สมาพันธ์นักสังคมสงเคราะห์นานาชาติ (INTERNATIONAL FEDERATION OF SOCIAL WORKERS-IFSW) จัดทำและเผยแพร่หนังสือ “การสังคมสงเคราะห์ไร้พรมแดน ฉบับที่ 2: เส้นทางสู่การเปลี่ยนแปลง พลังของปัจจัยกำหนดทางสังคม”

สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี ที่เว็บไซต์ของ IFSW