วันสังคมสงเคราะห์โลก ประจำปี 2565
วันที่ 15 เมษายน 2565
หัวข้อ “ร่วมกันสร้างโลกใหม่ที่ยั่งยืนทางนิเวศ-สังคม: ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”
“Co-Building a new eco-social World: Leaving no one behind”

โปสเตอร์วันสังคมสงเคราะห์โลก 2022 เปิดตัวในวันนี้ (22 พ.ย. 2564) โดยเน้นใน “ร่วมกันสร้างโลกใหม่ที่ยั่งยืนทางนิเวศ-สังคม: ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” หัวข้อนี้สอดคล้องกับชื่อการประชุมสุดยอดระดับโลกภาคประชาชนที่จะมีขึ้นในวันที่ 29 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคม

หัวข้อหลักนี้ นำเสนอวิสัยทัศน์และแผนปฏิบัติการเพื่อสร้างค่านิยม นโยบาย และแนวปฏิบัติระดับโลก ในการพัฒนาความไว้วางใจ ความมั่นคง และความมั่นใจสำหรับคนทุกคนและความยั่งยืนของโลก วันสังคมสงเคราะห์โลกปี 2022 จะเป็นโอกาสสำคัญสำหรับนักสังคมสงเคราะห์ในการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายทั้งหมดของเราและชุมชนที่เราทำงานอยู่ด้วย เพื่อการมีส่วนร่วมในค่านิยมและหลักการที่ช่วยให้ทุกคนได้รับความเคารพในศักดิ์ศรีผ่านอนาคตที่มีร่วมกัน

วันสังคมสงเคราะห์โลกมีการเฉลิมฉลองทั่วโลก หัวข้อหลักของปี 2022 ได้รับการส่งเสริมโดยนักสังคมสงเคราะห์และภาคีเครือข่ายระดับโลกอย่างกว้างขวางอันเป็นตัวแทนของผู้คนนับล้านคน Silvana Martinez ประธาน IFSW กล่าว

การประชุมสุดยอดภาคประชาชน “ร่วมกันสร้างโลกใหม่ที่ยั่งยืนทางนิเวศ-สังคม: ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ได้นำกลุ่มขนาดใหญ่และหลากหลายซึ่งมีวิสัยทัศน์และหลักการเริ่มต้นร่วมกันมารวมตัวกัน ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วเราเป็นองค์กรภาคประชาสังคมที่ใหญ่ที่สุดที่ประกอบด้วยสหภาพการค้า ภาคส่วนด้านสุขภาพ เครือข่าย Faith Invest องค์กรนักศึกษาทั่วโลก งานสังคมสงเคราะห์ระหว่างประเทศ หน่วยงานของสหประชาชาติ ขบวนการทางสังคม เครือข่ายวิชาการ และอื่นๆ อีกมากมาย วันสังคมสงเคราะห์โลกปี 2022 จะเป็นเวทีสำหรับการริเริ่มนี้ เพื่อให้ทุกชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อให้พวกเขาสามารถพูดได้ว่าพวกเขาต้องการที่จะอยู่ในโลกแบบไหน ฉันขอให้นักสังคมสงเคราะห์ทุกคนมีส่วนร่วมในขบวนการมวลชนระดับโลกเพื่อการเปลี่ยนแปลงนี้

The 2022 World Social Work Day Poster was launched today (November 22, 2021). It highlights the theme ´Co-building a New Eco-Social World: Leaving No One Behind´. The theme coincides with the name of the people´s global summit that will take place on the 29th June to the 2nd July.

The theme presents a vision and action plan to create new global values, policies and practices that develop trust, security and confidence for all people and the sustainability of the planet. World Social Work Day 2022 will be a highlight opportunity for the social work profession to engage all our networks and the community we work within to make contributions to the values and principles which enable all people to have their dignity respected through shared futures.

World Social Work Day is celebrated across the world. The 2022 theme has been promoted by social work and now involves extensive global partnerships representing 100s of millions of people. IFSW President, Silvana Martinez said.

´The Co-building a New Eco-Social World peoples´ summit has brought large and diverse groups together with a common vision and shared starting principles. Collectively we are the largest civil-society organisation comprising the world’s trade unions, health sectors, Faith Invest network, global student bodies, international social work, United Nation’s agencies, social movements, academic networks and many others. The 2022 World Social Work Day will act as platform for this initiative, to engage all communities so they can have their say in what kind of collective world they want to live in. I urge all social worker to become involved in this global mass movement for change´.

ที่มา: https://www.ifsw.org/the-2022-world-social-work-day-poster-launched/

สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย (ส.น.ท.)
Thailand Association of Social Workers (TASW)

โปสเตอร์วันสังคมสงเคราะห์โลก 2022
https://bit.ly/3r6jIOl