สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
หัวข้อประชุมวิชาการคือ “ถอดบทเรียนการทำงานการให้การปรึกษาผู้หญิงมุสลิมในคณะกรรมการกลางอิสลาม” และ “บูรณาการทีมสหวิชาชีพในการทำงานกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์”
และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เพื่อรายงานผลการดำเนินการและรายงานงบดุลประจำปี
และ เนื่องด้วยคณะกรรมการอำนวยการสมาคมฯ ได้ครบวาระการบริหารงานสมาคมฯ ในวาระปี 2562 – 2564
จึงได้มีการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารงานสมาคมชุดใหม่ เพื่อเข้ามาบริหารงานสมาคมฯ ในวาระปี 2564 – 2566 แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด19 ในปัจจุบัน ทำให้ไม่สามารถเชิญผู้เข้าร่วมเดินทางมาเข้าร่วมประชุมได้ จึงขอจัดการประชุมวิชาการ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี และการเลือกตั้งคณะกรรมการ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting
โดยจัดประชุมในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.30 – 16.30 น. รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้
สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย จึงขอเชิญท่านที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ (รายชื่อ และรหัสสมาชิกสามารถตรวจสอบจากไฟล์ที่แนบมาใน ลิ้งค์ หรือ QR CODE) สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมฯ ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยสาระการประชุมครั้งนี้สามารถนำไปนับหน่วยคะแนนสำหรับการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อต่ออายุใบประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ได้ โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ตาม ลิ้งค์ หรือ QR CODE ที่แนบมานี้
ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
ลิ้งค์ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ลิงค์เอกสารประกอบการประชุม