เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด19 ในขณะนี้ ทางสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ได้เลื่อนกำหนดการสอบวัดประเมินความรู้ด้วยข้อเขียน เป็นวันที่ 25 กันยายน 2564 สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยจึงเลื่อนการจัดกิจกรรมทบทวนความรู้ จากวันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็น วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 ***
ประชาสัมพันธ์รับสมัคร
กิจกรรมทบทวนความรู้ฯ ทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564
สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์กำหนดให้มีการสอบใบอนุญาตด้วยข้อเขียน เพื่อวัดประเมินความรู้ ของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ โดยเฉพาะกลุ่มผู้จบปริญญาตรีทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และต้องการจะสมัครเข้ารับราชการหรือในหน่วยงานต่างๆ ที่ระบุว่าจะต้องได้ใบอนุญาตแล้ว
สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย จึงได้จัดให้มีการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้ เพื่อให้สมาชิกสมาคมฯ ที่จบใหม่ หรือ สมาชิกสมาคมฯ ผู้ที่เข้าปฏิบัติงาน หลังวันที่ 6 มิถุนายน 2556 ได้ทบทวนความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การสอบเป็นนักสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต ซึ่งมีรายวิชาที่เปิดทบทวนความรู้ ดังนี้
1.หลักคิด ทฤษฎี และการวางแผนทางสังคมสงเคราะห์
2.ความรู้และความเข้าใจในกระบวนการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์
การจัดทบทวนความรู้ทางด้านสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ 1/2564
กำหนดจัดในวันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564
ณ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ดาวน์โหลดเอกสาร การเข้าร่วมกิจกรรมการจัดทบทวนความรู้ ครั้งที่ 1/2564
https://bit.ly/3u7lVb4
1.โครงการทบทวนความรู้ทางด้านสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ 1/2564
2.กำหนดการ ทบทวนความรู้ ครั้งที่ 1/2564
3.ใบสมัครทบทวนความรู้ ครั้งที่ 1/2564
4.ตารางรายชื่อสมาชิกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
5.ใบสมัครสมาชิกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสำหรับสมัครหน้างาน(สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก)
ส่งใบสมัคร มาที่ E-mail : tasw.thailand@gmail.com เท่านั้น (งดรับสมัครทางโทรศัพท์และโทรสาร)
โดยใส่หัวเรื่อง “สมัครทบทวนความรู้ 1/64 ….. (ชื่อ/สกุล)…….. ”
กรุณาส่งใบสมัครภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2564
(รับจำนวนจำกัด 40 คน ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครก่อน กรณีผู้สมัครครบจำนวน)
ติดต่อสอบถามได้ที่
เจ้าหน้าที่สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
ศิริศักดิ์ 084-0925763