ข่าวและกิจกรรม

โครงการการอบรมถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์กรสตรีที่รับผิดชอบศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อเสริมพลังสตรีระดับจังหวัดและชุมชน

โครงการการอบรมถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์กรสตรีที่รับผิดชอบศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อเสริมพลังสตรีระดับจังหวัดและชุมชน2023-11-12T20:28:10-07:00

การนำเสนอผลงานการดำเนินงาน และร่วมประชุม General Meeting องค์กรสมาชิกสมาพันธ์นักสังคมสงเคราะห์นานาชาติ

การนำเสนอผลงานการดำเนินงาน และร่วมประชุม General Meeting องค์กรสมาชิกสมาพันธ์นักสังคมสงเคราะห์นานาชาติ2023-11-12T20:12:28-07:00

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีและสัมมนาวิชาการประจำปี พ.ศ. 2565-2566 สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีและสัมมนาวิชาการประจำปี พ.ศ. 2565-2566 สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย2023-05-19T06:25:51-07:00

แผนการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะการปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2566

แผนการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะการปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 25662023-03-28T06:35:21-07:00

คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญบุคลากรสาธารณสุขและผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญบุคลากรสาธารณสุขและผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ2021-06-17T17:04:40-07:00
Load More Posts
Go to Top