กรรมการ และที่ปรึกษา

รายชื่อ

คณะกรรมการอำนวยการสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

วาระปี 2562 -2564

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นางณัฐวดี ณ มโนรม นายกสมาคมฯ
2 ดร.ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล อุปนายกฯ คนที่ 1
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)
3 นางสาวสมศิริ บุญศิริ อุปนายกฯ คนที่ 2
(ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์และรายได้)
4 ผศ.ดร.วิไลภรณ์ โคตรบึงแก อุปนายกฯ คนที่ 3
(ฝ่ายวิชาการและต่างประเทศ)
5 พ.ต.อ.หญิงชุติมา พันธุ กรรมการฯ
6 นางสาวบุญล้อม กานต์ศักดิ์สราญ กรรมการฯ
7 นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ กรรมการฯ
8 นางสาวอชิมา เกิดกล้า กรรมการฯ
9 นางสาวสุดธิดา พรเจริญ กรรมการฯ
10 นางนภารัตน์ เอนกบุณย์ กรรมการฯ
11 นางเพลินพิศ จันทรศักดิ์ กรรมการฯ
12 นางสาวดารณี นฤดมพงศ์ กรรมการฯ
13 ผศ.ดร.ธันยา รุจิเสถียรทรัพย์ กรรมการฯ
14 นางสาวดวงพร อุกฤษณ์ กรรมการฯ
15 นางอุมาภรณ์ ผ่องจิตต์ กรรมการฯ
16 นางสาวจิราภรณ์ ทิพยศุภลักษณ์ กรรมการฯ
17 นางมณีรัตน์ สุวันทารัตน์ กรรมการฯ
18 นางสาวกาญจนา ชื่นทองอร่าม กรรมการฯ

รายชื่อ

ที่ปรึกษาสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

        วาระปี 2562 -2564

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 ศาสตราจารย์ยุพา วงศ์ไชย ที่ปรึกษา
2 รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา สังขวรรณ ที่ปรึกษา
3 รองศาสตราจารย์อภิญญา เวชยชัย ที่ปรึกษา
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญมณี บูรณกานนท์ ที่ปรึกษา
5 อาจารย์นวลใย วัฒนกูล ที่ปรึกษา
6 นางวรรภา ลำเจียกเทศ ที่ปรึกษา
7 นายชินชัย ชี้เจริญ ที่ปรึกษา
8 นางปิยะฉัตร ชื่นตระกูล ที่ปรึกษา
9 พ.ต.อ.หญิงจิรวัส ฉัตรไชยสิทธิกูล ที่ปรึกษา