วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการสร้างสรรค์งานวิชาการและนวัตกรรมเพื่อการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมตามมาตรฐานสากล

พันธกิจ

  1. สนับสนุนการสร้างสรรค์งานวิชาการและนวัตกรรมด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
  2. พิทักษ์สิทธิ และเสริมพลังนักสังคมสงเคราะห์ในการปฏิบัติงานเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
  3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการทำงานร่วมกับเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ
  4. พัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล