สมาคมนักสังคมสงเคราะห์สงเคราะห์แห่งประเทศไทย จัดทบทวนความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง สค.501 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มีผู้เข้าร่วมทบทวนความรู้จำนวน 38 คน