การเสวนาออนไลน์ “การคุ้มครองเด็ก มุมมอง และบทบาทของนักสังคมสงเคราะห์”
สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ร่วมกับเพจนักสังคมสงเคราะห์เล่าเรื่องจัดกิจกรรมเสวนาออนไลน์ เรื่อง “การคุ้มครองเด็ก: มุมมองและบทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00-15.00 น. โดยระบบ Zoom มีผู้เข้าร่วมประมาณ 100 คน