กรรมการ และที่ปรึกษา

รายชื่อ

คณะกรรมการอำนวยการสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

วาระปี 2565 -2567

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์  โคตรบึงแก นายกสมาคมฯ
2 นางสาวดารณี  นฤดมพงศ์ อุปนายกฯ คนที่ 1
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภา  อ่อนโอภาส อุปนายกฯ คนที่ 2
(ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์และรายได้)
4 นางนวลใย  วัฒนกูล อุปนายกฯ คนที่ 3
(ฝ่ายวิชาการและต่างประเทศ)
5 นางสาวกุลธีชาดา พรเจริญ กรรมการฯ
6 นางลัดดา จีระกุล กรรมการฯ
7 นางเยาวเรศ  คำมะนาด กรรมการฯ
8 นายศราวุธ  หรีกประโคน กรรมการฯ
9 นางสาวเนตรชนก  สุนา กรรมการฯ
10 นางอุมาภรณ์  ผ่องจิตต์ กรรมการฯ
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวธาร  โพธิ์กลัด กรรมการฯ
12 นางสาวดวงพร  อุกฤษณ์ กรรมการฯ
13 นางสาวกิตติญา  ศรีสุทโธ กรรมการฯ
14 นายพัชรากร  สุขสำราญ กรรมการฯ
15 นางสาวจิตติญา  ดุลยวรนันท์ กรรมการฯ
16 นางสาวศุภรัตน์  บูรณสมภพ กรรมการฯ
17 นายรัชพล  มณีเหล็ก กรรมการฯ
18 นางมณีรัตน์  สุวันทารัตน์ กรรมการและเหรัญญิก
 19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันยา  รุจิเสถียรทรัพย์ กรรมการและเลขาธิการ

รายชื่อ

ที่ปรึกษาสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

        วาระปี 2565 -2567

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 รองศาสตราจารย์อภิญญา  เวชยชัย ที่ปรึกษา
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญมณี  บูรณกานนท์ ที่ปรึกษา
3 ดร.ทิพาภรณ์  โพธิ์ถวิล ที่ปรึกษา
4 นางณัฐวดี  ณ มโนรม ที่ปรึกษา
5 พันตำรวจเอกหญิงชุติมา  พันธุ ที่ปรึกษา
6 นางสาวสมศิริ  บุญศิริ ที่ปรึกษา
7 นางสาวบุญล้อม กานต์ศักดิ์สราญ ที่ปรึกษา