยืนในวงกลมล้อมด้วยลายกนก เบื้องล่างมีตัวอักษร พ.ศ. 2501 สีของสมาคมใช้เป็นสีม่วงแดง