ด้วยสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ร่วมกับสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย (ส.น.ส.ท.) มีแผนจะจัดกิจกรรมการอบรม/เพิ่มพูนความรู้ให้แก่นักสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2564 ในการนี้ จึงจัดทำแบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมฯ เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนจัดกิจกรรมการอบรม/เพิ่มพูนความรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของนักสังคมสงเคราะห์และผู้ที่สนใจมากที่สุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจ ตามลิงค์ด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2563 นี้ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง
https://forms.gle/p27wwEU4oBLpreLY7