ผลการคัดเลือกคณะอำนวยการบริหารสมาคมฯ ปี 2564 – 2566
ตามที่สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี2564
วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 และได้ดำเนินการคัดเลือกนายกสมาคมและคณะกรรมการอำนวยการสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย วาระปี 2564 – 2566 จากการคัดเลือกโดยสมาชิกสามัญสมาคมที่เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Cloud Meetings
ผลการคัดเลือก มีดังนี้
นายกสมาคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ โคตรบึงแก
กรรมการ จำนวน 9 คน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันยา รุจิเสถียรทรัพย์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภา อ่อนโอภาส
3. นางสาวดารณี นฤดมพงศ์
4. นางสาวเนตรชนก สุนา
5. นางเยาวเรศ คำมะนาด
6. นางนวลใย วัฒนกูล
7 นายศราวุธ หรีกประโคน
8. นางลัดดา จีระกุล
9 นางสาวสุดธิดา พรเจริญ
ในการนี้ นายกสมาคมจะดำเนินการสรรหาคณะกรรมการอำนวยการอีกจำนวนไม่เกิน 9 คน เมื่อได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสมาคมครบทั้งชุดแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการยื่นจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุดต่อกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยต่อไป ในระหว่างนี้ให้ นางณัฐวดี ณ มโนรม นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการอำนวยการชุดปัจจุบัน ทำหน้าที่รักษาการณ์จนกว่าการจดทะเบียนคณะกรรมการชุดใหม่จะแล้วเสร็จอย่างเป็นทางการ
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย