สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยจัดอบรม
โครงการฝึกอบรมผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา(สืบพยานเด็ก)
หลักสูตรใหม่ ตามประกาศกระทรวงยุติธรรม วันที่ 24 มกราคม 2563 ระหว่างวันที่ 19 – 28 ธันวาคม 2563
สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม (ประกาศรอบที่1)
สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม (ประกาศรอบที่2)

และขั้นตอนการลงทะเบียน ได้ที่
https://bit.ly/37iqcP7