การนำเสนอผลงานการดำเนินของสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย และร่วมประชุม General Meeting องค์กรสมาชิกสมาพันธ์นักสังคมสงเคราะห์นานาชาติ (International Federation of Social Workers-IFSW) ในการประชุมระดับภูมิภาคครั้งที่ 27 ( 27th Asia Pacific Regional Conference)
ณ เมืองเซบู สาธารณรัฐฟิลิปินส์ ระหว่างวันที่ 5-7
พฤศจิกายน 2566

 

ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2566 นายกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย รองศาสตราจารย์ ดร. วิไลภรณ์ โคตรบึงแก ได้ร่วมเวทีเสวนาหลักที่ 5 หัวข้อ “การเสริมพลังผู้ปฏิบัติงานทางสังคมเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Plenary Session 5: Empowering the Social Service Workforce for SDGs) ในการประชุมระดับภูมิภาคครั้งที่ 27 ( 27th Asia Pacific Regional Conference) ณ เมืองเซบู สาธารณรัฐฟิลิปินส์ ซึ่งเป็นการจัดร่วมกันระหว่าง สมาพันธ์นักสังคมสงเคราะห์นานาชาติ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก International Federation of Social Workers – Asia Pacific Region (IFSW-APRC) และสมาคมการศึกษาสังคมสงเคราะห์ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก the Asian and Pacific Association of Social Work Education (APASWE) ภายใต้หัวข้อหลัก “The Sustainable Development Goals Halfway Point: Social Work’s Contributions to Social Development”

โดยเป็นการนำเสนอประสบการณ์ของสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในการทำงานในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ในประเด็นความรุนแรงต่อสตรี และการตอบสนองต่อสถานการณ์การเข้าไม่ถึงบริการของคนในชุมชน ผ่านการส่งเสริมการพัฒนากำลังคนทำงานด้านสังคมและการสนับสนุนโดยฐานชุมชน (Enhancing Response to Underreported Domestic Violence and Limited Access to Services: Lessons Learned from the Thailand Association of Social Workers in Promoting Social Service Workforce and Community-Based Support) ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานของสมาคมฯ โดยความร่วมมือจากองค์กร OXFAM และ International Rescues Committee-IRC ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 6 ปี โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของกำลังคนทำงานด้านสังคม (Social Service Workforce) ซึ่งได้แก่ อาสาสมัครภาคประชาชนเพื่อหนุนเสริมการทำงานของนักวิชาชีพและระบบบริการที่เป็นทางการจากรัฐ ผ่านการสนับสนุนทางวิชาการโดยการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้และทักษะการปฏิบัติงานโดยฐานเชิงวิชาชีพ และการเป็นพี่เลี้ยงให้แก่อาสาสมัครในกรณีที่มีความยุ่งยากซับซ้อนผ่านการประชุม Case conference ทั้งนี้ การนำเสนอผลประสบการณ์การทำงานของสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยกับองค์กรภาคีนี้ นำเสนอเชื่อมโยงกับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGS)ได้แก่ เป้าหมายที่ 5: ความเท่าเทียมทางเพศ เป้าหมายที่16: สันติภาพ ความยุติธรรม และสถาบันที่เข้มแข็ง เป้าหมายที่ 10: ลดความไม่เท่าเทียมกัน เป้าหมายที่11: เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน และ เป้าหมายที่ 16.2: ยุติการละเมิด การแสวงหาผลประโยชน์ การค้ามนุษย์ และความรุนแรงต่อเด็กทุกรูปแบบ

พร้อมนี้ นายกสมาคมฯ ได้เข้าร่วมการประชุมประจำปี (General Meeting) ของสมาพันธ์นักสังคมสงเคราะห์นานาชาติ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (IFSW-APRC)  ซึ่งเชิญผู้แทนสมาคมนักสังคมสงเคราะห์ทั่วทุกภูมิภาค เข้าร่วมรับทราบผลการดำเนินงานของสมาพันธ์ฯ และร่วมรายงานแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าการดำเนินงานของสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในช่วงปีที่ผ่านมา