ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิไลภรณ์ โคตรบึงแก  เป็นผู้แทนหลัก (Main representative/regional   representative) ของสมาพันธ์นักสังคมสงเคราะห์นานาชาติแห่งเอเชียแปซิฟิก (IFSW-AP) ในคณะกรรมการของสหประชาชาต (UN Commission)

สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยเสนอชื่อผู้แทนสมาคมฯได้แก่ ผศ.ดร.วิไลภรณ์ โคตรบึงแก (อุปนายกฯ ด้านวิชาการและต่างประเทศ) ให้เป็นผู้แทนหลัก(Main representative/regional representative) ของสมาพันธ์นักสังคมสงเคราะห์นานาชาติแห่งเอเชียแปซิฟิก (IFSW-AP) ในคณะกรรมการของสหประชาชาติ       (UN Commission) นั้น  ในการนี้ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา IFSW มีหนังสือแจ้งชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนฯ ซึ่งผู้แทนหลัก (Bangkok, Thailand) ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์            ดร. วิไลภรณ์ โคตรบึงแก โดยผู้แทนหลัก (Main representative/regional representative) มีหน้าที่หลักในการพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานของสหประชาชาติ ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินการและแถลงการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางสังคม ทำงานร่วมกับคณะกรรมาธิการ IFSW แห่งสหประชาชาติและประธานภูมิภาค IFSW เพื่อสร้างและพัฒนางานสังคมสงเคราะห์ให้ได้รับการยอมรับในสหประชาชาติ